ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ ފޮނުވުމަށް 7943663

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2023

ޑރ. ޖިހާދު ހިމެނޭހެން ޖޭޕީގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން، ޕީޕީއެމްއާ ގުޅިވަޑައިގެންފި

ފިތުނައިގައި ނުޖެހޭތި، ހެލިކޮޕްޓަރު އަދި އުތުރުތިލަފަޅު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރީ މި ސަރުކާރަކުން ނޫން: ޝާހިދު

1

ރައީސް ސޯލިހަށް ތާއީދުކުރަން ނިންމީ އިސްލާހީ އެޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަން: އަމީން

ގާސިމްގެ ރަނިން މޭޓް އަމީން އާއެކު ޖޭޕީގެ އިސް މެންބަރުންތަކެއް ތާއީދު ރައީސް ސޯލިހަށް

ރާއްޖޭގެ ބިމުން އެންމެ އިންޗިއެއްވެސް ބޭރު ބައެއްގެ އަތްދަށަށް ދިޔަ ނުދޭނަން: ރައީސް

އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަނީ

ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅާ ކަންކަން ފުއްދައިނުދެވިދާނެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުމެއް ނެތް: މުއިއްޒު

އެމްޑީޕީން މިއަދު މުޅި ރާއްޖޭގައި ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ރައީސް ސޯލިހު މާލޭގައި ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގުން

އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ތަޖުރިބާއާއި ޝަކުވާތަކަށް ބަލައި ދެވަނަ ބުރަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި

ވަން ފޮޓޯ: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން

ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަނާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް 34 ޝަކުވާ

... 8 ...