ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ ފޮނުވުމަށް 7943663

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2023

ހަ މަސްތެރޭ "ދަ ގާޑަން" ފުލެޓުތައް ހަވާލުކުރާނަން، ކޭ ޕާކްގެ މައްސަލައަށް ވެސް ހައްލު ހޯދައިދޭނަން: ރައީސް

އިދިކޮޅުން ދަނީ ދޮގު ފެތުރުމުގެ ކެމްޕެއިނެއް ހިންގައި އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން މަސައްކަތް ކުރަމުން: އެމްޑީޕީ

ދެވަނަ ބުުރުގައި ވޯޓުލުމުން ފާހަގަޖަހާނީ ވައަތުގެ ކަށި އިނގިލީގައި

އުމަރުގެ ރަނިން މޭޓް މާޒް ސަލީމްގެ ތާއީދު ރައީސް ސޯލިހަށް

ކެންޑިޑޭޓުންގެ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމާއި ހަގީގަތް އޮޅޭ ގޮތަށް ހަބަރުތައް ނުގެނެސްދިނުމަށް އެމްއެމްސީން ގޮވާލައިފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަންނާނުންގެ ތާއީދު ރައީސް ސޯލިހަށް

މުންޑޫ/ކަޅައިދޫން ގަމަށް ބަދަލުވި އާއިލާތަކަށް 50،000 ރުފިޔާ ދޭން ރައީސް ނިންމަވައިފި

އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަސް ބަންދު

މަސް ގަންނަ އަގު ދެން ކުޑައެއް ނުކުރާނަން: ރައީސް

އިދިކޮޅުގެ ފިތުނަތަކުގެ ސަބަބުން ރައީސް ސޯލިހަށް ވޯޓު އިތުރުވާނެ: އިމްރާން

"އިންޑިއާ ފަސްޓް ޕޮލިސީ" ބަސް ވެސް އުފެއްދެވީ ރައީސް ޔާމީން: ޝާހިދު

ޕެންޝަން ފަންޑު ބޭނުންކޮށްގެން ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ހައުސިން ލޯނު ލިބޭގޮތް ހަމަޖައްސައިދޭނަން: ރައީސް

4 ...