ވެކްސިން

ރާއްޖޭގެ ވެކްސިން ކާޑު ބޭނުން ނުކުރެވޭނެކަން އެއްވެސް ގައުމަކުން އަންގާފައެއް ނުވޭ: ހެލްތު

ކޮވިޑް ވެކްސިން: އާންމު ހާލަތަށް އޮތް އުއްމީދު! ފިކުރުބޮޑުވުމެއް އޮތް ނަމަ ޑޮކްޓަރުގެ ލަފާ ހޯއްދަވާ!

ވަނަ ފޮޓޯ: ކުޑަކުދިންނަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފެށުން

ފަސް އަހަރުން މަތީގެ އާބާދީއަށް މަހެއްހައި ދުވަސް ތެރޭ ވެކްސިން ޖަހަން ފެށޭނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރެވޭ: މިނިސްޓަރު

އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވެކްސިން ލިބިފައިވާތީ ސްޕުޓްނިކް ހޯދުން ހުއްޓާލައިފި

ދިފާއީ ނިޒާމު ބަލިކަށި މީހުންނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ތިންވަނަ ޑޯޒެއް ދިނުމުގެ ހުއްދަ އެފްޑީއޭއިން ދީފި

ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރާ މީހުންނަށް ކޮވިޑް ސޭފް ޑިޖިޓަލް ޕާސްޕޯޓު ތައާރަފުކޮށްފި

ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ނުވާ ފަތުރުވެރީންނަށް ނެގެޓިވް ޕީސީއާރާ ނުލައި ރަށްރަށަށް ދެވޭނެ އުސޫލެއް

ވެކްސިންގެ އެއްވެސް ޑޯޒެއް ނުޖަހާ 5 ޓީޗަރަކު މަސްއޫލިއްޔަތުން އެކަހެރިކޮށްފި

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މީހުންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ހާއްސަ ވެކްސިން ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ބޮޑު ޕްރޮގްރާމު ފެށިގެން ކުރިއަށް

ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަނުކުރާ މީހުން ސްކޫލްތަކަށް ވަނުން މަނާކޮށްފި

2 ...