Group A

  PLA GD PTS
Netherlands 3 4 7
Senegal 3 1 6
Ecuador 3 1 4
Qatar 3 -6 0

Group B

  PLA GD PTS
England 3 7 7
United States 3 1 5
Iran 3 -3 3
Wales 3 -5 1

Group C

  PLA GD PTS
Argentina 3 3 6
Poland 3 0 4
Mexico 3 -1 4
Saudi Arabia 3 -2 3

Group D

  PLA GD PTS
France 3 3 6
Australia 3 -1 6
Tunisia 3 0 4
Denmark 3 -2 1

Group E

  PLA GD PTS
Spain 2 7 4
Japan 2 0 3
Costa Rica 2 -6 3
Germany 2 -1 1

Group F

  PLA GD PTS
Morocco 2 2 4
Croatia 2 3 4
Belgium 2 -1 3
Canada 2 -4 0

Group G

  PLA GD PTS
Brazil 2 3 6
Switzerland 2 0 3
Cameroon 2 -1 1
Serbia 2 -2 1

Group H

  PLA GD PTS
Portugal 2 3 6
Ghana 2 0 3
South Korea 2 -1 1
Uruguay 2 -2 1

ޕެނަލްޓީގައި ފަސްތަރީގެ ބްރެޒިލް ރޮއްވާލައި، ކްރޮއޭޝިއާ ސެމީއަށް

ކެންސަރާ ކުރި ހަނގުރާމައިގެ ހިތްވަރާއި ސާބިތުކަމަށް ބަދަލުދޭން ކުޅުންތެރިން ތައްޔާރު!

ވޯލްޑް ކަޕް: ކްރޮއޭޝިއާ 1-1 ބްރެޒިލް (4-2)

މޮޑްރިޗް ދޫކޮށްލާނީ ކަސެމީރޯއަށް، ނެށުމެއް ނުހުއްޓޭނެ: ވިނީޝިއަސް

ބްރެޒިލަކީ އެންމެ ވަރުގަދަ ޓީމް ނަމަވެސް ޖެހިލުންވެ އަމާނެއް ނުދޭނަން: ޑަލިޗް

ވެން ޑައިކް ބުނަނީ ''ހަމަޖެހިލައިގެން ހިނގާލަ ހިނގާލާ'' ހުންނަ މެސީއަކީ ނުރައްކަލެއް ކަމަށް!

ތާރީހީ ވާދަވެރިކަމެއް: އާޖެންޓީނާ ޕެނަލްޓީ ބޭނުމެއް ނޫން، ވެން ހާލް ނުކުންނަނީ ބަދަލެއް ސާބިތުކޮށްދޭން!

އިންގްލެންޑް މެޗު ލޮރިސްއަށް ހާއްސަ، ނުކުންނާނީ ރެކޯޑެއް މުގުރާލަން!

ފާޑުކިޔުންތަކަށް ޓީޓޭ: ބްރެޒިލްގެ ސަގާފަތާއި ތާރީހު ނޭނގޭ މީހުންނަށް ޖަވާބު ދޭކަށް ނެތިން

ސްޕެއިންގެ ކޯޗުކަމުގެ މަގާމުން އެންރީކާ ވަކިކޮށްފި، އާ ކޯޗަކަށް ލުއިސް ޑެ ލާ ފުއެންޓޭ

އަހަރެންގެ އަމާޒަކީ އެމްބާޕޭ ހުއްޓުވުން، އެއީ ފްރާންސްގެ ކާމިޔާބީގެ ހަތިޔާރު: ވޯކާ

ނެދަލޭންޑުން ބުނަނީ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި މެސީގެ ވާހަކަ ނުދައްކާކަމަށް!

... 10 ...