ޕީއެސްޖީ

މެސީ އިންތިހާއަށް ބޭނުންވި ފުރަތަމަ ގޯލު، ގާޑިއޯލާގެ ނަޒަރުގައި އަދިވެސް "އަންސްޓޮޕަބަލް"!

ޕީއެސްޖީއަށް މުހިއްމު މޮޅެއް، ބަދަލުކުރުމާއެކު މެސީގެ ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ކޯޗަށް

ގަދަފަދަ ޕީއެސްޖީއަށް ޕޮއިންޓެއް، ލިވަޕޫލުން ފަހަތުން އަރައި އޭސީ މިލާން ބަލިކޮށްފި

"އަހަރެން ފަލަހެން ހީވީ ލާޖު ޖާޒީއެއް ލުމުން، ދެން މެޗަކު ލާނީ މީޑިއަމް ޖާޒީއެއް"

ޑެޑްލައިން ޑޭ: ރެކޯޑު އަގަކަށްވެސް ޕީއެސްޖީން ބުނީ ނޫނެކޭ، އެމްބާޕޭ ރެއާލްއަށް ދާނީ ހިލޭ؟

200 މިލިއަން ޔޫރޯގެ ބިޑަށްވެސް ޕީއެސްޖީން ބުނީ ނޫނެކޭ، އެމްބާޕޭ މަޑުކުރަނީ

ޕީއެސްޖީގައި މެސީގެ ފުރަތަމަ ފެނިލުން، މެޗުގެ ތަރިއަކަށްވީ އެމްބާޕޭ

މެސީ ޕީއެސްޖީއަށް ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗު ބަލަން ފުޓުބޯޅައިގެ މުޅި ދުނިޔެ އިންތިޒާރުގައި

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ޕީއެސްޖީ އާއި ސިޓީ އެއް ގްރޫޕަށް

ކްލަބު ދޫކޮށްލަން އެމްބާޕޭ އެދިއްޖެ، ޕީއެސްޖީއާއި ރެއާލް ހަނގުރާމައަކަށް!

އެމްބާޕޭ ބޭނުން ވަނީ ރެއާލްއަށް ދާން، 160 މިލިއަން ޔޫރޯ ހުށަހަޅައިފި

މިރޭގެ މެޗުން މެސީ ފެންނާނެތަ؟

« 1