ވަން ކުޅިވަރު

އޮނާނާގެ ގޯހުން ޔުނައިޓެޑް ކަރުތާފެނަށް، އާސެނަލް އެއްވަނަ ޔަގީންކޮށްފި

ނޯޔާ، ބަޔާންގެ އެއްބަސްވުން އާކޮށްފި

އާ ކުޅިވަރު ވަޒީރު ސިސްޓަމް ބަދަލުކުރުމަށް، ކުޅިވަރުގެ މޫނެއް، ފެނިދެނިވުމަކީ އެންމެ ބޮޑު ފަސޭހަ!

ޕެނަލްޓީއަކާ ހެދި ނިއުކާސަލަށް ޕީއެސްޖީ ބައްޔެއް ނުކުރެވުނު، ބާސާ ގަދަ 16 އަށް

އެއްވަނައިގައި އޮތަސް ކޮލިފިކޭޝަން ޔަގީންކޮށްގެން ތިބެވޭކަށް ނެތް: އޮސްކާ

އިންގްލެންޑް ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުނު ޖެކިއެލްކާ ފުޓުބޯޅަ ހުއްޓާލައިފި

ރޮނާލްޑޯގެ ސަޅި މަންޒަރެއް، ޕެނަލްޓީ ކެންސަލްކުރުވީ އަމިއްލައަށް އެދިގެން!

އެއްވަނަ ނެގުން ނޫން ވިސްނުމެއް ސިޓީގެ ނެތް!

ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން އުވާލުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން، އަރުތަ ޕްރޮގްރާމްގެ ޝަކުވާތައް ބަލާނެ!

ބަޝުންދަރާއިން މާޒިޔާ ކަޓުވާލައިފި، އޮޑިޝާ އުންމީދުގައި

ގާނާޗޯގެ މޮޅު ގޯލުން ޔުނައިޓެޑަށް މޮޅެއް، ސްޕާސް ސޮއްސާލައިފި

ބޮޓްސްވާނާ މުބާރާތުން ރާއްޖޭގެ ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިންނަށް ރަނގަޅު ކާމިޔާބީތަކެއް

2 ...