ހުސެއިން ޝަމީމް

ޗެޓްލޮގުތަކަކީ އަސްލެއްނަމަ ޝަމީމް އިސްތިއުފާ ދޭން ޖެހޭ: ހައިލަމް

ދައުވާ އުފުލީ ޒާތީވެގެން، އިސްތިއުފާ ނުދޭނަން: މަހްލޫފް

އިނގިރޭސި ފަނޑިޔާރުގެތަކަކާ ނުކުޅެވޭނެ، ވަޑައިގަންނަވާ! ޖަވާބުދާރީ ވާނަން: އަލީ ވަހީދު

ދިރުވާލައިގެން ރަން އެތެރެކުރި މީހާގެ އިއުތިރާފުގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކުރުމުން އިންސާފު ގާއިމުކުރަން ފަސޭހަވި: ޕީޖީ

ލިސްޓު ނުދިނުމުން ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްގެ ދައުވާއިން ސަލާމަތްވި މީހާގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރާނަން: ޕީޖީ

ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކެނޑީ ކަމަށް ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ބުނެ ހައިކޯޓުގެ އިންޒާރެއް ޕީޖީ ޝަމީމަށް

ޓްރާންސްޕޯޓުގެ ދެ ނައިބުންނަށާއި ބިޑް ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންނަށް ދައުވާ ނުކުރާން ނިންމައިފި

ސިއްރު ހެކިންގެ މައުލޫމާތު ލީކުވާ މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށްދިނުމަށް ވާނީ އެދިފައި: ޕީޖީ ޝަމީމު

އިއުތިރާފުގެ މައްސަަލަތައް އެއްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމޭގޮތަށް ގާނޫނު އިސްލާހުކުރަން އޭޖީއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައި: ޕީޖީ

ތިން އަހަރު ތެރޭ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރުމުގެ 409 މައްސަލައެއް، 82 ޕަސެންޓް މައްސަލަ އަދިވެސް ކޯޓުގައި

ޒިޔާދުގެ މައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރަން ނިންމައިފި

1

ހިޔާގެ ކުދިންތަކެއް ބިޑި އަޅުވައި ޓޯޗާގެ އަމަލެއް ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތަށް 13 ފުލުހަކަށް ދައުވާ އުފުލައިފި

4 ...