ޚަބަރު

އެކްސިޑެންޓުވުމުން ޑިންގީ ފިލީ، މޫދަށް ވެއްޓުނު މީހާ ގައިމަތިން ލޯންޗެއް ނުދޭ: ލޯންޗު ވެރިޔާ

އަޒުހާން ގެއްލުނުތާ 6 ވަނަ ދުވަސް: އެންމެ ފަހުން ފެނުނީ ހުދު ކާރަކަށް އަރަނިކޮށް: ޕޮލިސް

ގާނޫނުތައް ހެދިފައިނުވާ، 11 ގަވާއިދަކަށް އަމަލުކުރުން 2023ގެ މެއިމަހަށް އިތުރުކުރަން ހުށަހަޅައިފި

އާރަށް މައްސަލަ: އީވައިސީގެ ޔައުމިއްޔާއާ ގުޅޭގޮތުން ސައީދާއި ޒުހޫރުގެ ހެކިބަސް ނަގައިފި

އެމްޕީއެލުން ހިލައާއި ހިލަވެލި ބޭލުމުގެ ހިދުމަތް ފަށަނީ

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރު އަލުން ފަށަނީ

ބްލެކްމެއިލްކުރި މައްސަލައިގައި، އަލަމްގީރްގެ ބޮސް ކަމަށް ބުނާ ހަމްދޫން ހައްޔަރުކޮށްފި

ސްރީލަންކާގެ ފިޓްސްއެއާގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށަނީ

އަލަމްގީރު އިއުތިރާފުވި 40 ދައުވާއިން ކޮންމެ ދައުވާއަކަށް 27 ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް

އެމްޕީއެލްއަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތްކުރި މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށްފި

އެމްޕީއެލް ފްލެޓްތަކަށް ފައިސާ ދައްކަން ލުއި ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދީފި

އެމްޕީއެލުން އާ ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފި

« 1 ...