ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022

ވޯލްޑް ކަޕް: އޮސްޓްރޭލިއާ 1-0 ޑެންމާކް (ފުލްޓައިމް)

30 Nov 21:58

މެޗުގެ އުސްއަލިތައް

 • މެޗު ރަނގަޅަށް ފެށީ ޑެންމާކުން، އެޓީމުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިއަށް ޖެހި ކުޅުނު
 • ޖެންސަންގެ ބާރު ހަމަލާއެއް އޮސްޓްރޭލިއާ ކީޕަރު މެޓް ރަޔަން މަތަކުރި
 • އޮލްސަންއަށް ފުރުސަތު ލިބުނު ނަމަވެސް، އޭނާގެ ހަމަލާ ގޯލަށް އަމާޒެއް ނުވި
 • އޮސްޓްރޭލިއާގެ މެގްރީ ޖެހި ބޯޅަ އަމާޒުވީ ޝޫމައިކަލް އަތަށް
 • ޑެންމާކުގެ އެރިކްސަންއަށް ލިބުނު ފުރުސަތުގައި އޭނާއަށްވެސް ރަނގަޅަށް ބޯޅަ ފޮނުވައެއް ނުލެވުނު
 • ދެވަނަ ހާފް ރަނގަޅަށް ފެށީ ރަނގަޅަށް، ކުރިއަށް ޖެހި އެޓޭކްކޮށް ލީޑުވެސް ނެގި
 • ކައުންޓާ އެޓޭކްގައި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ލީޑު ނެގީ ލެކީގެ ގޯލުން
 • ޑެންމާކުން އިތުރު ގޯލަކަށް މަސައްކަތްކޮށް ޑޮލްބާގާއި ބާގެ ހަމަލާތައް ވީ ނާކާމިޔާބު
 • މެޗުގެ ނަތީޖާއާއެކު އޮސްޓްރޭލިއާ ވަނީ ގަދަ 16 ޔަގީންކޮށްފައި
 • މިއީ އެގައުމުގެ ތާރީހުގައި ގަދަ 16 ޔަގީންކުރި ދެވަނަ ފަހަރު
 • މީގެ ކުރިން ވޯލްޑް ކަޕް ގަދަ 16 އަށް އޮސްޓްރޭލިއާ ދިޔައީ 2006 ވަނަ އަހަރު
30 Nov 21:56

މެޗުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. މެޗު ނިމިގެން ދިޔައީ 1-0ގެ ނަތީޖާއަކުން އޮސްޓްރޭލިއާ މޮޅުވެގެން. އެ ނަތީޖާއާއެކު އޮސްޓްރޭލިއާ ވަނީ ގަދަ 16 ޔަގީން ކޮށްފައި.

30 Nov 21:54

'90+5 - އަނެއްކާވެސް ޑެންމާކަށް ކޯނަރެއް. މިފަހަރުވެސް ޝޫމައިކަލް ކުރިއަށް އެރި. ކޯނަރުން މާ ބޮޑު ނުރައްކަލެއް ނުކުރެވުނު.

30 Nov 21:53

'90+4 - ޑެންމާކަށް ލިބުނު ކޯނަރުގައި ގޯލްކީޕަރު ކެސްޕާ ޝޫމައިކަލްވެސް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއަށް އަރައިފި. އެހެންނަމަވެސް ކޯނަރު ދިފާއުކުރީ އޮސްޓްރޭލިއާ ގޯލްކީޕަރު ރަޔަން.

30 Nov 21:50

'90+1 - އިތުރު ވަގުތުގެ ހަ މިނެޓް ކުޅުން ދައްކައިފި.

30 Nov 21:48

'88 - ޑެންމާކުގެ ނުރައްކަލެއް. ލިންޑްސްޓްރޯމްގެ ފުރުސަތެއްގައި ތަނަވަސްކުރި ފުރުސަތެއްގައި ބާހް ޖެހި ބޯޅަ ދިޔައީ މާ ދުރުން ބޭރަށް.

