ލުއި ރިޕޯޓް

މަންމައާއި ކޮއްކޮގެ މަރަށްފަހު ދެން އިވުނީ ފިރިމީހާ މާކަނޑަށް ގެއްލުނު ހަބަރު!

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: އިނގިރޭސިންނާއި ސްޕެއިން ހަނގުރާމައަކަށް!

އުރީދޫ މަސް ރޭހުގެ ތާރީހު ބަދަލުކޮށްލި ސްޓެލްކޯ ކަނބަލުން: ތިބީ ދޫދޭކަށް ނޫން، މިފަހަރު ހަމަ ތައްޓަށް!

އެއް އިރެއްގައި މަގުމަތީގައި ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ދިރިއުޅެމުން އައި އެކަނިވެރި މައެއް، މިހާރު މިލިއަނަރެއް

1

އެމްޓީސީސީގެ ގައުމީމެސެޖެއް: ކަރުނަ ލޯބި އަދި ހަމްދަރުދީ، ޑްރަގް ޒުވާނާގެ އެނބުރިއައުން މުޅިގައުމު ރޮއްވާލައިފި

އައްޔައަށް ތިން ތަށި، ކާމިޔާބީގެ ރެސިޕީއަކީ ގުޅުންތެރިކަމާއި ބުރަ މަސައްކަތް!

ފުޓްސަލް ކިންގް ގަބޭގެ ހިތްތިރި ޖަވާބުތަކެއް، ހުރިހާ ޝުކުރެއް ތިމަރަފުށްޓާއި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް

ތިމަރަފުށީ ޓީމުގެ "މާސްޓަރ މައިންޑް" އައްޔަ، ތިން ތަށީގެ ހެޓްރިކެއް ހަދަން ތައްޔާރު!

2

ފަރާ: ދިރިއުޅުމުގެ އުނދަގުލަށް ބަލާއިރު ހެވީވެހިކަލް ދުއްވުން ބުރައެއްނޫން! އެކަން ފެށީ ދަރިންގެ މުސްތަގުބަލަށްޓަކައި

ހައިޝަމް: ކުޅުން ފެށީ މާމިގިލީ މަގުތައްމަތީ، މިއަދު އެއީ ގޯލާ ފިސާރި ރައްޓެހި މޮޅު ކުޅުންތެރިއެއް

ޒުހަލް: އެއީ ހުޅުމާލޭ ޓީމުގެ "ފާރު"، އަރިއަރިމައްޗަށް އެޖަހައިލާ ޑައިވް މާބޮޑަށްވެސް ތަފާތު!

ޖުމާން: ކޮށްޓައި ނައްޓައި އެޖަހާލާ ގޯލުތައް ޖާދުލެއް ފަދަ، އެއީ ދުވާފަރު "ފުޓްސަލް ކިންގް"

1
... 8 ...