ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ ފޮނުވުމަށް 7943663

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2023

ކޮރަޕްޝަން ހިންގާ ނަމަ އިސްވެ ފިޔަވަޅުއަޅާނަން، އިހުލާސްތެރި ނޫން މީހުނަށް ޖާގައެއް ނެތް: މުއިއްޒު

ދުންޔާ ޕީޕީއެމްއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

1

ދެވަނަ ބުރުގެ ދާއިމީ ވޯޓާސް ލިސްޓު އާއްމުކޮށްފި، ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު 282،803 މީހަކަށް

ކެމްޕެއިން ކުރައްވާ މެންބަރުން އެކުރައްވަނީ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތެއް: ނަޝީދު

ސޮވެރިން ފަންޑުގެ ފައިސާ އިތުރުކޮށް، ގާނޫނެއް ހަދައި ރައްކާތެރިކަން ދޭނަން: މުއިއްޒު

ރައީސް ސޯލިހު ރަށްރަށް ދިޔަ އަދަދާ ގާތަށްވެސް މުއިއްޒަށް ރަށްރަށަކަށް ނުދެވޭ: އިބޫ ކެމްޕޭން ޓީމް

ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅީ 361 ޝަކުވާ: އީސީ

ތާއީދު ކުރެއްވުމަށް ރައީސް ސޯލިހު އެދިވަޑައިނުގަންނަވާ: ނަޝީދު

ޕާޓީން ނިންމާފައި އޮތް ގޮތަށް އެއްވެސް ކެނޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދެއް ނުކުރާނަން: ނަޝީދު

ބަޖެޓް ނުލިބެންޏާ ނިޒާމީ ވޯޓުގެ ކަންތައް ކުރިއަކަށް ނުގެންދެވޭނެ: އީސީ

ދެ ރައީސުން ނިންމެވީ ނިޒާމީ ވޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް ދެވަނަ ބުރަށްފަހު ކުރިއަށްގެންދަން

ވަން ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ ސޯސަން ޖަގަހައިގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ

... 7 ...