ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022

ވޯލްޑް ކަޕް: ޓިއުނީޝިއާ 1-0 ފްރާންސް (ފުލްޓައިމް)

30 Nov 22:43

މެޗުގެ އުސްލިއަތައް:

 • ގިނަ ވަގުތު ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން ނުރައްކާކޮށް ފެނުނީ ޓިއުނީޝިއާ
 • ފުރަތަމަ ހާފުގައި ފްރާންސަށް އެންމެ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބުނީ ކޯމާންއަށް، އޭނާ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ
 • ޓިއުނީޝިއާއަށް އެންމެ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބުނީ ގަންދްރީ އާއި ކަޒްރީއަށް، އެ ދެ ހަމަލާ ވެސް ކީޕަރު މަންޑަންޑާ ވަނީ މަތަކޮށްފައި
 • ޓިއުނީޝިއާގެ ގޯލު ޖަހައިދިނީ އެޓީމުގެ ކެޕްޓަން ކަޒްރީ، އެއީ މުބާރާތުގައި ޓިއުނީޝިއާ އިން ޖެހި ހަމައެކަނި ގޯލު
 • އެ ގޯލަށްފަހު ފްރާންސުން ބަދަލުތަކެއް ގެނައި، އެމްބާޕޭ އާއި ގްރީޒްމަން އަދި ޑެމްބެލޭ ކުޅެން އެރުވި
 • އެއާއެކު މެޗުގެ ފަހުކޮޅު ފްރާންސް ފެނުނީ ނުރައްކާކޮށް، އެ ތިން ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް ގޯލު ޖަހާނެ ފުރުސަތުތައް ލިބުނު
 • ދެވަނަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުކޮޅުގެ ތެރޭގައި ގްރީޒްމަން ގޯލެއް ޖެހި ނަމަވެސް، ވީއޭއާރަށް ބަލައި ނިންމީ ގްރީޒްމަން އޮފްސައިޑް މަގާމެއްގައި ހުރި ކަމަށް
30 Nov 22:08

މެޗުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. މެޗު ނިމިގެންދިޔައީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ފްރާންސްގެ މައްޗަށް ޓިއުނީޝިއާ އިން ކުރި ހޯދައިގެން. މެޗުން ޓިއުނީޝިއާ މޮޅުވި ނަމަވެސް، އެޓީމަށް ގަދަ 16 ގެ ޖާގައެއް ނުލިބޭނެ. ޓިއުނީޝިއާއަށް ފުރުސަތެއް ނުލިބުނީ އަނެއް މެޗުގައި ޑެންމާކް އަތުން އޮސްޓްރޭލިއާ މޮޅުވުމުން.

30 Nov 21:59

ވީއޭއާރަށް ބެލުމަށްފަހު ރެފްރީ ނިންމީ ގްރީޒްމަން އޮފްސައިޑް މަގާމެއްގައި ހުރި ކަމަށް.

30 Nov 21:58

'90+10 - ގްރީޒްމަން އޮފްސައިޑް މަގާމެއްގައި ހުރިތޯ ބެލުމަށް ވީއޭއާރަށް ބަލަނީ.

30 Nov 21:56

'90+8 - ފްރާންސުން ގޯލެއް ޖަހައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފި. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ލިބުނު ބޯޅައަކުން ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން ފްރާންސަށް އެ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ގްރީޒްމަން.

30 Nov 21:49

ދެވަނަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ގޮތުގައި އަށް މިނެޓުގެ ކުޅުން ދައްކައިފި.

30 Nov 21:48

'90 - ފްރާންސްގެ އިތުރު ނުރައްކަލެއް. ރީތި ކުޅުމަކާއެކު ގްރީޒްމަން ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ޑެމްބެލޭ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ ޓިިއުނީޝިއާ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑި ކައިރިން ބޭރަށް.

30 Nov 21:47

'89 - ފްރާންސަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން އެމްބާޕޭ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ޓިއުނީޝިއާގެ ކީޕަރު ޑެހްމަން ވަނީ ހުޝިޔާރުކަމާއެކު މަތަކޮށްފައި.

30 Nov 21:46
30 Nov 21:45

'85 - ފްރާންސަށް ހުސް ފުރުސަތެއް. ޑެމްބެލޭ ނަގައިދިން ހުރަހަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ވަރަށް ހުސްކޮށް ހުރެ، ރާބިއޯ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

30 Nov 21:42
30 Nov 21:40

'83 - ޓިއުނީޝިއާ އިން ބަދަލެއް. ސްލިމާންގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ އަލީ އަބްޑީ.

30 Nov 21:40

'82 - ފްރާންސުން ހަމަލާއެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ޑެމްބެލޭ ފޮނުވާލި ބޯޅަ، އުނދަގުލެއް ނެތި ޓިއުނީޝިއާގެ ކީޕަރު އޭމެން ޑަހްމަން ވަނީ ހޯދާފައި.

30 Nov 21:38

'79 - ފްރާންސުން އޮސްމާން ޑެމްބެލޭ ވެސް ކުޅެން އަރުވައިފި. އޭނާ ނުކުތީ ގުއެންޑޫޒީގެ ބަދަލުގައި.

