ބަރުލަމާނީ ނިޒާމް

ރައީސް ނަޝީދު ޓީމުގެ ބައްދަލުވުން: ރީކޯ ސިފަކުރައްވަނީ ރައީސް އަމީންގެ ވެރިކަން ވައްޓާލި ފަދަ ބަޣާވާތެއް ރާވަނީ ކަމަށް

ނިޒާމު ބަދަލުކުރާ ވޯޓަކީ ރައީސާ ބެހޭ ކަމެއް ނޫން: ނަޝީދު

ކޮންގްރެސް ފަސް ކުރަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު

އެމްޑީފީ ކޮންގްރެސް ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދިއްޖެ

ސިޔާސީ ހަމަޖެހުމާއި ރައްޔިތުން އެދޭ ތަރައްގީ ގެނެވޭނީ ރިޔާސީ ނިޒާމުން: ހިސާން

ގާސިމްގެ ތާއީދުވެސް އޮތީ ރިޔާސީ ނިޒާމަށް ކަމަށް ހާމަކުރައްވައިފި

ނިޒާމީ ވޯޓު ނުބާއްވައިފިނަމަ އެމްޑީޕީގެ 47،000 މެމްބަރުންގެ ވޯޓް ސަރުކާރަށް ގެއްލޭނެ: ނަޝީދު

ޝާހިދުގެ ތާއީދުވެސް އޮތީ ރިޔާސީ ނިޒާމަށް

ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮވެރިކަމެއް ނުލިބިގެން އުޅެނީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ނެތިގެނެއް ނޫން: ނާޒިމް

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ގެނެސްފިނަމަ ރައްޔިތުން ހާލުގައި ޖެހޭނެ: އިމްރާން

1

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު އަންނާނެ، ފެބުރުއަރީގައި ފެށޭ މަޖިލީހާއެކު އެ ނިޒާމުގެ އިންތިގާލީ މަރުހަލާ ފެށޭނެ: ނަޝީދު

މިއީ އިރުއަރާ އިރު އަދާލަތުގެ ޕާޓީގެ ވެރިކަމެއް، އިރު އޮއްސޭއިރު އެމްއާރްއެމްގެ ވެރިކަމެއް: އީވާ

« 1