ބަރުލަމާނީ ނިޒާމް

މިއީ އިރުއަރާ އިރު އަދާލަތުގެ ޕާޓީގެ ވެރިކަމެއް، އިރު އޮއްސޭއިރު އެމްއާރްއެމްގެ ވެރިކަމެއް: އީވާ

ބަރުލަމާނީއަށް ތާއީދު ކުރާ ގިނަ ބަޔަކު ގައުމީ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބު ވުމަކީ ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ކުރިއެރުމެއް: ނަޝީދު

ބަރުލަމާނީ ދަންތޫރައިގައި ޖެހެން ހެޔޮ ނުވާނެ، އެއީ އަމިއްލަ އެދުމުން ފޯވެގެން ކުރާ ކަމެއް: ގާސިމް

ބަރުލަމާނީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ރައީސް ނަޝީދު ތާއީދު ކުރެއްވުމަކީ އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމެއް ނޫން: ހަސަން

މުންދުގެ ރައްދެއް އެލެކްސް އަހުމަދަށް: ރިޔާސީގައި ވިއްކާނީ އެއްވޯޓު ވިއްޔާ ބަރުލަމާނީގައި 85 ވޯޓު ވިއްކާނެ

ރައީސް ޔާމީން ތާއީދުކުރައްވަނީ ރިޔާސީ ނިޒާމަށް، ބަރުލަމާނީ ޕެޓިޝަންގައި ސޮއެއް ނުކުރާނަން: އިދިކޮޅު

ބަރުލަމާނީ ޕެޓިޝަނަށް އެމްޑީޕީ އެމްޕީންގެ ފިނި ތަރުހީބެއް

1

ކޮލަމް އަލިފު ސީނު: ބަރުލަމާނީ ވާހަކައިގެ ފަހަތުގައި އޮތީ ބޮޑުވަޒީރުކަން އެކަންޏެވެ.

2

ގައުމީ މަޖިލިސް އިންތިހާބު: ބަރުލަމާނީ އަށް ތާއީދުކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން: ނަޝީދު

ބަރުލަމާނީގެ ވާހަކަ ދައްކަން ރައްޔިތުން ބޭނުމެއްނޫން، އެއީ ނަޝީދު ފެންމަތީގައި އޮންނަން ދައްކާ ވާހަކައެއް: އުމަރު

ރާއްޖެއަށް އެންމެ އެކަށީގެންވަނީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު: އާޒިމް

1

ރައީސްގެ ފޯކަސްއަކީ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމެއް ނޫން، އިގުތިސާދު އާރާސްތުކޮށް ވައުދުތައް ފުއްދުން: މަބްރޫކު

2