Close

ހުސެއިން ޝަމީމް

ޕީޖީ ޝަމީމުގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގެއް ނުކުރަން: ފުލުހުން

މަޖިލިސް ރައީސް ކަމުގައި ހުންނަވައިގެން ރައީސް ނަޝީދު އެކުރައްވަނީ ވަރަށް ހުތުރު އަމަލެއް: އަސްލަމް

ތްރީލައިން ވިޕާ ދެކޮޅަށް ވޯޓުދީގެން ޕާޓީން ވަކިނުކުރާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން: ނަޝީދު

1

ޝަމީމު މަގާމުން ވަކިކުރަން ނަޝީދު ދެކޮޅު، އެމަނިކުފާނާ އެކު 18 މެމްބަރުން

ޕީޖީ ޝަމީމުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ފާސްކޮށްފި

ޕީޖީ ޝަމީމު ވަކިކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޑީޕީގެ ބައެއް ޕީޖީ މެންބަރުން ފައްޓަވައިފި

އެމްއެމްސީގެ ހަފުލާއެއް ބައެއް ވެރިން ބޮއިކޮޓް ކޮށްފި

1

ގަލޮޅު ސްކޫލުގައި ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލަ ރިވިއުކޮށްދޭން އާއިލާގެ ފަރާތުން އެދިއްޖެ

އައްމަޓީގެ މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބޭރުކޮށްލީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން: ޕީޖީ ޝަމީމް

އޭސީސީގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކުރުމަށް އެކޮމިޝަނުގެ އެއް ނަންބަރު ސަޕޯޓަރަކަށްވާނީ ޕީޖީ އޮފީސް: ޝަމީމު

މަހުލޫފުގެ މައްސަލަ ހައި ކޯޓުން ބަލައިގެންފި

މަހްލޫފްގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމާމެދު މާދަމާ ގޮތެއް ނިންމަނީ

2 ...