30 Nov 21:30

'73 - ފްރާންސުން އިތުރު ބަދަލެއް. ފޮފާނާގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން.

30 Nov 21:22

'63 - ފްރާންސުން ތިން ބަދަލެއް. ވަރާން އާއި ކޯމާން އަދި ވެރެޓޫޓްގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ އެޑްރިއަން ރާބިއޯ އާއި ވިލިއަމް ސަލީބާ އަދި ކިލިއާން އެމްބާޕޭ.

30 Nov 21:19

'59 - ޓިއުނީޝިއާ އިން ބަދަލެއް. ކެޕްޓަން ކަޒްރީގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ އިސާމް ޖެބަލީ.

30 Nov 21:17

'58 - ޓިއުނީޝިއާ އިން ގޯލެއް ޖަހައި ލީޑު ހޯދައިފި. ލައިޑޫނީ ދިން ބޯޅަ ހިފައިގެން ފްރާންސްގެ ޑިފެންޑަރުން ކައިރިން ނައްޓާލައި، ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއަށް ވަނުމަށްފަހު ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން ޓިއުނީޝިއާއަށް އެ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ކެޕްޓަން ވަހްބީ ކަޒްރީ. އޭނާ ފޮނުވާލި ހަމަލާ އަމާޒުވީ ގޯލުގެ ތިރީ ކަނަކަށް. މިއީ މިފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ޓިއުނީޝިއާ އިން ޖެހި ފުރަތަމަ ގޯލު.

30 Nov 21:14
30 Nov 21:11

'52 - ޓިއުނީޝިއާއަށް ހުސް ފުރުސަތެއް. އެލްޔެސް ސްކްރީ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުސްކޮށް ހުރެ އައީސާ ލައިޑޫނީ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ ހުރަސް ދަނޑިމަތިން ބޭރަށް.

30 Nov 21:02

ދެވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން ފަށައިފި.

30 Nov 20:49

ފުރަތަަމަ ހާފުގެ އުސްއަލިތައް:

 • ގިނަ ވަގުތު ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން ނުރައްކާކޮށް ފެނުނީ ޓިއުނީޝިއާ
 • ނަމަވެސް ޓިއުނީޝިއާއަށް ގޯލު ޖަހާނެ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްކުރެވިފައެއް ނުވޭ
 • ފްރާންސަށް އެންމެ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބުނީ ކޯމާންއަށް، އޭނާ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ
 • ޓިއުނީޝިއާއަށް އެންމެ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބުނީ ގަންދްރީ އާއި ކަޒްރީއަށް، އެ ދެ ހަމަލާ ވެސް ކީޕަރު މަންޑަންޑާ ވަނީ މަތަކޮށްފައި
30 Nov 20:48

ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. ހާފު ނިމިގެންދިޔައީ ފްރާންސް އަދި ޓިއުނީޝިއާއަށް ވެސް ގޯލެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެން.

30 Nov 20:48

'45+2 - ޓިއުނީޝިއާގެ ހަމަލާއެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ކަޒްރީ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ފްރާންސްގެ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

30 Nov 20:47
30 Nov 20:46

ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ގޮތުގައި ދެ މިނެޓުގެ ކުޅުން ދައްކައިފި.

30 Nov 20:36

'35 - ޓިއުނީޝިއާގެ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ޓިއުނީޝިއާ ކެޕްޓަން ވަހްބީ ކަޒްރީ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ފްރާންސްގެ ކީޕަރު ސްޓީވް މަންޑަންޑާ ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

30 Nov 20:35

'34 - ޓިއުނީޝިއާގެ ނުރައްކާތެރި ހުރަހެއް. އަލީ މާލޫލް ނަގައިދިން އެ ހުރަސް، ޓިއުނީޝިއާގެ ނާދާ ގާންދްރީއަށް ލިބުމުގެ ކުރިން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ފްރާންސްގެ ކަމަވިންގާ ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައި.

30 Nov 20:32

'30 - ވަހްބީ ކަޒްރީ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ޓިއުނީޝިއާގެ އަނިސް ބެން ސްލިމާނީ ފޮނުވާލި ހަމަލާގައި ބާރެއް ނެތް، އެ ބޯޅަ ފްރާންސް ކީޕަރު މަންޑަންޑާ ވަނީ ފަސޭހަކަމާއެކު ހޯދާފައި.

30 Nov 20:28

'28 - ކަމަވިންގާއަށް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ޓިއުނީޝިއާގެ ކެޗްރިޑާއަށް ރީނދޫ ކާޑެއް.

30 Nov 20:28
30 Nov 20:27

'26 - ފްރާންސަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް. ޔޫސުފް ފޮފާނާ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ކިންގްސްލީ ކޯމާން ފޮނުވާލި ހަމަލާ ޓިއުނީޝިއާގެ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

30 Nov 20:17

މެޗުގެ 15 މިނެޓުގެ ކުޅުން ނިމުނު އިރު، ދެ ޓީމުންކުރެ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ގޯލު ޖަހާނެ ފުރުސަތެއް ތަނަވަސްކުރެވިފައެއް ނުވޭ. ޓިއުނީޝިއާ އިން ދަނީ ކުރިއަށްޖެހި، ފުރުސަތެއް ހޯދުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން.

