ޚަބަރު

މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ ގޮތަށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަދަލެއް ގެނެސްފި

ސަލާމާއި އާއިލީ ޗުއްޓީގެ ދުވަސްވަރު އުސޫލާ ހިލާފަށް ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރުން ނެގި މުސާރަ ޖަމާކުރަން އަންގައިފި

ކޮމިޓީީގެ ނިންމުން ތަންފީޒުކުރަން ނަޝީދު އެންގެވީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ ބާރެއް ބޭނުން ކޮށްގެން: ޖަމީލު

ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ރާއްޖެއަށް އައިސްފާނެތީ ސަމާލުވުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

އިސީގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އިންތިހާބު ފަސްކޮށް ދޮރުންދޮރަށް ހިނގައި، އަނިޔާވެރިކަމުގެ ތެރޭ ތިބީ ކިތައް ކުދިންތޯ ބެލުން މާ ރަނގަޅުވާނެ: މޫސަ

ވޯޓް ކަރުދާސް ޕްރިންޓް ކުރާ ތަނުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރުގަދައަށް ބެލެހެއްޓުމަށް ފުލުހުންގެ ކިބައިން އެދިއްޖެ

ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް އާއެކު އިންތިހާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެން: ކޮމިޝަނަރ

މާލެއާއި ވިލިމާލޭ ފަޅުގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް އަޅާފައި ހުރި އުޅަނދުފަހަރު ނަގަން ފަށައިފި

ގޮތް ނޭނގޭ ޕާރުސަލްތަކެއް މާމެންދޫ ގޮނޑުދޮށުން ފެނިއްޖެ

އެމްޑީއެންގެ އެކައުންޓުގައި ހުރި ފައިސާ ޑެފް އެސޯސިއޭޝަނަށް ދީފި

ކެޔޮނިރު: ކުޑަކުދީންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުން، ޒަމާންވީ މައްސަލައެއް! ރައީސްގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވުމަކީ ހައްލެއް ނޫން!

2
« 1 ...