ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް

އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ނޭޕާލާއި ލަންކާ ބައްދަލުކުރި މެޗް

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ޓިކެޓު ގަތުން ފޯރިގަދަ، ދިވެހީންނަށް ވިއްކާ ޓިކެޓަށް ބިދޭސީންނަކަށް ނުވަދެވޭނެ

ފަހު 15 މިނެޓުގައި އިންޑިއާ ޓީމުން ހެދި ކޫނސަނި ގޯސްތަކުގެ ސަބަބުން ކޯޗު ވެސް ހައިރާންވެފައި

ނޭޕާލަށް ފުރަތަމަ ފައިނަލެއްގެ ކުލަވަރު، ލަންކާއަށް ނާއުންމީދު

ނޭޕާލް 3-2 ސްރީ ލަންކާ

އިންޑިއާއަށް ލަދެއް، ކުޅުންތެރިޔަކު މަދުކޮށް ކުޅުނު ބަންގުލަދޭޝަށް ޕޮއިންޓެއް

އިންޑިއާ 1-1 ބަންގުލަދޭޝް

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބޭނުންކުރާ އޮފިޝަލް ޖޯޒީ، ހުއްދަ ނެތް ފަރާތްތަކުން ނުވިއްކަން އެދިއްޖެ

ސްޓިމަކްގެ ނުސީދާ ފާޑު ކިޔުން އޮސްކާ އަށް: ގައުމީ ޓީމުގައި ބިދޭސީ ކުޅުންތެރީންނަށް ބަރޯސާއެއް ނުވެވޭނެ

އިންޑިއާ ތައްޔާރުތަ؟ ތަފާތު ދެއްކިދާނެތަ؟

"ރާއްޖެ ބަލިކުރެވުމުގެ އުފާ ހަނދާން ނައްތައި ނުލައިފި ނަމަ، ރޯން ޖެހިދާނެ"

ސުނިލް ޗެތުރީ: އޮސްކާގެ ނަޒަރުގައި ނުރައްކަލެއް، އަދިވެސް ތަފާތު ދެއްކިދާނެތަ؟

... 7 ...