ވެކްސިން

ވެކްސިންގެ އެއްވެސް ޑޯޒެއް ނުޖަހާ 5 ޓީޗަރަކު މަސްއޫލިއްޔަތުން އެކަހެރިކޮށްފި

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މީހުންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ހާއްސަ ވެކްސިން ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ބޮޑު ޕްރޮގްރާމު ފެށިގެން ކުރިއަށް

ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަނުކުރާ މީހުން ސްކޫލްތަކަށް ވަނުން މަނާކޮށްފި

އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި ހުރިހާ ރަށަކަށް ވެކްސިން ލިބޭނެ: ޑރ. ނަޒްލާ

ވެކްސިން ފުރިހަމަ ނުކުރާ ފަތުރުވެރީންނަށް ދެވޭ ވަރަށް ރައްޔިތުން ވެކްސިން ޖަހާފައިވަނީ އެންމެ 9 ރަށުގައި!

ހުރިހާ އެންމެނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ބޮޑު ޕްރޮގްރާމް މިއަދު ފަށައިފި

ހުޅުމާލޭގައި މިހާރު ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހާ ސެންޓަރަކީ ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް

ރައީސްގެ އިލްތިމާސެއް: އާންމު ދިރިއުޅުމަށް ދިއުމަށް، އާއިލާއަށް ޓަކައި، މުޖުތަމައަށްޓަކައި ވެކްސިން ޖައްސަވާ!

އެސްޓްރަޒެނެކާ ވެކްސިން ޖެހުމަށް އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހެދުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ކުޑަކުދިންނަށް ޖެހޭނެ ވެކްސިނެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުން: ޑރ. ނަޒްލާ

ކޮވިޝީލްޑްގެ ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ޑޯޒް ނިންމޭ ވަރަށް މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި ވެކްސިން އެބަހުރި: ޑރ. ނަޒްލާ

3 ...