ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް

ރަން ކެޕްޓަންގެ ނަސޭހަތް: މާޔޫސް ނުވެ، ހިތްވަރާއެކު އެއް ރޫހެއްގައި ނުކުމޭ!

ވަން ފޮޓޯ: ރާއްޖެއަށް ގޯސް ފެށުމެއް، ނޭޕާލަށް ތާރީހީ މޮޅެއް

ވަން ފޮޓޯ: ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021ގެ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުން އާކޮށްދިނީ ރަން މާޒީ!

ވަން ފޮޓޯ: ލަންކާ އަތުން ބަންގުލަދޭޝްއަށް އުންމީދީ ފެށުމެއް

ނޭޕާލް ކޯޗަށް "ޖަޒުބާތީ" މޮޅެއް، ހާއްސަ ކުރީ މަރުވި ބޮޑު ބޭބެ އަށް

މޮޅު ހާފަކުން ބަލި ހާފަކަށް: މިސްޓޭކްސް ގިނަ، ކުރިޔަށް އޮތީ ބުރަ މަސައްކަތެއް!

ބަންގްލަދޭޝް ކޯޗު ބުނަނީ އެ ޓީމު ވަރުގަދަ ކަމަށް، އެކަމަކު ގޯލު ނުޖެހޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް

ކުރިއަށްވުރެ އުނދަގޫ ހާލަތަކަށް ގޮސްފި، ދެން އޮތީ އެ ހާލަތަށް ހައްލު ހޯދުން: ސުޒޭން

ސާފްގެ ތާރީހުގައި ރާއްޖެ އަތުން ނޭޕާލް ހޯދި ފުރަތަމަ މޮޅު ދިވެހީންގެ ދަނޑުން

ލަންކާގެ ކޯޗު އަލަގިޗްގެ ޝަކުވާ ރެފްރީންނަށް

ރާއްޖެ 0-1 ނޭޕާލް

ލަންކާ ބަލިކޮށް، ބަންގުލަދޭޝްއިން ސަޕޯޓަރުން ހެއްވާލައިިފި

... 8