ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމެޓީ

ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ހައިކޯޓުގެ ގޮފިތައް އުވާލަން ހުށަހެޅި ބިލު ބަލައިގެންފި

ފަނޑިޔާރުންނަށް ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ ދޭން ހުށަހެޅި ބިލު ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

މަޖިލިސް ރައީސް ޖޭއެސްސީގައި އިނުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއް ނޫން: އިލިޔާސް

މިހާރުގެ ވަސީލަތްތަކާއެކު މަސައްކަތްކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ނިންމަން 16 އަހަރު ނަގާނެ: ހިސާން

ޔާމީނަށް ހުކުމްކުރުން އަވަސްކުރި މައްސަލަ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް

ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ދަނީ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލަން ފުލުހުންނާއި ޕީޖީއާއި ޖޭއެސްސީ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

149 ޑްރަގް ކޭސް: އިހުމާލުވި ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

"މަޝްހޫރު" ނަފުރަތުގެ ބިލު އިސްލާހުކޮށް ދެވަނަ ފަހަރަށް މަޖިލިސް ތަޅުމަށް، ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް!

ޣައިރު ހާޒިރުގައި ކުރި ހުކުމް ތަންފީޒު ނުކުރާ 422 މީހެއް، 15 އަހަރު ވެފައިވާ ހުކުމް ވެސް ހިމެނޭ!

ވާނުވާ ބަންދުގައި ތިބި މީހުންގެ މައްސަލަތައް ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީން މޮނީޓާ ކުރުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

މަސްދަރު ހާމަކުރަން ނޫސްވެރިންނަށް މަޖުބޫރުވާ ގޮތަށް އޮތް ބިލަށް ހިޔާލު ހޯދަނީ

ފަނޑިޔާރުންގެ ނިންމުންތަކާ ގުޅިގެން ބިރުދައްކާނަމަ ނުރަނގަޅު ތަސައްވުރެއް އުފެދިދާނެ: ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމިއްޔާ

3 ...