ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމެޓީ

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމުން ގާޒީ ބާރީ ވަކިކުރަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރަން ފޮނުވި މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް

ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ފްލެޓް ހޯދި މައްސަލައިގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ، ބާރީ ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

ބިގު ކުންފުނިން މަނީ ލޯންޑާ ކުރިމަށް ތުހުމަތުވާ މައްސަލައެއް ބަލަން މަޖިލިސް ރައީސް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބުނަލަށް އައްޔަންކުރަން ރައީސް ފޮނުއްވި 5 ބޭފުޅުންގެ ނަން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލަ އަލުން މުރާޖައާކުރަން ޕީޖީއަށް އެންގުމަށް ކޮމިޓީން ވެސް ފާސްކޮށްފި

ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައިގައި ޕީޖީ ހާޒިރުކުރި ކޮމިޓީ ސިއްރު ކޮށްފި

މާމެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް، ޝުކޫރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ސިޔާސީ މީހުން ނުލައި ޖޭއެސްސީ އެކުލަވައިލަން ގާނޫނުއަސާސީއަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ބޭރުކޮށްލައިފި

މާމެންދޫ ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް، ޝުކޫރު މަގާމުން ވަކިކުރަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

މާމެންދޫ ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް، ޝުކޫރު މަގާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

މައްސަލަ ބަލަމުންދަނިކޮށް އިސްތިއުފާ ދެއްވާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ވަކީލުކަން ނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދަނީ

7