ބަރުލަމާނީ ނިޒާމް

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ގެންނަން އިދިކޮޅުގެ ބައެއް މެންބަރުން ނަޝީދު ކޮޅަށް އަރައިފާނެ: ރީކޯ މޫސަ

މަޖިލިސް ތެރެއިން ވެސް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ކުރި ނުލިބޭނެ: ރީކޯ މޫސަ

އެމްޑީޕީން ކުރީން ބަރުލަމާނީ ނިޒާމް ނެގީ ރައީސް މައުމޫނާ އިދިކޮޅުވުމަށް: ރީކޯ މޫސަ

ބަރުލަމާނީ ގެންނަން ފުރުސަތު ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަޅުގަނޑު ކައިރީ ވިދާޅުވި: ރީކޯ މޫސަ

1

ރައީސް ސޯލިހު ނަޝީދަށް ދެންނެވީ އަބަދުވެސް ވާހަކަދެއްކެވޭނެ ކަމަށް، ބަރުލަމާނީއަށް ސިގުނަލެއް ނުދެއްވާ!

ގައުމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑު ގޮތަކީ ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަޑައިގަތުން: ބޮންޑޭ

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަރުލަމާނީއަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނަން: އަލީ އާޒިމް

3

ބަރުލަމާނީ އަކީ އެންމެ ވައްކަން ބޮޑު އެންމެ ހުދުމުހުތާރު ނިޒާމް، ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން: ސިޔާމް

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް މައުމޫންގެ ތާއީދެއް ނެތް، ވިދާޅުވީ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު އިރުއިރު ކޮޅާ ބަދަލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލު ކުރާނީ ވަކި މީހަކު ވެރިކަމުގެ ހަވާސާގައި ހުންނަންޖެހޭތީއެއް ނޫން: ޑރ. ވަހީދު

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލު ކުރާނަމަ މިހާރު އޮތް މަޖިލީސް އުވާލައި އާ މަޖިލީހެއް އިންތިހާބު ކުރަން ޖެހޭނެ: އިބުރާ

ރިޔާސީ ނިޒާމުން އިންތިހާބުވި މަޖިލީހަކުން ބަރުލަމާނީ ނިޒާމުން ވެރިކަންކުރުން ދުސްތޫރީ ނިޒާމާ ހިލާފު: ޑރ. ދީދީ

3