ކުޅިވަރު

ނޭޕާލް ގައުމީ ޓީމުގެ އެއް ނަންބަރު ގޯލްކީޕަރު ކިރަން މާޒިޔާއަށް

މެގުއާ ފާޑު ކިޔުންތެރިންގެ އަނގަ ބަންދުކޮށްލާނެ: ސޮލްޝެއާ

ސާއިދާއި ހިމްނާއަށް އިތުރު ރަން މެޑަލް، ޖައިޝާއަށް ވެސް ދެ ރަން މެޑަލް

ލަންކާ ފުޓުބޯޅައިގެ އާބާބެއް ފެށިއްޖެ، މިސްރާބު ޒަމާނީ ފުޓުބޯޅައިގެ ކުރިމަގަށް!

އަލްވޭސް އަށް ދޭނީ އުސޫލުގެ ދަށުން ދެވެން އޮތް އެންމެ ކުޑަ މުސާރަ

ޑިބްރޭނާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ، ޕީއެސްޖީ މެޗުވެސް ގެއްލޭނެ

ފީފާގެ ރައީސް ޝަރަފުވެރިކޮށްދިން ފައިނަލް މެޗުގައި ލަންކާ ބަލިކޮށް، ސީޝެލްސް ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޔުނައިޓެޑުން ޕޮގްބާ ބަހައްޓަން ބޭނުން ނުވާ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް

ވަން ފޮޓޯ: ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތް

ވެކްސިން ނުޖަހައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ބަޔާން ޓީމާއެކު ހޮޓަލުގައި ކިމިޗަށް ނުހުރެވޭނެ

ނެދަލޭންޑްސްވެސް ވޯލްޑް ކަޕަށް، ފްރާންސް އަތުން ބަލިވެ ފިންލޭންޑަށް އުންމީދު ގެއްލިއްޖެ

ރައީސް ސޯލިހުގެ ދައުރު ނިމޭއިރު އިންފްރާންސްޓްރަކްޗާގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ހެން ހުންނާނީ ނިމިފަ: މަހްލޫފް

3 ...