ކުޅިވަރު

ބަދަލުކުރުމުން ރޮނާލްޑޯގެ އަމަލުތައް ހުރި ގޮތުން ޕޯޗުގަލް ކޯޗުގެ ހިތްހަމެނުޖެހުންތަކެއް!

ބެންޓޯ ކޮރެއާގެ ކޯޗުކަން ދޫކޮށްލީ ފަހުރުވެރިކަމާއެކު

ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕްގެ "ހައްޔާ ކާޑު"ން މުސްލިމުންނަށް އިތުރު އުފަލެއް، އަގުހެޔޮކޮށް އުމްރާއަށް

ނޭމާގެ އެނބުރި އައުމާއެކު ބްރެޒިލް ކުއާޓާއަށް، ނެށުންތައް ވެސް ނަލަ!

ވޯލްޑް ކަޕް: ބްރެޒިލް 4-1 ދެކުނު ކޮރެއާ (ފުލްޓައިމް)

މައިގްރެންޓް ވޯކާސް ކްރިކެޓް ކާނިވަލް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ޕެނަލްޓީގައި ޖަޕާންގެ ހިތް ކުދިކުދި ކޮށްލައި، ކްރޮއޭޝިއާ ކުއާޓާއަށް

ފުރަތަމަ ވޯލްޑް ކަޕްގެ މަންޒަރަކާއެކު ހޮސްޕިޓަލުންވެސް ޕެލޭ ދިނީ ބްރެޒިލަށް ހިތްވަރު!

ވޯލްޑް ކަޕް: ޖަޕާން 1-1 ކްރޮއޭޝިއާ (1-3)

ފޮޓޯ: ޕޮލެންޑް ބަލިކޮށް ފްރާންސް ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

ފޮޓޯ: ސެނެގޯލް ކަޓުވާލައި އިންގްލެންޑް ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

ޖަރުމަނާއި ސްޕެއިން ޖަޕާން ކައިރީ ޖެހުނު މަޅީގައި ކްރޮއޭޝިއާ ނުޖެހޭނެ: ކްރޮއޭޝިއާ ކޯޗު

2 ...