ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމެޓީ

މަސްދަރު ހާމަކުރަން ނޫސްވެރިންނަށް މަޖުބޫރު ކުރުވޭގޮތަށް އޮތް ހެއްކާ ބެހޭ ބިލު ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީ އަށް

ފަނޑިޔާރުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވިކަމަށްބުނެ އެކަން ބަލަން ގޮވާލައި ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

ލީކުވި އޯޑިއޯތަކުގެ މައްސަލަ: ޔާމީންގެ ޝަރީއަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވި ކަމަށް ބުނާ ގާޒީންގެ ބަސް މިއަދު ހޯދަނީ

ނިންމަން އުޅެފިއްޔާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މައްސަލަ ދެދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭނެ: ޕީޖީ

2

ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުން ޖިނާއީ ކުށަކަށް ހަދައި ތަފްސީލުކުރުމަށް ހުށަހެޅި ބިލު ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީއަށް

ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕީޖީ ޝަމީމު ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ

1

ނަފުރަތުގެ ބިލުގެ ބައެއް މާއްދާތައް އުނިކުރަން ޔައުގޫބު ހުށަހެޅީ ސަރުކާރުން ބުނެގެން: އިންތި

ނަފުރަތުގެ ބިލުގެ ބައެއް މާއްދާތައް އުނިކުރަން ޔައުގޫބު ހުށަހެޅި އިސްލާޙުތައް އަނބުރާ ގެންގޮސްފި

ނަފްރަތުގެ ބިލާ އެމްއާރްއެމްވެސް ދެކޮޅު

ފާޅުގައި މުރުތައްދު ނުވާ މުސްލިމަކަށް ކާފަރެކޭ ނުކިޔޭ ގޮތަށް ހިމަނައި ނަފްރަތުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ނަފުރަތުގެ ބިލް: އަގީދާއާ ގުޅުވައިގެން ނަފްރަތު އުފެއްދުން ކުށަކަށް ހެދުމުގެ ބައި އުނިކޮށްފި

ނަފުރަތުގެ ބިލާ ގުޅޭގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި ޕީޖީގެ ބަހެއް ހޯދުމަށްފަހު ހަފުތާއެއް ތެރޭ ކޮމެޓީން ފާސްކުރަނީ

3