ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް

އިންޑިއާއަށް ލަންކާވެސް ބަލިނުކެރެވުނު، ބޮޑު ޕްރެޝަރަކަށް

މީޑިއާ އޮފިޝަލް ހުރީ މަސައްކަތުން އެކަހެރި ކޮށްފައި، ބަންގުލަދޭޝް ނޫސްވެރިޔާވެސް އުސޫލާ ހިލާފުވި: އެފްއޭއެމް

އެކުވެރިން ގިނަ ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް އޮސްކާއަށް ޖަޒުބާތީ މެޗެއް

އިންޑިއާ 0-0 ސްރީ ލަންކާ

ގައުމީ ކެޕްޓަންގެ އާދޭސް: މާޔޫސްކަން ހަނދާން ނައްތާލައި އާ އުއްމީދަކާ އެކު ގައުމީޓީމަށް ސަޕޯޓު ކޮށްދެއްވާ!

ގައުމީ ޓީމު ކުޅޭ ހުރިހާ މެޗެއް ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތު ސްޓެލްކޯ މާ ޓީވީން

ހުސް ދަނޑެއްގައި ކުޅުމަށްފަހު މުޅި ގައުމުގެ ކުރިމައްޗަށް، ދިވެހި ކުޅުންތެރީންނަށް ބޮޑު ޕްރެޝަރެއް

ބަންގުލަދޭޝް ނޫސްވެރިޔާއަށް "ފުރައްސާރަ" ކުރުން ބަލައެއް ނުގަނެވޭ: އެމްޖޭއޭ

ބަންގުލަދޭޝް ނޫސްވެރިޔާ "ގަޔަށް އަތްލި" އޮފިޝަލަށް އެފްއޭއެމުން ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ބަންގްލަދޭޝް ކޯޗު ޓީމަށް ގެނެސްދިން ރޫހަކީ "ކޮންފިޑެންސް"އަށް ބަލާއިރު އެއީ ދުނިޔޭގެ އެއްވަނަކަން

"12 ވަނަ ކުޅުންތެރިޔާއަށް ޝައްކެއް ނެތް، ޕްރެޝަރުގެ ހާލަތު ބަދަލުކުރަން ރާއްޖެ ތައްޔާރު"

ޓިކެޓު ވިއްކީ މާކުރީއްސުރެ ވެސް އޮންނަ އުސޫލުން، ޓްރާންސްޕޭރެންސީގެ ބަޔާން ހޫނު ފެނަށް

1
6 ...