ވެކްސިން

އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި ހުރިހާ ރަށަކަށް ވެކްސިން ލިބޭނެ: ޑރ. ނަޒްލާ

ވެކްސިން ފުރިހަމަ ނުކުރާ ފަތުރުވެރީންނަށް ދެވޭ ވަރަށް ރައްޔިތުން ވެކްސިން ޖަހާފައިވަނީ އެންމެ 9 ރަށުގައި!

ހުރިހާ އެންމެނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ބޮޑު ޕްރޮގްރާމް މިއަދު ފަށައިފި

ހުޅުމާލޭގައި މިހާރު ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހާ ސެންޓަރަކީ ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް

ރައީސްގެ އިލްތިމާސެއް: އާންމު ދިރިއުޅުމަށް ދިއުމަށް، އާއިލާއަށް ޓަކައި، މުޖުތަމައަށްޓަކައި ވެކްސިން ޖައްސަވާ!

އެސްޓްރަޒެނެކާ ވެކްސިން ޖެހުމަށް އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހެދުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ކުޑަކުދިންނަށް ޖެހޭނެ ވެކްސިނެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުން: ޑރ. ނަޒްލާ

ކޮވިޝީލްޑްގެ ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ޑޯޒް ނިންމޭ ވަރަށް މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި ވެކްސިން އެބަހުރި: ޑރ. ނަޒްލާ

ފައިޒާ ވެކްސިން ހުސްވެއްޖެ، ލިބޭނެ އިރެއް އަދި ނޭނގެ: ޑރ. ނަޒްލާ

އާބާދީގެ 27 އިންސައްތަ މީހުން އަދިވެސް ތިބީ ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ އެންމެ ޑޯޒެއްވެސް ނުޖަހައި: ޑރ. ނަޒްލާ

ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ބޮޑު ޕްރޮގްރާމް ފެށުން، މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ކުރިޔަށް ދާނީ އެޕޮއިންޓްމެންޓަށް

އަންނަ ހޮނިހިރުން ފެށިގެން މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ހަ ސެންޓަރެއްގައި ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަން ފަށަނީ

3 ...