30 Nov 21:46
30 Nov 21:46

'86 - އޮސްޓްރޭލިއާގެ ހަމަލާއެއް. ބަކޫސް ކުރިއަށް ޖެހި ފޮނުވާލި ބޯޅަ ބޭރަށް ދިޔައީ ޑެންމާކް ޑިފެންޑަރު ކްރިސްޓިއަންސަން ގައިގައި ޖެހިފައި. މިވަގުތު އަނެއްކާވެސް ރަނގަޅަށް ކުޅެމުންދަނީ އޮސްޓްރޭލިއާ.

30 Nov 21:42

'80- އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ބަދަލެއް. ޑޫކްގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ މެކްލަރެން. މީގެ އިރުކޮޅެއް މެގްރީގެ ބަދަލުގައި ޑިފެންޑަރު ރައިޓް ކުޅެން އަރުވާފައިވޭ.

30 Nov 21:37

'77 - އަނެއްކާވެސް ޑެންމާކަށް ފުރުސަތެއް. ޑޮލްބާގް ވެއްޓިގެންފައި ފޮނުވާލި ބޯޅަ އޮސްޓްރޭލިއާ ގޯލްކީޕަރު އަތަށް ދިޔައީ މާ ބޮޑު ބާރެއް ނެތި.

30 Nov 21:34

'75 - ޑެންމާކުގެ ހަމަލާއެއް. އަރިމަތިން ނެގި ހުރަހުގައި ކޯނޭލިއަސް ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ މަތިން ބޭރަށް.

30 Nov 21:32

'71 - ޑެންމާކުން ޕެނަލްޓީއަކަށް ޝަކުވާކޮށް، ރެފްރީ ވީއޭއާރް އެހީ ހޯދި. ވީއޭއާރް ބަލައި ޑެންމާކަށް ޕެނަލްޓީ ދީފައި ނުވަނީ އެ ބޯޅައަށް މަސައްކަތް ކުރި ޑެންމާކް ކުޅުންތެރިޔާ އޮފްސައިޑްގައި އޮތުމުން.

30 Nov 21:29

'68 - ޑެން،މާކުގެ ހަމަލާއެއް. ކުރިއަށް ޖެހި އުފެއްދި ހަމަލާގައި އޮލްސެން ޖެހި ބޯޅަ ބޭރަށް ދިޔައީ ޑިފެންޑަރު ގައިގައި ޖެހިފައި.

30 Nov 21:22

ލެކީ އެ ގޯލު ޖެހީ ކައުންޓާ އެޓޭކް ފުރުސަތެއްގައި ކުރިއަށް ޖެހި، އޭރިއާ ތެރެއިން ޑެންމާކުގެ ޑިފެންޑަރުވެސް ނައްޓާލާފައި ފަސޭހަކަމާއެކު ބޯޅަ ގޯލަށް ވައްދާލައިގެން. އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ގަދަ 16 ގެ ބޮޑު އުންމީދަކާއެކު އެޓީމުން ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާފާޅުކުރަމުން.

30 Nov 21:19

'60 - އޮސްޓްރޭލިއާ ގޯލު ޖަހައި ލީޑު ނަގައިފި. ގޯލު ޖަހައިދިނީ މެތިއު ލެކީ.

30 Nov 21:14
30 Nov 21:12

ދެވަނަ ހާފަށް ދެޓީމުންވެސް ނުކުތީ ބަދަލަކާއެކު. އޮސްޓްރޭލިއާގެ ގުޑްވިންގެ ބަދަލުގައި ބަކޫސް ކުޅެން ނުކުމެފައިވާ އިރު، ޑެންމާކުގެ ކްރިސްޓެންސެން ކުޅެން ނުކުތީ ބާހްގެ ބަދަލުގައި.

