ކުޅިވަރު

އައިއޯއައިޖީ ގައި ބައިވެރިވުމަށް މޮރިޝަސްއަށް ދިޔަ ދިވެހި ޓީމް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

އައިއޯއައިޖީގައި ބައިވެރިވި ރާއްޖޭގެ އެތްލީޓުން ބަލާ ދިޔަ މޯލްޑިވިއަންގެ ކްރޫ ގައުމީ ޖާޒީގައި!

އައިއޯއައިޖީ ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ހާރިޖީ ގޮތުން ޝާހިދު ކުޅުއްވި "ގޭމް"އަށް މެޑައްޔެއް ހައްގު

ވަން ފޮޓޯ: އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ)ގެ އުސްއަލިތައް

އައިއޯއައިޖީގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހި ދިދަ އުފުލާނެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ދީމާ

ސިންގަލްސް އިވެންޓުން ދީމާއަށް ރަން މެޑަލް، ރަފާއަށް ރިހި މެޑަލް

ފަނަރަ އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުން ވަކިކުރި ކުޅުންތެރިން އަލުން ޓްރެއިނިންގ ފަށަނީ

ޓީޓީ ޓީމުގެ ރަފާ އާއި ދީމާ ފައިނަލަށް

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އައިއޯއައިޖީ މި ބާއްވަނީ އަލަށް، މިއީ ކުޑަ ކުޑަ ކަމެއް ނޫން: ޔޫތު މިނިސްޓަރ

އައިއޯއައިޖީ ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް: މިނިސްޓަރ މަހުލޫފު

2023 ވަނަ އަހަރުގެ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަނީ

5 ...