ލުއި ޚަބަރު

ބައިސައްތައަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވީ ކާރެއް 142 މިލިޔަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލައިފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުރު ފިރިހެން ޓީންއޭޖަރަކީ ނޭޕާލުގެ ޒުވާނެއް!

ހިތާއިހިތުގެ ގުޅުމެއްކަން ސާބިތުކޮށް ނުދެވެންޏާ ފައިސާ ލިބުމެއްނެތް!

ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހުރި އުމުރުން އެންމެ ގިނަދުވަސްވީ ފިރިހެނަކީ ވެނެޒުއެލާ މީހެއް!

ފާރަވެރިޔަކަށް އެރި އޮޅުމަކުން ރާނީގެ ހަށިކޮޅަށް ބަޑިނުޖެހުނީ ހަމަކިރިޔާ!

1

ނޭޕާލުގެ އަންހެނަކު ދިހަވަނަ ފަހަރަށް އެވަރެސްޓް ފަރުބަދަޔަށް އަރައިފި!

އެވަރެސްޓް ފަރުބަދަޔަށް 26 ފަހަރު އަރައި ނޭޕާލު މީހަކު އޭނާގެ ރިކޯޑް އައުކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދިގު އަންހެނާއަށް އިތުރު ތިން ރިކޯޑެއް!

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދިގު ފަޅޯގަސް ބްރެޒީލްގައި!

އުމުރުން 101 އަހަރުގައި ޑިޕްލޮމާ ހާސިލްކޮށްފި!

ދުނިޔޭގެ އުމުރުން އެންމެ ގިނަދުވަސްވީ މީހާގެ ރިކޯޑް ފަރަންސޭސި އަންހެނަކަށް

ކިނބުލެއްގެ ސަބަބުން އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒެއް ހުއްޓުމަކަށް!

4 ...