ޚަބަރު

"ހޯޕް ކޮންފަރެންސް" ފަށައިފި، މެމްބަރުން ވިދާޅުވީ ޔާމީން ނޫން ކެންޑިޑޭޓަކު ބޭނުންނުވާ ކަމަށް!

އެކައުންޓެންޓުން ތަމްރީނުކުރަން 200 ސްކޮލާޝިޕް، ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

އިންޑިއާއިން ގެއްލުނު ދިވެހި މީހާ ފެނިއްޖެ، އޭނާގެ ހާލު ރަނގަޅު

ނޫމަޑި މައްސަލަ: ހަނު ހުންނެވުމުން މުއިއްޒުގެ ދިފާއީ ހެކިތައް ބަލައިނުގަތުމަށް ދައުލަތުން އެދިއްޖެ

ބޮކުސާ ތެރޭގައި ޑްރަގް ޓްރެފިކް ކުރި މީހަކު 25 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށް، އެއްލައްކަ ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް

އެހެން މީހަކަށް ދެން ރިޔާސީ ޓިކެޓު ލިބޭނީ އަސާސީ ގަވާއިދު ބަދަލުކޮށްގެން: އެމްޑީޕީ

މަގު ކޮނުމުގެ ފީ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބޮޑުކުރީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށްބުނެ، އެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ތަރުޖަމާނު ލޭއޮހުރުވުމަކަށް ގޮވާލި މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަނީ

ކުޑަގިރި ހުޅުވުން މިމަހުގެ 11ގައި

ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިކުރަން ރީކޯ މޫސަ ގޮވާލައްވައިފި

ކާނިވަލުގެ 11 ނަމްބަރު ކެފޭ ހޯދަން ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބެލޭނެކަމަށް ކޯޓުން ނިންމައިފި

ކެންޑިޑޭޓާ ދެކޮޅަށް ނަޝީދު ނުނިކުންނަވާނެ، ނުކުމެއްޖެ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: އިބުރޭ

« 1 ...