30 Nov 21:09

'49 - އޮސްޓްރޭލިއާގެ ހަމަލާއެއް. ދެވަނަ ހާފަށް ނުކުމެ އޮސްޓްރޭލިއާ ފެށީ ރަނގަޅަށް. މެގްރީ ތިރިން ހުރަސްކުރި ބޯޅައިގައި ޖެކްސަން ބޯޅަ ފޮނުވާލި ނަމަވެސް ދިޔައީ މާ މަތިން ބޭރަށް.

30 Nov 21:05

ދެވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން ފަށައިފި. ކުޅުން ފެށީ އޮސްޓްރޭލިއާއިން.

30 Nov 20:50

ފުރަތަމަ ހާފްގެ އުސްއަލިތައް

 • މެޗު ރަނގަޅަށް ފެށީ ޑެންމާކުން، އެޓީމުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިއަށް ޖެހި ކުޅުނު
 • ޖެންސަންގެ ބާރު ހަމަލާއެއް އޮސްޓްރޭލިއާ ކީޕަރު މެޓް ރަޔަން މަތަކުރި
 • އޮލްސަންއަށް ފުރުސަތު ލިބުނު ނަމަވެސް، އޭނާގެ ހަމަލާ ގޯލަށް އަމާޒެއް ނުވި
 • އޮސްޓްރޭލިއާގެ މެގްރީ ޖެހި ބޯޅަ އަމާޒުވީ ޝޫމައިކަލް އަތަށް
 • ޑެންމާކުގެ އެރިކްސަންއަށް ލިބުނު ފުރުސަތުގައި އޭނާއަށްވެސް ރަނގަޅަށް ބޯޅަ ފޮނުވައެއް ނުލެވުނު
30 Nov 20:48

ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި.

30 Nov 20:45

'43 - އޮސްޓްރޭލިއާއިން ފެންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފަހަތަށް ޖެހި ޑިފެންސް ކުރާތަން. މައެލޭ އަރިމަތިން ތަނަވަސްކުރި ފުރުސަތުގައި ލިންސްޓްރޯމަށް ލިބުނު ބޯޅަ މިފަހަރުވެސް ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް ފޮނުވައެއް ނުލެވުނު.

30 Nov 20:38
30 Nov 20:32

'30 - ޑެންމާކަށް ފުރުސަތެއް. އަރިމަތިން ލިންޑްސްޓްރޯމް ކުރިއަށް ޖެހި އެރިކްސަން ފަޔަށް ނަގައިދިން ބޯޅަ، އެރިކްސަން ފޮނުވާލި ނަމަވެސް ދިޔައީ ބޭރަށް.

30 Nov 20:28

'25 - ޑެންމާކުގެ ރަނގަޅު އެޓޭކެއް. ރަނގަޅު ޕާސްތަކަކާއެކު އޮލްސަންއަށް އޭރިއާ ތެރެއިން ބޯޅަ ފޮނުވާލަން ލިބުނު ނަމަވެސް، ފޮނުވާލި ބޯޅަ ދިޔައީ ސީދާ ކީޕަރު އަތަށް.

30 Nov 20:26
30 Nov 20:25

'22 - އޮސްޓްރޭލިއާގެ ހަމަލާއެއް. އަރިމަތިން ކުރިއަށް ޖެހި އޭރިއާ ތެރެއިން މެގްރީ ފޮނުވާލި ވޮލީ އަމާޒުވީ ކެސްޕާ ޝޫމައިކަލްގެ އަތަށް. ބާރު ހަމަލާއެއް ނަމަވެސް ދިޔައީ ސީދާ ކީޕަރު އަތަށް.

30 Nov 20:18

'14 - އަނެއްކާވެސް ޑެންމާކަށް ފުރުސަތެއް. އަރިމަތިން މެއިލާ ކުރިއަށް ޖެހި ޕާސް ކޮށްލި ބޯޅައިގައި އޮލްސަންއަށް ލިބުނު ފުރުސަތުގައި އޮސްޓްރޭލިއާ ޑިފެންޑަރު ނައްޓުވާލައި އޭނާ ޖެހި ބޯޅަ ދިޔައީ މާ ބޮޑަށް މަތިން.

