ރިޔާސީ ނިޒާމު

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލު ކުރުމަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވައިފި

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލު ކުރުމަށް ގާނޫނުއަސާސީއަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅުއްވައިފި

1

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް އިސްލާހުކުރަން އަޅުގަނޑު އެދެން، އެކަމަކު މިއީ އެކަމަށް ރަނގަޅު ވަގުތެއް ނޫން: މަޖިލިސް ރައީސް

ބޮޑުވަޒީރުކަން ބޭނުންނަމަ ދަންނަވާނަން، ރައީސް ސޯލިހަށް ދެވަނަ ދައުރު ކަށަވަރުވުމުގެ މަގަކީ ބަރުލަމާނީ: ނަޝީދު

ބަރުލަމާނީ ގެންނަން ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންގެ މެޖޯރިޓީ ވޯޓު ލިބިގެން ވެރިކަމަށް ނާދެވޭނެ މީހުން: ގާސިމް

ވެރިން އިހުލާސްތެރި ނުވާނަމަ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމަކުން ވާނެ ފައިދާއެއް ނޯންނާނެ: އުޝާމް

ބަރުލަމާނީގެ ވާހަކަތައް ނަޝީދާއި ޖާބިރުގެ މި ފޮޓޯއިން، ޑީއާރްޕީން ބުނަނީ މަޝްވަރާތައް ކުރިޔަށް ދަނީ ކަމަށް

ބައްޕައަށް "ގޯނާ" ކުރުމުން ޣައްސާން ލޭ ކެކިއްޖެ! ވިދާޅުވީ ނަޝީދަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނީ ދޮގުހައްދަވަން އެކަނިކަމަށް

3

ރައީސް ނަޝީދު ބައްލަވަނީ ރައްޔިތުންނަކީ މޮޔައިން ކަމަށް: ރައީސް މައުމޫން

1
3 »