ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީ

ޗަމްޕާ ބްރަދާސްގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ތުހުމަތުކޮށް, ޖަވާބުދާރީވާން އަންގައިފި

2

އަދީބުގެ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން އަލީ ހުސެއިންގެ ނަން އެކަނި ލިސްޓުގައި އޮތުމުން އުޝާމް ސުވާލު އުފައްދަވައިފި

1

ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓުގައި ނަން ހިމަނާފައިވަނީ އަބުރު ކަތިލައި އަނިޔާ ދިނުމަށް: ސައުދުﷲ

އަދީބުގެ ވަކީލަކަށް އުޅުމަކީ ހިޔާނާތުގެ ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން: އަލީ ހުސެއިން

ލިސްޓް އާންމު ކުރަންވާނީ، ކުޑަމިނުން ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކާ ސުވާލުކުރުމަށްފަހު: އުޝާމް

1

ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރުގެ 13 ވަޒީރުން ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓުގައި

ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓުގައި ނަން ހިމަނާފައިވަނީ އަބުރު ކަތިލުމަށް: އަދުރޭ

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓުގައި ނަން ހިމަނާފައި އޮތީ ސިޔާސީ ގޮތުން އަގު ވައްޓާލަން: ކާނަލް ނާޒިމް

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓަށް މަޖިލީހުން އުނި އިތުރެއް ނުގެނޭ: އައްސަދު

ބޮޑު ހިޔާނާތް: މަހްލޫފުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕީޖީއަށް ފޮނުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ބޮޑު ހިޔާނާތުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް ދައުލަތުގެ މަގާމުތަކުން ވަކިކުރަން ފާސްކޮށްފި

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ އިންތިހާބީ ފަރާތްތައް ވަކިކުރަން މައްސަލަ އަވަސްކުރަން ޖެހޭ: އީވާ

1
2