އާންމު ދަތުރުފަތުރު (ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް)

އާރުޓީއެލް ފެރީގެ ހިދުމަތް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ދިއްދޫ ބިން ހިއްކުމާއި ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް މި ދައުރުގައި ފަށާނަން: ރައީސް

އުތީމުން ދިއްދުއަށް ރައީސް ވަޑައިގެންނެވީ އާރްޓީއެލް ފެރީގައި

މުއްޔާއި މަކުނުދޫގައި ސީޕްލޭންގެ ހިދުމަތް ފަށަނީ

3

ބަސް ދަތުރުތައް އިތުރު ދެ ހަފުތާއަށް ހިލޭ

1

މިނީ ބަސް ގަތުމުގައި ކޮރަޕްޝަން ހިންގިކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އެމްޓީސީސީން ދޮގުކޮށްފި

މާލޭގައި އެއް ދުވަހުން ބަހުގައި ދަތުރުކުރި މީހުންގެ އަދަދު 8,000 އިން މައްޗަށް!

އާރްޓީއެލްގެ ހިދުމަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކެބިނެޓްގައި މަޝްވަރާކޮށްފި

ށ. އަތޮޅުގައި އާރުޓީއެލް ފެރީގެ ހިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

30 ރުފިޔާއިން 7 ރުފިޔާއަށް، ޒަމާނީ މިނީ ބަހުގެ ހިދުމަތާއެކު މާލެ ސިޓީގެ ދަތުރުތަކަށް އިންގިލާބެއް

މިނީ ބަހުގެ ހިދުމަތް ރައްޔިތުން އުފާވާ ވަރަށް ދޭނަން: އާޒިމް

މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ތަސައްލީއަކަށް މިނީ ބަހުގެ ހިދުމަތްވާނެ: ރައީސް

3