ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022

ވޯލްޑް ކަޕް: އިންގްލެންޑް 3-0 ވޭލްސް (ފުލްޓައިމް)

30 Nov 02:26

މެޗުގެ އުސްއަލިތައް:

 • ފުރަތަމަ ހާފުގައި ގިނަ ވަގުތު ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން ނުރައްކާކޮށް ފެނުނީ އިންގްލެންޑް
 • އެންމެ ހުސް ފުރުސަތެއް ލިބުނީ އިންގްލެންޑްގެ ރަޝްފާޑަށް، އޭނާ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ވޭލްސް ކީޕަރު ވޯޑް ވަނީ މަތަކޮށްފައި
 • އިންގްލެންޑްގެ ފޮޑެންއަށް ވެސް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބުނު، އޭނާގެ ހަމަލާ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ
 • ހާފު ނިމެނިކޮށް ވޭލްސްގެ ހަމަލާއެއް ފެނުނު، ޖޯ އެލަން ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑިމަތިން ބޭރަށް
 • އިންގްލެންޑްގެ ގޯލުތައް ފެނިގެންދިޔައީ ދެވަނަ ހާފުގައި
 • އިންގްލެންޑުގެ ތިން ގޯލުގެ ތެރެއިން ދެ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ރަޝްފާޑް، އޭނާގެ ފުރަތަމަ ގޯލަކީ ހިލޭ ޖެހުމަކުން ޖެހި ގޯލެއް
 • އިންގްލެންޑްގެ އަނެއް ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ފިލް ފޮޑެން
30 Nov 01:58

މެޗުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. މެޗު ނިމިގެންދިޔައީ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން އިންގްލެންޑް ކުރީގައި އޮވެގެން. އިންގްލެންޑަށް ގްރޫޕުގެ އެއްވަނައިގެ ގޮތުގައި ގަދަ 16 ގެ ޖާގައެއް.

30 Nov 01:52

'90+2 - އިންގްލެންޑަށް ހުސް ފުރުސަތެއް. ހެރީ މެގުއާ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުސްކޮށް ހުރެ، ޖޯން ސްޓޯންސް ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ ވޭލްސް ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑިމަތިން ބޭރަށް.

30 Nov 01:51

ދެވަނަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ގޮތުގައި ހަތަރު މިނެޓުގެ ކުޅުން ދައްކައިފި.

30 Nov 01:39

'77 - އިންގްލެންޑަށް ހުސް ފުރުސަތެއް. ވިލްސަން ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ބެލިންހަމް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ވޭލްސް ކީޕަރު ވޯޑް ވަނީ މަތަކޮށްފައި. ރީބައުންސް ބޯޅައިން ފޮޑެން ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

30 Nov 01:35

'76 - އިންގްލެންޑުން ބަދަލެއް. ރަޝްފާޑްގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ ޖެކް ގްރީލިޝް.

30 Nov 01:32

'72 - އިންގްލެންޑަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް. ވިލްސަން ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ރަޝްފާޑް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ވޭލްސް ކީޕަރު ވޯޑް ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

30 Nov 01:29

'68 - އިންގްލެންޑުން ތިން ގޯލުގެ ލީޑެއް ހޯދައިފި. ކެލްވިން ފިލިޕްސް ދިން ބޯޅައަކުން އިންގްލެންޑަށް އެ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެޓީމުގެ ފުރަތަމަ ގޯލު ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ރަޝްފާޑް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން އޭނާ ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާ، ގޯލުގެ ތެރެއަށް ވަދެފައިވަނީ ވޭލްސް ކީޕަރު ވޯޑްގެ ފައިގައި ޖެހިފައި.

30 Nov 01:27
30 Nov 01:25

'65 - އިންގްލެންޑުން އިތުރު ބަދަލެއް. ލޫކް ޝޯގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ ކީރެން ޓްރިޕިއާ.

30 Nov 01:22

'61 - ހެންޑަސަންއަށް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ވޭލްސްގެ ރަމްސީއަށް ރީނދޫ ކާޑެއް.

30 Nov 01:19

'59 - ވޭލްސް އިން ބަދަލެއް. ބެން ޑޭވީސްގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ ޖޯ މޮރެލް.

30 Nov 01:18

'57 - އިންގްލެންޑްގެ ތިން ބަދަލެއް. ކެޕްޓަން ކޭން އާއި ވޯކާ އާއި ޑެކްލަން ރައިސްގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ ވިލްސަން އާއި އެލެކްސެންޑާ އާނޯލްޑް އަދި ކެލްވިން ފިލިޕްސް.

