ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމެޓީ

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ 119 މީހުން ދައުލަތުގެ މަގާމުތަކުގައި އެބަ ތިބި: ކޮމިޓީ

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓާއެކު ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް އާންމުކުރަން ފާސްކޮށްފި

ބޮޑު ހިޔާނާތް: ލިސްޓުގައި ނަން ހިމެނޭ 16 މެންބަރަކު މިހާރުގެ މަޖިލީހުގައި

2

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެންމެން ދައުލަތުގެ މަގާމުތަކުން ވަކިކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ފާސްކޮށްފި

1

އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަން ހާޒިރު ކުރި މަޖިލިސް ކޮމިޓީ ސިއްރުކޮށްފި

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތަށް ސަރުކާރުގެ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ: އޭޖީ

ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކުގައި ހަމަހަމަކަމެއް ނެތް: އިންތި

1

ކޯޓު މަރުހަލާ ނުނިމެނޭސް ބޮޑެތި ބަދަލުދޭ ގޮތަށް ބަންޑާރަ ނައިބު ނިންމެވީ ކީއްވެތޯ ކޮމެޓީން ސުވާލު އުފައްދައިފި

ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކަށް އަހަރެއްވާ އިރުވެސް ޖަވާބެއް ނުލިބޭ: ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީ

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ލަސްވީ ބަންޑާރަ ނައިބުގެ ސަބަބުން: އިންތި

ސަރުކާރުން ބިލްގެ ނަމުގައި ފޮނުވާ ބައެއް ކަރުދާހުގައި އޮންނަނީ އެންމެ 6 ފޮޅުވަތް: ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރު

ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް ކައުންސިލް ގެ މުސްތަގިއްލުކަމާ މެދު ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީން ސުވާލު އުފައްދައިފި

4