ހުސެއިން ޝަމީމް

ލިސްޓު ނުދިނުމުން ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްގެ ދައުވާއިން ސަލާމަތްވި މީހާގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރާނަން: ޕީޖީ

ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކެނޑީ ކަމަށް ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ބުނެ ހައިކޯޓުގެ އިންޒާރެއް ޕީޖީ ޝަމީމަށް

ޓްރާންސްޕޯޓުގެ ދެ ނައިބުންނަށާއި ބިޑް ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންނަށް ދައުވާ ނުކުރާން ނިންމައިފި

ސިއްރު ހެކިންގެ މައުލޫމާތު ލީކުވާ މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށްދިނުމަށް ވާނީ އެދިފައި: ޕީޖީ ޝަމީމު

އިއުތިރާފުގެ މައްސަަލަތައް އެއްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމޭގޮތަށް ގާނޫނު އިސްލާހުކުރަން އޭޖީއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައި: ޕީޖީ

ތިން އަހަރު ތެރޭ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރުމުގެ 409 މައްސަލައެއް، 82 ޕަސެންޓް މައްސަލަ އަދިވެސް ކޯޓުގައި

ޒިޔާދުގެ މައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރަން ނިންމައިފި

1

ހިޔާގެ ކުދިންތަކެއް ބިޑި އަޅުވައި ޓޯޗާގެ އަމަލެއް ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތަށް 13 ފުލުހަކަށް ދައުވާ އުފުލައިފި

ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލަ: އިތުރު ދައުވާތަކެއް ހިމަނައި އަމީން ހިމެނޭހެން 11 މީހަކަށް ދައުވާކޮށްދޭން އެދި ފޮނުވައިފި

1

މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރުމުގައި ޒާތީއެއް ނުވަން، ގޮތް ނިންމަނީ އިންސާފުވެރިކޮށް: އެޗްއާރުސީއެމް

ޕީޖީ ނުރުހިއްޖެ، ވިދާޅުވީ ޖާމިނު ކުރެވޭގޮތް އެންމެ ފަނޑިޔާރަކަށް ނޭނގުމުން އެންމެންގެ ވަގުތު ގެއްލޭ ކަމަކަށް

ޕީޖީ ދެކޭ ގޮތުގައި އައްމަޓީ ދޫކޮށްލި މައްސަލައިގެ ޖާމިނުވުން ގާނޫނާ ހިލާފު، ހައިކޯޓުގައި މިއަދު އިސްތިއުނާފުކުރަނީ

2 ...