ޚަބަރު

އިނގިރޭސި ކިޔަވައި ދިނަސް، ސްކޫލްގައި ދިވެހި ބަހުން ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދޭން ޖެހޭ: ޔުމްނާ

އަންނަ އަހަރުގެ އަދަބީ އީދު ފުވައްމުލަކުގައި

ދިވެހިން އުޅެމުންދިޔަ ގޮތް ބަދަލުކުރަން ބަޔަކު އެބައުޅޭ: ނަޝީދު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަނަދުއަށް ވަޑައިގެންފި

"ސްޓާރޓްއަޕް ބޫޓްކޭމްޕް" ރާއްޖޭގައި ބާއްވަނީ

މަސްތުވާތަކެތީގެދޮރުތައް ބަންދުކުރަން ކަސްޓަމާއި ފުލުހުންނާއި ކޯސްޓްގާޑާއި އިމިގްރޭޝަން ތެދުވެރިވާންޖެހޭ

ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ޝައްކު އުފައްދަން، ދޮގު ވާހަކަ ނުދައްކަން ޝަރީފް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުކުރަން ވަނީ ނިންމައިފަ: ރައީސް

މަސްތުވާތަކެތިން ސަލާމަތްވުމަށް މުހިއްމީ އެތަކެތި ރާއްޖެއަށް ވަންނަ ދޮރުތައް ބަންދުކުރުން: ރައީސް

މަސްތުވާ ތަކެއްޗާބެހޭ ގާނޫނު ޒަމާނާއެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރަން މިއަހަރު އިސްލާހު ހުށަހަޅުއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެ

1

ޑްރަގް އޮފެންޑަރ ރިމާންޑް ސެންޓަރ، ގުޅިފަޅުގައި ގާއިމުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމައިފަ: ރައީސް

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން ދަރީން ސަލާމަތް ކުރުމަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ ވާޖިބެއް: ރައީސް

« 1 ...