One Photos - AYhrPDvd8Tfhlo1rTEG3n710K.JPG
29 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕް ގުރޫޕް ބީގައި އެމެރިކާއާއި އިރާން ބައްދަލުކުރި މެޗަށް ވަތް އިރާންގެ ސަޕޯޓަރުން: އެ މެޗު 1-0ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ އެމެރިކާ --- ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ
One Photos - 1fNVvjYpIN7cTDJt5cfKgxUx3.JPG
29 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕް ގުރޫޕް ބީގައި އެމެރިކާއާއި އިރާން ބައްދަލުކުރި މެޗަށް ވަތް އިރާންގެ ސަޕޯޓަރުން: އެ މެޗު 1-0ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ އެމެރިކާ --- ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ
One Photos - GZlo1NelOFa6YlQ2MiYw1JLOT.JPG
29 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕް ގުރޫޕް ބީގައި އެމެރިކާއާއި އިރާން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: އެ މެޗު 1-0ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ އެމެރިކާ --- ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ
One Photos - lfLtUKiiaWGZbNSrlyt4HEqsH.JPG
29 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕް ގުރޫޕް ބީގައި އެމެރިކާއާއި އިރާން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: އެ މެޗު 1-0ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ އެމެރިކާ --- ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ
One Photos - mDxvKCbEzd5l7emVqQEd1HdGI.JPG
29 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕް ގުރޫޕް ބީގައި އެމެރިކާއާއި އިރާން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: އެ މެޗު 1-0ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ އެމެރިކާ --- ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ
One Photos - jqtwgGDUwQOiwEc32n0I8jylB.JPG
29 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕް ގުރޫޕް ބީގައި އެމެރިކާއާއި އިރާން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: އެ މެޗު 1-0ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ އެމެރިކާ --- ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ
One Photos - PLxrGlBYM8mxqE1O6Q1PS15yX.JPG
29 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕް ގުރޫޕް ބީގައި އެމެރިކާއާއި އިރާން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: އެ މެޗު 1-0ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ އެމެރިކާ --- ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ
One Photos - zDZH6s0q7423a9zZqZQTatBfR.JPG
29 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕް ގުރޫޕް ބީގައި އެމެރިކާއާއި އިރާން ބައްދަލުކުރި މެޗަށް ވަތް އިރާންގެ ސަޕޯޓަރުން: އެ މެޗު 1-0ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ އެމެރިކާ --- ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ
One Photos - 9AI3zaUtma9bYolwWieL4SiV2.JPG
29 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕް ގުރޫޕް ބީގައި އެމެރިކާއާއި އިރާން ބައްދަލުކުރި މެޗަށް ވަތް އިރާންގެ ސަޕޯޓަރުން: އެ މެޗު 1-0ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ އެމެރިކާ --- ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ
One Photos - c7YILZU9qnmhVv1YJM0f7uzko.JPG
29 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕް ގުރޫޕް ބީގައި އެމެރިކާއާއި އިރާން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: އެ މެޗު 1-0ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ އެމެރިކާ --- ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ
One Photos - uW0LjmO71kXDFXPCZoSveNIuX.JPG
29 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕް ގުރޫޕް ބީގައި އެމެރިކާއާއި އިރާން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: އެ މެޗު 1-0ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ އެމެރިކާ --- ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ
One Photos - Q6EFzRuHjQ56zzROmFSvPolPZ.JPG
29 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕް ގުރޫޕް ބީގައި އެމެރިކާއާއި އިރާން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: އެ މެޗު 1-0ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ އެމެރިކާ --- ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ
One Photos - RYc5SnIWvEf36lBI0zwOCQskv.JPG
29 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕް ގުރޫޕް ބީގައި އެމެރިކާއާއި އިރާން ބައްދަލުކުރި މެޗަށް ވަތް އިރާންގެ ސަޕޯޓަރުން: އެ މެޗު 1-0ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ އެމެރިކާ --- ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