ބަރުލަމާނީ ނިޒާމް

ނިޒާމީ ވޯޓުގެ ކުރީން ޖަވާބު ބޭނުންވާ ސުވާލުތަކެއް އީސީން މަޖިލީހަށް

ރާއްޖޭގެ މާލީ ހާލަތު ނިޒާމީ ވޯޓެއް ނަގަން ޖާގައެއް ނުދޭ: ސައީދު

ނިޒާމީ ވޯޓެއް ނަގަން އެމްޑީޕީ އެއްބަސްވީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުނުވާނެކަން ޔަގީންވުމުން: އާދަމް ޝަރީފް

ފުރަތަމަ ނަގަން ޖެހޭނީ ޕާޓީ ސިސްޓަަމް އޮންނަން ރައްޔިތުންނަށް ފެނޭތޯ ބެލުމުގެ ވޯޓެއް: އާމިރު

މަޖިލީހުން ނިންމައިފިނަމަ އޮކްޓޫބަރުގައި ނިޒާމީ ވޯޓު ނަގަން ދެވަނަ ބުރުގެ ކުރިން އީސީއަށް އަންގާނަން: ރައީސް

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށްފަހު ނިޒާމީ ވޯޓެއް ނަގަން ތާއީދު: އިދިކޮޅު

ދެބަނަ ބުރަށް ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު، ބަރުލަމާނީގެ ސައްލާތައް ކުރުން ރަނގަޅެއް ނޫން: އާދަމް ޝަރީފު

ނިޒާމީ ވޯޓާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިމެންދެން ޖަލްސާކުރިޔަށް ގެެންދަން ފާސްކޮށް، ބަހުސް ކުރިޔަށް!

ނިޒާމީ ވޯޓުގެ ގަރާރު ބަލައިގަންނަން، 2:15 ގައި ވޯޓަށް އެހުމަށް ނިންމަވައި ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލައިފި

ނިޒާމީ ވޯޓުނަގަން، ޕީޕީއެމްގެ ޝިޔާމް ތާއީދު ކުރައްވައިފި

ނިޒާމީ ވޯޓުގެ ބަހުސް ފަށައިފި، ވޯޓުނަގަން އީސީއަށް އެންގުމާ ހަމައަށް ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާނަން: މަޖިލިސް ރައީސް

މަޖިލީހުން ނިންމުމުން އީސީން ޖެހޭނީ ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓު ނަގަން، އެކަމުގައި ރައީސްގެ ދައުރެއް ނޯންނާނެ: ނަޝީދު

« 1