ލުއި ރިޕޯޓް

ދަށްފަޅުން ފެންނަ ހިތްގައިމު މަންޒަރު، ރާއްޖެ ދޫކޮށް ދާހިތްނުވި ފްލެމިންގޯތައް!

1

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރަށް އެންމެ ގިނައިން މާމުއި ނެރެނީ ކޮންކޮން ބައެއް؟

1

މިނީ ބަހުގެ ހިދުމަތަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް، ދެ ދުވަސްތެރޭ 5000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ދަތުރުކޮށްފި

މިފަހަރު ބިލް ދައްކަންވީ އެމް ފައިސާއިން، %5 އާ ހަމަޔަށް ކޭޝްބެކް އަދި ވޯލްޑްކަޕަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ

މާބައިދޫ "ގައްޑާ ބީޗު"، ހިނގާލަން ނުކުތް ޒުވާނެއްގެ އާދަޔާ ހިލާފު ޝައުގު ރަށުގެ ހިތްފަސޭހަ މައިޒާނަށް

1

އިސްތަށިގަނޑު ގޮށްޖެހޭތީ ދަތްކުނޑި ވިކާނެކަމެއް ނެތް، ހޯދަންވީ މީގެ ބުރުހެއް

ސައްތައިންސައްތަ ރެކޯޑަކާ ބުރު ގޮވައިގެން އާފިއު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް، މިއީ ކެރިއަރުގެ އެންމެ ބޮޑު ޗަލެންޖް!

މިހުރީ ކަދުރުން ފުރިފައިވާ ރުކެއް، މިފަހަރު ހުޅުމާލޭގައި

3

އިހަވަންދޫ 12 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޫބިކްސްކިއުބް ހައްލުކުރުމުގެ ރެކޯޑަކާ ދިމާއަށް

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރަށް އެންމެ ގިނައިން އަލުވި ނެރެނީ ކޮންބައެއް؟

ގައުމީ ޒުވާން ޓީމުތަކަށާއި، އަންހެން ޓީމަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް

ދ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން ތަފާތު އުފާވެރި މަންޒަރެއް، ކުލާސްތައް ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓާނީ ދަރިވަރުން އަމިއްލަޔަށް

6 ...