One Photos - yZbZdTOhs0dSJt0XNmporPR7W.jpg
29 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕް ގްރޫޕް އޭގައި ސެނެގާލް އާއި އިކުއެޑޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި އިކުއެޑޯ އިން ގޯލު ޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ: އެ މެޗު 1-2 އިން ކާމިޔާބުކުރީ ސެނެގާލް --- ފޮޓޯ ރޮއިޓާސް
One Photos - xyHBXiCzYiqAbdKfgMso6bKtG.jpg
29 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕް ގްރޫޕް އޭގައި ސެނެގާލް އާއި އިކުއެޑޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ސެނެގާލުން ގޯލު ޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ: އެ މެޗު 1-2 އިން ކާމިޔާބުކުރީ ސެނެގާލް --- ފޮޓޯ ރޮއިޓާސް
One Photos - J7anDvJT0x8mom79JKKYNnupn.jpg
29 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕް ގްރޫޕް އޭގައި ސެނެގާލް އާއި އިކުއެޑޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: އެ މެޗު 1-2 އިން ކާމިޔާބުކުރީ ސެނެގާލް --- ފޮޓޯ ރޮއިޓާސް
One Photos - YjljPZH1L58JjZiZPkjYW7Qmf.jpg
29 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕް ގްރޫޕް އޭގައި ސެނެގާލް އާއި އިކުއެޑޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: އެ މެޗު 1-2 އިން ކާމިޔާބުކުރީ ސެނެގާލް --- ފޮޓޯ ރޮއިޓާސް
One Photos - iQU68tBOaEi3EaHZvcHTIvG76.JPG
29 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕް ގްރޫޕް އޭގައި ސެނެގާލް އާއި އިކުއެޑޯ ބައްދަލުކުރި މެޗަށް ވަތް އިކުއެޑޯގެ ސަޕޯޓަރެއް: އެ މެޗު 1-2 އިން ކާމިޔާބުކުރީ ސެނެގާލް --- ފޮޓޯ ރޮއިޓާސް
One Photos - uB2iP0lgBe1uAx5DbE1TT8A4X.jpg
29 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕް ގްރޫޕް އޭގައި ސެނެގާލް އާއި އިކުއެޑޯ ބައްދަލުކުރި މެޗަށް ވަތް ސެނެގާލްގެ ސަޕޯޓަރުން: އެ މެޗު 1-2 އިން ކާމިޔާބުކުރީ ސެނެގާލް --- ފޮޓޯ ރޮއިޓާސް
One Photos - rQdIbcJXO0Zu0WI1QlIqnCb8o.JPG
29 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕް ގްރޫޕް އޭގައި ސެނެގާލް އާއި އިކުއެޑޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ސެނެގާލް މޮޅުވި ގޯލު ޖެހުމަށްފަހު އެ ޓީމުން އުފާފާޅުކުރަނީ: އެ މެޗު 1-2 އިން ކާމިޔާބުކުރީ ސެނެގާލް --- ފޮޓޯ ރޮއިޓާސް