ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ ފޮނުވުމަށް 7943663

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2023

އިންތިހާބާ ގުޅުވައި ރައީސް އިއުލާން ކުރެއްވި ބައެއް ކަންކަންވެސް އޭސީސީން ބަލަނީ

ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންނަށް ހަފުތާއަކު ދެ ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ލިބޭގޮތް ހެދުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދޭނަން: ރައީސް

ފުވައްމުލަކުގައި 500 ހައުސިން ޔުނިޓު ހަދައިދީ، ޓޫރިޒަމް ފުޅާކޮށްދޭނަން: މުއިއްޒު

ރައީސް ސޯލިހު ދޫކޮށް، އެމްޑީއޭއިން މުއިއްޒަށް ތާއީދުކުރަން ނިންމައިފި

މީހަކަށް އަނިޔާވެރިއެއް ނުވަން، މައްސަލައެއް އޮތިއްޔާ ތަހުގީގު ކުރަންވީ: މުއިއްޒު

އެއާޕޯޓުގެ އޭޕްރަންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ރިސްކު އެލަވަންސެއް ދޭން ރައީސް ނިންމަވައިފި

ބިން ދޫކުރާ ސަރަހައްދުތަކަށް ދެ އަހަރުގެ ތެރޭ ފެނާއި ނަރުދަމާ އަދި ކަރަންޓާއެކު މަގުތައް ހަދައިދޭނަން: ރައީސް

ނޮވެމްބަރު 5ގެ ކުރިން ބިމުގެ އިން ވަކިކޮށް، ގާނޫނީ ހުރިހާ ހަމައެއް ނިންމާފައި ރަޖިސްޓަރީ ހަވާލުކޮށްދޭނަން: ރައީސް

އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި މަސައްކަތްކުރި އޮފިޝަލުންގެ އެލަވަންސް މި ހަފުތާގައި ޖަމާވާނެ: އީސީ

ވެރިކަން ލިބިއްޖެނަމަ ގޯތިތައް ފުށިދިއްގަރުފަޅަށް ބަދަލުކުރާނެ ކަމަށްބުނެ ދައުރުކުރަނީ ފޭކް އޯޑިއޯއެއް: މުއިއްޒު

ވޯޓާސް ލިސްޓުގައި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރަން ފަށައިފި

އޭނާގެ ސަރުކާރެއްގައި ނޫސްވެރިން ބޭނުންވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ލިބޭނެ، އެއްވެސް ކަމެއް ނުފޮރުވާނަން: މުއިއްޒު

6 ...