30 Nov 01:17

'56 - ވޭލްސްގެ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ކީފާ މޯ ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާ، އިންގްލެންޑް ގޯލްކީޕަރު ޖޯޑަން ޕިކްފޯޑް ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

30 Nov 01:16

'55 - ވޭލްސްއަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާގެ އަރިމަތިން ޑެނިއެލް ޖޭމްސް ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ އިންގްލެންޑް ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑިކައިރިން ބޭރަށް.

30 Nov 01:15

'51 - އިންގްލެންޑުގެ އިތުރު ގޯލެއް. ހެރީ ކޭން ދިން ރީތި ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުސްކޮށް ހުރެ ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން އިންގްލެންޑަށް އެ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ފިލް ފޮޑެން.

30 Nov 01:10

'50 - އިންގްލެންޑުން ގޯލު ޖަހައި ލީޑު ހޯދައިފި. ހިލޭ ޖެހުމަކުން އިންގްލެންޑަށް އެ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މާކަސް ރަޝްފާޑް. އޭނާ ފޮނުވާލި ހިލޭ ޖެހުން އަމާޒުވީ ވޭލްސް ގޯލުގެ މަތީ ކަނަކަށް.

30 Nov 01:09

ދެވަނަ ހާފަށް ވޭލްސް ނުކުތީ ބަދަލަކާއެކު. ކެޕްޓަން ގެރެތު ބޭލްގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުމެފައިވަނީ ޖޯންސަން.

30 Nov 01:05

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން ފަށައިފި.

30 Nov 00:53

ފުރަތަމަ ހާފުގެ އުސްއަލިތައް:

 • ގިނަ ވަގުތު ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން ނުރައްކާކޮށް ފެނުނީ އިންގްލެންޑް
 • އިންގްލެންޑަށް ގޯލު ޖަހާނެ ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ވެސް ލިބުނު
 • އެންމެ ހުސް ފުރުސަތެއް ލިބުނީ އިންގްލެންޑްގެ ރަޝްފޯޑަށް، އޭނާ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ވޭލްސް ކީޕަރު ވޯޑް ވަނީ މަތަކޮށްފައި
 • އިންގްލެންޑްގެ ފޮޑެންއަށް ވެސް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބުނު، އޭނާގެ ހަމަލާ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ
 • ހާފު ނިމެނިކޮށް ވޭލްސްގެ ހަމަލާއެއް ފެނުނު، ޖޯ އެލަން ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑިމަތިން ބޭރަށް
30 Nov 00:51

ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. ހާފު ނިމިގެންދިޔައީ ވޭލްސް އަދި އިންގްލެންޑަށް ވެސް ގޯލެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެން.

30 Nov 00:51

'90+5 - ވޭލްސްގެ ހަމަލާއެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ޖޯ އެލަން ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ އިންގްލެންޑް ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑިމަތިން ބޭރަށް.

30 Nov 00:50
30 Nov 00:49

'45+3 - އިންގްލެންޑްގެ ހަމަލާއެއް. ފޮޑެން ނަގައިދިން ކޯނަރަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުރެ ސްޓޯންސް ބޮލުން ފޮނުވާލި ބޯޅަ، ވޭލްސްގެ ކީޕަރު ވޯޑް ވަނީ ފަސޭހަކަމާއެކު ހޯދާފައި.

30 Nov 00:46

ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ގޮތުގައި ފަސް މިނެޓުގެ ކުޅުން ދައްކައިފި.

30 Nov 00:39

'38 - އިންގްލެންޑްގެ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް. ރީތި ކުޅުމަކާއެކު ޖޫޑް ބެލިންހަމް ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ފިލް ފޮޑެން ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ވޭލްސްގެ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

30 Nov 00:37

'36 - ވޭލްސް އިން ބަދަލެއް. ބޮލަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން ނީކޯ ވިލިމްސްގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ ކޮނާ ރޮބާޓްސް.

30 Nov 00:29

'29 - ސްޓޯންސްއަށް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ވޭލްސްގެ ޑެނިއެލް ޖޭމްސްއަށް ރީނދޫ ކާޑެއް.

30 Nov 00:27
30 Nov 00:24

'24 - އިންގްލެންޑްގެ ހަމަލާއެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ރަޝްފޯޑް ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާ އަމާޒުވީ ވޭލްސް ޑިފެންޑަރު ނީކޯ ވިލިއަމްސްގެ ބޮލަށް.

30 Nov 00:23
30 Nov 00:18

'18 - އިންގްލެންޑަށް ހިލޭ ޖެހުމުން ވޭލްސްގެ ގޯލަށް ނުރައްކަލެއް ނުކުރެވުނު.

30 Nov 00:17

'17 - ކޭންއަށް ވޭލްސްގެ ކްރިސް މެޕަމް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ނުރައްކާ ހިސާބަކުން އިންގްލެންޑަށް ހިލޭ ޖެހުމެއް.