30 Nov 20:12

'13 - ޑެންމާކުގެ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް. ޖެންސަން އޭރިއާ ބޭރުން ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާ ގޯލު މަތިން ބޭރުކޮށްލީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ގޯލްކީޕަރު މެޓް ރަޔަން.

30 Nov 20:10

'6 - ޑެންމާކުގެ ނުރައްކާތެރި ހުރަހެއް. އަރިމަތިން ކުރިއަށް ޖެހި މެއިލާ ނަގައިދިން ހުރަސް އޮސްޓްރޭލިއާ ގޯލްކީޕަރު މެތިއު ރަޔަން ވަނީ ކުރިއަށް ނުކުމެ ހިފާފައި.

30 Nov 20:06

'4- އޮސްޓްރޭލިއާގެ ބެހިޗަށް ރީނދޫ ކާޑެއް. ޑެންމާމުންން ކައުންޓާއެއްގައި ކުރިއަށްދާން މަސައްކަތް ކުރި ބޯޅަ ހުއްޓުވަން ބެހިޗް ފައުލް ކުރީ ޑެންމާކްގެ އޮލްސެންއަށް.

30 Nov 20:01

މެޗުގެ ކުޅުން ފަށައިފި. ކުޅުން ފެށީ ޑެންމާކުން.

ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ގެ ގްރޫޕް ޑީގެ ހަވަނަ މެޗުގައި އޮސްޓްރޭލިއާއާއި ޑެންމާކް ވާދަކުރާ މެޗުގެ ލައިވް ބްލޮގަށް "ވަން"ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މަރުހަބާ!

މެޗަށް ނުކުންނަ އިރު އޮސްޓްރޭލިއާއަށް އޮތީ ގަދަ 16 ޔަގީންކުރުމަށް ޑެންމާކް ބަލިކުރުން. އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ޕޮއިންޓަކުން ގަދަ 16 ހޯދެން އޮތީ ފްރާންސާއި ޓިއުނީޝިއާ މެޗު އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ އެކަނި. ބަލިވެއްޖެ ނަމަ އޮސްޓްރޭލިއާ ކަޓާނެ. ޑެންމާކު އޮތީ އަމިއްލަ ބާރު ގެއްލިފައި. މޮޅުވި ނަމަވެސް އެޓީމަށް ގަދަ 16 ޔަގީންކުރެވޭނީ ޓިއުނީޝިއާ، ފްރާންސް ކައިރިން ބަލިވެއްޖެނަމަ، ނޫނީ އެ މެޗު އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ އެކަނި.

ދެޓީމުގެ ކުރިމަތިލުންތަކަށް ނަޒަރެއް

 • ޑެންމާކާއި އޮސްޓްރޭލިއާ މީގެ ކުރިން ކުޅުނީ ހަތަރު މެޗެއް
 • ދެ ޓީމުން ބައިނަލްއަގުވާމީ އެކުވެރިކަމުގެ ތިން މެޗެއް ކުޅުނު އިރު، ފުރަތަމަ މެޗު ކުޅުނީ 2007 ގައި
 • އެ މެޗުން މޮޅުވީ ޑެންމާކް، ދެން 2010 ގައި ކުޅުނު މެޗުން އޮސްޓްރޭލިއާ މޮޅުވީ 1-0 އިން
 • އޭގެ ފަހުން 2012 ގައި ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވީ އަނެއްކާވެސް ޑެންމާކު، އެއީ 2-0 އިން
 • އެންމެފަހުން ދެ ޓީމު ކުޅުނީ 2018 ގެ ވޯލްޑް ކަޕްގައި، އެމެޗު 1-1 އިން ވީ އެއްވަރު