One Photos - g1kvCgzSX6fHr5jYikDLc1lah.JPG
29 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕް ގުރޫޕް ބީގައި އިންލެންޑާއި ވޭލްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ވޭލްސްގެ ސަޕޯޓަރަކާއި އިންގްލެންޑް ސަޕޯޓަރެއް --- ފޮޓޯ ރޮއިޓާސް
One Photos - lYcl5L8GhoFOphNl7xqgDTqSp.JPG
29 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕް ގުރޫޕް ބީގައި އިންލެންޑާއި ވޭލްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ ރޮއިޓާސް
One Photos - 0t8l0wwtqzdqA3PkJZujwqQjG.JPG
29 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕް ގުރޫޕް ބީގައި އިންލެންޑާއި ވޭލްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ ރޮއިޓާސް
One Photos - sFIXGDlWG31U8h6HrBtLVVsEX.JPG
29 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕް ގުރޫޕް ބީގައި އިންލެންޑާއި ވޭލްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ ރޮއިޓާސް
One Photos - d4rjqLK13ICRnKIBGZCPyUmWA.JPG
29 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕް ގުރޫޕް ބީގައި އިންލެންޑާއި ވޭލްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ ރޮއިޓާސް
One Photos - q4WHAYq6xD4VAoh6gYTYeoR3m.JPG
29 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕް ގުރޫޕް ބީގައި އިންލެންޑާއި ވޭލްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ ރޮއިޓާސް
One Photos - 3clt751m3xVSVtEYf9hfPaX2V.JPG
29 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕް ގުރޫޕް ބީގައި އިންލެންޑާއި ވޭލްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި އިންގްލެންޑުގެ ފޯވާޑް ރަޝްފޯޑް ގޯލު ޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ --- ފޮޓޯ ރޮއިޓާސް
One Photos - XVwvhDStdOXDDipgH9O9Y0n1L.JPG
29 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕް ގުރޫޕް ބީގައި އިންލެންޑާއި ވޭލްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ ރޮއިޓާސް
One Photos - VhWD1fgKn8RX47GDtluxjQzYk.JPG
29 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕް ގުރޫޕް ބީގައި އިންލެންޑާއި ވޭލްސް ބައްދަލުކުރި މެޗު ބަލަން ވަދެ ތިބި ވޭލްސްގެ ސަޕޯޓަރުން މާޔޫސްވެފައި --- ފޮޓޯ ރޮއިޓާސް
One Photos - zmqkKN38yhbAba7kw88wFmax2.JPG
29 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕް ގުރޫޕް ބީގައި އިންލެންޑާއި ވޭލްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ ރޮއިޓާސް