30 Nov 00:14

'14 - އިންގްލެންޑްގެ ހަމަލާއެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ފިލް ފޮޑެން ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ވޭލްސް ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

30 Nov 00:14

އީރާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ވޭލްސްގެ އެއް ނަމްބަރު ކީޕަރު ވޭން ހެނެސީއަށް ރަތް ކާޑެއް ދައްކާފައިވުމުން މި މެޗަށް އޭނާ ހުރީ ސަސްޕެންޝަންގައި. އޭނާގެ ބަދަލުގައި މި މެޗުގައި ވޭލްސްގެ ގޯލު ބަލަހައްޓަމުންދަނީ ޑެނީ ވޯޑް.

30 Nov 00:11

'10 - އިންގްލެންޑަށް ހުސް ފުރުސަތެއް. ކޭން ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ހުސްކޮށް ހުރެ މާކަސް ރަޝްފޯޑް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ވޭލްސް ކީޕަރު ޑެނީ ވޯޑް ވަނީ ހުޝިޔާރުކަމާއެކު މަތަކޮށްފައި.

30 Nov 00:10

'9 - ދެޓީމުގެ ފަރާތުން ވެސް ފެންނަނީ ވަރަށް ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް. އިންގްލެންޑް އަދި ވޭލްސްއަށް ވެސް ގޯލު ޖަހާނެ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ.

30 Nov 00:00

މެޗުގެ ކުޅުން ފަށައިފި. ކިކްއޯފް ކުރީ ވޭލްސް އިން.

ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ގެ ގްރޫޕް ބީގެ ފަސްވަނަ މެޗުގައި އިންގްލެންޑާއި ވޭލްސް ވާދަކުރާ މެޗުގެ ލައިވް ބްލޮގަށް "ވަން"ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މަރުހަބާ!

މެޗަށް ނުކުންނަ އިރު، އިންގްލެންޑް އޮތީ ދެ މެޗުން ހަތަރު ޕޮއިންޓް ހޯދާފައި. ފުރަތަމަ މެޗުގައި އިރާން ކައިރިން އިންގްލެންޑް މޮޅުވީ 6-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން. ދެވަނަ މެޗުގައި އެމެރިކާއާ އެއްވަރުވީ ގޯލެއް ނުޖެހި. އިންގްލެންޑަށް މިރޭ ޕޮއިންޓަކުންވެސް ގަދަ 16 ޔަގީންވާނެ. އަނެއްކޮޅުން ވޭލްސްއަށްވެސް މޮޅަކާއެކު ގަދަ 16ގެ އުންމީދެއް އެބައޮތް. އެހެން ނަމަވެސް ވޭލްސްއަށް އޮތީ ހަނި ފުރުސަތެއް. އެއީ ވޭލްސްއަށް ލިބިފައި ވަނީ ޕޮއިންޓެއް ކަމަށްވުމާއެކު. ވޭލްސް ފުރަތަމަ މެޗުގައި އެމެރިކާއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވި އިރު، ދެވަނަ މެޗުގައި އިރާން ކައިރިން ބަލިވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން.

ސައުގުގޭޓަށް ޕްރެޝަރު

 • އިންގްލެންޑް ކޯޗު ސައުތުގޭޓަށް މިހާރުވެސް ވަނީ މީޑިއާ ޕްރެޝަރާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި
 • އެއީ ކުޅުންތެރިން ބޭނުންކުރާ ގޮތަށް މީޑިއާތަކުން ފާޑުކިޔާފައިވާތީ
 • ފުރަތަމަ 11 ގައި ފިލްފޮޑެން ނުހިމަނާތީ މީޑިއާތަކުން ސައުތުގޭޓަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔާފައިވޭ
 • މިރޭގެ މެޗުގެ ފުރަތަމަ 11 އަށް ސައުތުގޭޓް ވަނީ ފޮޑެން ނެރެފައި
 • ސައުތުގޭޓް މެޗުގެ ކުރިން ބުނީ މިއީ ވޯލްޑް ކަޕް ކަމަށް، ޓެސްޓުކުރަން ކުޅުންތެރިން ނޭރުވޭނެ ކަމަށް
 • ވޭލްސްއާއި އިންގްލެންޑަކީ އެންމެ ޒަމާންވީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދެ ޓީމު
 • މީގެ ކުރިން ވޭލްސްއަށް އިންގްލެންޑް 100 އަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު ވާދަކޮށްފައި
 • އޭގެ ތެރެއިން ހަ މެޗަކީ ވޯލްޑް ކަޕްގެ މެޗުތައް، ވޭލްސްއަށް ވޯލްޑް ކަޕްގައި އިންގްލެންޑް ބަލިކުރެވިފައެއް ނުވޭ