One Photos - sUTPhywfrqM4JzpFIirLupGF4.JPG
16 އޮކްޓޯބަރު 2021: މާލެ، އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލް މެޗުގައި އިންޑިއާގެ ކުޅުން ތެރިއެއް ބޯޅަ ހިފައިގެން ދުވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ys06SQ7I2np9j5fI5dK96d2US.JPG
16 އޮކްޓޯބަރު 2021: މާލެ، އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލް މެޗުގައި އިންޑިއާގެ ސަޕޯޓަރުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - va2UHOVo5yI3zrHO7cEelcXvZ.JPG
16 އޮކްޓޯބަރު 2021: މާލެ، އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލް މެޗުގައި އިންޑިއާގެ ސަޕޯޓަރުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 1Fgzn1VBXVjKCwxXnrFRGB9JF.JPG
16 އޮކްޓޯބަރު 2021: މާލެ، އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލް މެޗުގައި އިންޑިއާގެ ސަޕޯޓަރުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - l5FOZI16oUVHmmBPSg3vQtMeX.JPG
16 އޮކްޓޯބަރު 2021: މާލެ، އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލް މެޗުގައި އިންޑިއާގެ ސަޕޯޓަރުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - rfrq13LPvTNyuFwsUyiQMZ5zz.JPG
16 އޮކްޓޯބަރު 2021: މާލެ، އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލް މެޗުގައި އިންޑިއާގެ ސަޕޯޓަރުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Kb9ZfTXk96HnMQHLjnNyxO3jp.JPG
16 އޮކްޓޯބަރު 2021: މާލެ، އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލް މެޗުގައި އިންޑިއާގެ ކުޅުންތެރިއެއް ބޯޅަހިފައިގެން--- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - PT42TlOciiOFoDnLpik2mHaLf.JPG
16 އޮކްޓޯބަރު 2021: މާލެ، އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލް މެޗުގައި އިންޑިއާގެ ކުޅުންތެރިއެއް ބޯޅަހިފައިގެން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - WorgymMXZGZ0eRYTk9gHyxK6u.JPG
16 އޮކްޓޯބަރު 2021: މާލެ، އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލް މެޗުގައި އިންޑިއާގެ ކުޅުންތެރިއެއް ގޯލަށް ޝޮޓެއް ހަދަނީ-- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 1sD9hZdt6QK4ffB9AeYgDNAhM.JPG
16 އޮކްޓޯބަރު 2021: މާލެ، އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލް މެޗުގައި އިންޑިއާގެ ސަޕޯޓަރުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - foWU8p8SQUzHZCk00gpO2OAtt.JPG
16 އޮކްޓޯބަރު 2021: މާލެ، އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލް މެޗުގައި އިންޑިއާގެ ސަޕޯޓަރުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - w1FnsFw51uYi7yqdi0kmLQi6i.JPG
16 އޮކްޓޯބަރު 2021: މާލެ، އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލް މެޗުގައި އިންޑިއާގެ ކުޅުންތެރިއެއް ގޯލަށް ޝޮޓެއް ހަދަނީ-- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - DqgFchpdkCfy6XIoAJ4BMBzI6.JPG
16 އޮކްޓޯބަރު 2021: މާލެ، އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލް މެޗުގައި އިންޑިއާގެ ކުޅުންތެރިއެއް ބޯޅަ ހިފައިގެން-- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 9GMp6IHCIPPEPmKZQkUUIomQo.JPG
16 އޮކްޓޯބަރު 2021: މާލެ، އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލް މެޗުގައި އިންޑިއާގެ ކެޕްޓެއިން ސްނިލް ޗެތްރީ-- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - r3zsvLG6kA2RVWJRMeoFZTMvU.JPG
16 އޮކްޓޯބަރު 2021: މާލެ، އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލް މެޗުގެ ތެރެއިން އިންޑިއާގެ ކެޕްޓެއިން ސްނިލް ޗެތްރީ އާއި ނޭޕާލްގެ ކީޕަރު ބޯޅަ ހޯދަނީ-- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - CV8ahVOTQr83oN8KUEPPJMfNy.JPG
