ބަރުލަމާނީ ނިޒާމް

ކޮލަމް އަލިފު ސީނު: ބަރުލަމާނީ ވާހަކައިގެ ފަހަތުގައި އޮތީ ބޮޑުވަޒީރުކަން އެކަންޏެވެ.

2

ގައުމީ މަޖިލިސް އިންތިހާބު: ބަރުލަމާނީ އަށް ތާއީދުކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން: ނަޝީދު

ބަރުލަމާނީގެ ވާހަކަ ދައްކަން ރައްޔިތުން ބޭނުމެއްނޫން، އެއީ ނަޝީދު ފެންމަތީގައި އޮންނަން ދައްކާ ވާހަކައެއް: އުމަރު

ރާއްޖެއަށް އެންމެ އެކަށީގެންވަނީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު: އާޒިމް

1

ރައީސްގެ ފޯކަސްއަކީ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމެއް ނޫން، އިގުތިސާދު އާރާސްތުކޮށް ވައުދުތައް ފުއްދުން: މަބްރޫކު

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ގެންނަން އިދިކޮޅުގެ ބައެއް މެންބަރުން ނަޝީދު ކޮޅަށް އަރައިފާނެ: ރީކޯ މޫސަ

މަޖިލިސް ތެރެއިން ވެސް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ކުރި ނުލިބޭނެ: ރީކޯ މޫސަ

އެމްޑީޕީން ކުރީން ބަރުލަމާނީ ނިޒާމް ނެގީ ރައީސް މައުމޫނާ އިދިކޮޅުވުމަށް: ރީކޯ މޫސަ

ބަރުލަމާނީ ގެންނަން ފުރުސަތު ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަޅުގަނޑު ކައިރީ ވިދާޅުވި: ރީކޯ މޫސަ

1

ރައީސް ސޯލިހު ނަޝީދަށް ދެންނެވީ އަބަދުވެސް ވާހަކަދެއްކެވޭނެ ކަމަށް، ބަރުލަމާނީއަށް ސިގުނަލެއް ނުދެއްވާ!

ގައުމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑު ގޮތަކީ ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަޑައިގަތުން: ބޮންޑޭ

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަރުލަމާނީއަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނަން: އަލީ އާޒިމް

3
« 1