އާންމު ދަތުރުފަތުރު (ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް)

ށ. އަތޮޅުގައި އާރުޓީއެލް ފެރީގެ ހިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

30 ރުފިޔާއިން 7 ރުފިޔާއަށް، ޒަމާނީ މިނީ ބަހުގެ ހިދުމަތާއެކު މާލެ ސިޓީގެ ދަތުރުތަކަށް އިންގިލާބެއް

މިނީ ބަހުގެ ހިދުމަތް ރައްޔިތުން އުފާވާ ވަރަށް ދޭނަން: އާޒިމް

މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ތަސައްލީއަކަށް މިނީ ބަހުގެ ހިދުމަތްވާނެ: ރައީސް

މާލޭގައި މިނީ ބަހުގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

މާލޭގައި މިނީ ބަހުގެ ހިދުމަތް މާދަމާ ފަށަނީ، ތިން ރޫޓަކުން 42 ތަނަކަށް މަޑުކުރާނެ

މިނީ ބަސްތަކަށް އަމީނީ މަގުން ޕާކިން ޒޯނެއް

މާދަމާއިން ފެށިގެން ބަސް ދަތުރުތަކުގައި "ކިޔުއާރް ޓިކެޓިން" ބޭނުންކުރަން ފަށަނީ

މާލޭގައި މިނީ ބަހުގެ ޓިކެޓަކަށް 7 ރުފިޔާ

އެންމެ އުތުރުގެ ރައްޔިތުން ސްޕީޑް ފެރީގައި، 4000 އިން 100 އަށް ކުޑަވި އަގާއެކު އިގުތިސޯދީ ބޮޑުބަދަލެއްގެ ފެށުން

1

ށ. އަތޮޅުގައި އާރުޓީއެލް ފެރީގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

ށ. އަތޮޅުގައި އާރުޓީއެލް ފެރީގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް ފެރީތައް ފޮނުވައިފި

1
2