16 އޮކްޓޯބަރު 2021: މާލެ، އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލް މެޗުގައި އިންޑިއާގެ ކުޅުންތެރިއެއް ނޭޕާލް ކުޅުންތެރިން ކަޓުވާފައި ބޯޅަ ހިފައިގެން ދަނީ--- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 1ggpQiArY0ypniJe0G4zrxkJn.JPG
16 އޮކްޓޯބަރު 2021: މާލެ، އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ނޭޕާލްގެ ސަޕޯޓަރުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - NdEpLkFJDvn8UQucV89rYCn97.JPG
16 އޮކްޓޯބަރު 2021: މާލެ، އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލް މެޗުގައި އިންޑިއާގެ ކެޕްޓެއިން ސްނިލް ޗެތްރީ ބޯޅަ ހިފައިގެން-- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - jT5l48fSY6uhjhTFBczXgI4xq.JPG
16 އޮކްޓޯބަރު 2021: މާލެ، އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލް މެޗުގައި އިންޑިއާގެ ކެޕްޓެއިން ސްނިލް ޗެތްރީ ގޯލް ޖެހުމަށްފަހު-- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - FVpyt9RWC3KpmVMbb7Abb6m6C.JPG
16 އޮކްޓޯބަރު 2021: މާލެ، އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލް މެޗުގައި އިންޑިއާގެ ކެޕްޓެއިން ސްނިލް ޗެތްރީ ގޯލް ޖެހުމަށްފަހު-- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 6RQSUG18mpOd4VtDHh7zq0DUs.JPG
16 އޮކްޓޯބަރު 2021: މާލެ، އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލް މެޗުގައި އިންޑިއާގެ ކެޕްޓެއިން ސްނިލް ޗެތްރީ ގޯލް ޖެހުމަށްފަހު އުފާ ފާޅު ކުރަނީ-- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - HUK5sazXoK4AI3XbL8jBH3IMb.JPG
16 އޮކްޓޯބަރު 2021: މާލެ، އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލް މެޗުގައި އިންޑިއާގެ ކެޕްޓެއިން ސްނިލް ޗެތްރީ ގޯލް ޖެހުމަށްފަހު އުފާ ފާޅު ކުރަނީ-- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - AWww6Exfl9mCXb3eElMQkSBZr.JPG
16 އޮކްޓޯބަރު 2021: މާލެ، އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލް މެޗުގައި އިންޑިއާއިން ގޯލް ޖެހުމަށްފަހު އުފާ ފާޅު ކުރަނީ-- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - iBykTwntv9YKjvWSV8rrfJ0Fv.JPG
16 އޮކްޓޯބަރު 2021: މާލެ، އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލް މެޗުގައި އިންޑިއާގެ ކެޕްޓެއިން ސްނިލް ޗެތްރީ ބޯޅަ ހިފައިގެން-- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - mtHbYyzBTYQBpb1YenYs14GPd.JPG
16 އޮކްޓޯބަރު 2021: މާލެ، އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލް މެޗުގައި އިންޑިއާގެ ކުޅުންތެރިއެއް ބޯޅަ ހިފައިގެން-- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 7csxmPUil0XiftSu5OT9G4akO.JPG
16 އޮކްޓޯބަރު 2021: މާލެ، އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލް މެޗު ގައި ނޭޕާލް ބަލިކޮއް އިންޑިއާ ޗެމްޕިއަންކަމައް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 8nqIU447mv3MjmQVaoCBkrwro.JPG
16 އޮކްޓޯބަރު 2021: މާލެ، އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލްގައި ނޭޕާލާއި އިންޑިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން-- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - P76gtHu7vIVwgsTkrXNf015oj.JPG
16 އޮކްޓޯބަރު 2021: މާލެ، އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލްގައި ނޭޕާލާއި އިންޑިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން-- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 2kHahf5wVKDKp2EsXsGlB1UO6.JPG
16 އޮކްޓޯބަރު 2021: މާލެ، އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލް މެޗުގައި އިންޑިއާއިން ގޯލް ޖެހުމަށްފަހު އުފާ ފާޅު ކުރަނީ-- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - P9OoiPyyAvHxYdBN7eJjdi5FD.JPG
16 އޮކްޓޯބަރު 2021: މާލެ، އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލް މެޗުގައި އިންޑިއާއިން ގޯލް ޖެހުމަށްފަހު އުފާ ފާޅު ކުރަނީ-- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން