ޚަބަރު

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި އޯޓިޒަމް ކުދިންނަށް ހަޖޫޖެހުން ބަލައެއް ނުގަންނަން: ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު

ތިލަމާލެ ބުރިޖުގެ ޓެކްނިކަލް ސާވޭތަކަށް ބޭނުންވާ އާލާތްތައް މާލެ ގެނެސްފި

ދޯންޏެއްގައި ކަނޑަށް ކުނި އެޅީ ހުރާ ކައުންސިލުން، ބުނަނީ ދެންވެސް އެކަން ކުރެވެން އޮތީ އެގޮތަށް ކަމަށް!

ޔޫއޭއީއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވައިލެއްވުމަށްފަހު ރައީސް ސޯލިހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކުރީގެ ނޫސްވެރިޔާ ތަހާރަތު ހަޔާ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޑިރެކްޓަރު ކަމަށް

އުކުޅަހު ބަނދަރު މަޝްރޫއު ނިމުމަކާ ގާތަށް

ރައީސް ސޯލިހާއި އަޅުގަނޑު، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެކަކު އަނެކަކާ ވާދަކުރާތަނެއް ނުފެނޭ: ނަޝީދު

މަހުމޫދުގެ މަރު: ސާލިމް ބުނީ އެކަން ކުރީ ޝައިތާނާ ބޮލަށް ވަދެގެން ކަމަށް، ވާރިސުން ބޭނުމީ މަރަށް މަރު

ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލައިގައި އެމްޕީއެލްގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ ޖުނައިދަށް ދައުވާ ކުރެވެން ނެތްކަމަށް ނިންމައިފި

މިނިސްޓަރު މަހުލޫފްގެ ޝަރީއަތް ކެންސަލް ކޮށްފި

ވެރިކަމުގައި އެމްޑީޕީ އޮތުން މާބޮޑަށް މުހިންމުވެއްޖެ، އެކަމަށް ކުރެވެންހުރި ހުރިހާކަމެއް ކުރާނަން: ރައީސް ނަޝީދު

މޫނުބުރުގާ އަޅާ ޓީޗަރުންގެ މޫނު ކިޔަވައިދޭ ވަގުތު ފެންނަ ގޮތަށް ބަހައްޓަން ހަނދާންކޮށްދީފި

« 1 ...