30 Nov 20:16
30 Nov 20:14

ކީޕަރު މަންޑަންޑާ ވެފައިވަނީ ވޯލްޑް ކަޕެއްގައި ކުޅޭ ފްރާންސްގެ އެންމެ ދޮށީ ކުޅުންތެރިޔާއަށް. އޭނާގެ އުމުރުން 37 އަހަރާއި 247 ދުވަސް.

30 Nov 20:10

'8 - ވަހްބީ ކަޒްރީ ނަގައިދިން ހިލޭ ޖެހުމަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ޓިއުނީޝިއާގެ ނާދާ ގަންދްރީ، ފްރާންސްގެ ގޯލުގެ ތެރެއަށް ބޯޅަ ފޮނުވާލި ނަމަވެސް، އޭނާ ހުރީ އޮފްސައިޑް މަގާމެއްގައި.

30 Nov 20:03

މި މެޗަށް ފްރާންސުން ނުކުތީ ގިނަ ބަދަލުތަކަކާއެކު. މެޗުގައި ފްރާންސްގެ ތަރިން ނުފެނޭ. ކިލިއާން އެމްބާޕޭ، އުސްމާން ޑެމްބެލޭ، އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން އަދި އޮލިވިއާ ޖިރޫ ވެސް އިނީ ބެންޗުގައި. ކެޕްޓަން އަދި ކީޕަރު ހޫގޯ ލޮރިސްގެ ބަދަލުގައި ފްރާންސްގެ ގޯލު ބަލަހައްޓަމުންދަނީ ސްޓީވް މަންޑަންޑާ. އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުގެ ފުރަތަމަ 11 އިން ފެނުނު ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން މި މެޗުގައި ފެންނަނީ ހަމައެކަނި ޗުއަމެނީ އާއި ރަފައެލް ވަރާން.

30 Nov 20:00

މެޗުގެ ކުޅުން ފަށައިފި. ކިކްއޯފް ކުރީ ޓިއުނީޝިއާ އިން.

ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ގެ ގްރޫޕް ޑީގެ ފަސްވަނަ މެޗުގައި ޓިއުނީޝިއާއާއި ފްރާންސް ވާދަކުރާ މެޗުގެ ލައިވް ބްލޮގަށް "ވަން"ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މަރުހަބާ!

ފްރާންސަކީ އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން. އެޓީމުން މިރޭގެ މެޗަށް ނުކުންނަ އިރުވެސް އޮތީ ގަދަ 16 ޔަގީން ކޮށްފައި. ފްރާންސަށް އެއްވަނަ ހޯދުމަށްވެސް ފަހި ފުރުސަތެއް އެބައޮތް. އެޓީމުން މިރޭގެ މެޗުން ޕޮއިންޓެއް ހޯދިޔަސް އަމިއްލަ ބާރުގައި އެއްވަނަ ނެގޭނެ. އަދި އޮސްޓްރޭލިއަށް ޑެންމާކު ބަލިނުކުރެވިއްޖެ ހާލަތެއްގައިވެސް ފްރާންސަށް އެއްވަނަ ޔަގީންވާނެ.

އަނެއްކޮޅުން ނުކުންނަ ޓިއުނީޝިއާއަށް އޮތީ އަމިއްލަ ބާރު ގެއްލިފައި. އެޓީމުން މޮޅުވިޔަސް، އަނެއް މެޗުގެ ނަތީޖާއަށް އިންތިޒާރު ކުރަން ޖެހޭނެ. ޓިއުނީޝިއާ މޮޅުވެއްޖެނަމަ، އަނެއް މެޗު އެއްވަރުވުން އެއީ ޓިއުނީޝިއާއަށް އޮތް އެންމެ ފަަސޭހަ މަގު.

ދެޓީމުގެ ކުރިމަތިލުންތަކަށް ނަޒަރެއް

 • ފްރާންސާއި ޓިއުނީޝިއާ މީގެ ކުރިން ފަސް މެޗެއްގައި ވާދަކޮށްފައިވޭ
 • އެހެންނަމަވެސް ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ވާދަވެރި މުބާރާތެއް ކުޅެފައެެއް ނުވޭ
 • 1971 ވަނަ އަހަރު މެޑިޓްރޭނިއަން ގޭމްސްގައި ޓިއުނީޝިއާއިން ފްރާންސް ބަލިކުރި
 • ދެން އޭގެ ފަހުން ކުޅުނު ހަތަރު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގެ ތެރެއިން ދެ މެޗުން ފްރާންސް މޮޅުވި
 • އަދި އަނެއް ދެ މެޗު ނިމުނީ އެއްވަރުވެގެން
 • ފްރާންސާއި ޓިއުނީޝިއާ އެންމެފަހުން ވާދަކުރީ 2010 ވަނަ އަހަރު. އެ މެޗު ނިމުނީ 1-1 އިން އެއްވަރުވެގެން