ރިޔާސީ ނިޒާމު

ރައީސް ސޯލިހު ނަޝީދަށް ދެންނެވީ އަބަދުވެސް ވާހަކަދެއްކެވޭނެ ކަމަށް، ބަރުލަމާނީއަށް ސިގުނަލެއް ނުދެއްވާ!

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަރުލަމާނީއަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނަން: އަލީ އާޒިމް

3

ބަރުލަމާނީ އަކީ އެންމެ ވައްކަން ބޮޑު އެންމެ ހުދުމުހުތާރު ނިޒާމް، ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން: ސިޔާމް

ރިޔާސީ ނިޒާމުން އިންތިހާބުވި މަޖިލީހަކުން ބަރުލަމާނީ ނިޒާމުން ވެރިކަންކުރުން ދުސްތޫރީ ނިޒާމާ ހިލާފު: ޑރ. ދީދީ

ދެ މީހަކު ހަމަ ތިބެލާފައި ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ: ޝަރީފު

މަޖިލިސް ރައީސާއި ގައުމުގެ ރައީސް އެއްބަސްވުމުން ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލު ކުރެވޭނެ: މެންބަރު ނިހާދު

1

މައުމޫނުގެ ހޫނު ރައްދެއް: ރައީސް ސޯލިހާއި ރައީސް ނަޝީދު މަޝްވަރާކޮށްލައިގެން ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ

1

ބަރުލަމާނީއަށް ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލު ބަލައިގަންނަން ވޯޓު ދެއްވީ ޖާބިރު އެކަނި

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ބަދަލުކުރަން އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ތާއީދެއް ނެތް

މި ދަނޑިވަޅުގައި ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރަން ހުށަހެޅުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ކުރި މަލާމާތެއް، ޖެއްސުމެއް: ޝަރީފް

ބޮޑުވަޒީރުގެ ހަތަރު ނައިބުންވެސް ތިބޭގޮތަށް ހުށަހަޅައި ބަރުލަމާނީއަށް ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ބަހުސް ފަށައިފި

ގެރި ބަކަރި ވިއްކާ ޒާތުގެ ބާޒާރަކަށް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއްގައި މަޖިލިސް ބަދަލުވެގެން ހިނގައިދާނެ: ޝަރީފް

1