ޚަބަރު

ފެހެންދޫ ކުދިން ސުކޫލަށްދާނެ ރަނގަޅު އުޅަނދެއް ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

ނުކުޅެދުންތެރިންގެ އިނާޔަތް 7000 އަށް ބޮޑުކުރަން ހުށަހެޅި އިސްލާހު ބޭރުކޮށްލައިފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދު ހަތަކަށް އިތުރު ކުރަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ސޭފްޓީއަށް ބެހެއްޓި ދަގަނޑުން ޖެހި ނުގަވައިދުން ދިޔަ މީހެއްގެ ބޯ ފެޅިއްޖެ

މަގާމުގެ މުއްދަތު ހަމަކުރުމުގެ ކުރިން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށް ވަކިކުރަން ގޮވާލައިފި

4

ކޯލީޝަންގައި އޮތަސް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އެއްވެސް ބިލަކާބެހޭގޮތުން، ޖުމްހުރީ ޕާޓީއާ މަޝްވަރާއެއްނުކުރޭ

އެއް ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެމީހުންނާއި ކުޑަ ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ދީބާޖާގެ މައްސަލައިގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުން މަޑުޖައްސާލަން އެދިއްޖެ

އެޗްއާރުސީއެމްގެ ރައީސް އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް މަޖިލިސް މެންބަރުން ގޮވާލައްވައިފި

1

ކޯޓު އަމުރެއް ނެތި އޭސީސީ އާއި ފުލުހުންނަށް އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ނުދޭނެ ކަމަށް ބީއެމްއެލް އިން އަންގައިފި

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އިތުރު ކުރާ 2 ފަނޑިޔާރުންނަށް 7.9 މިލިޔަން ރުފިޔާ ބަޖެޓަށް އިތުރު ކުރަންޖެހޭ

ކޮމޮރޮސްގެ ރައީސްއާ މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

... 887 ...