ޚަބަރު

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު، ނަސޭހަތް ގަބޫލު ނުކުރައްވައި ރައްދު ކުރައްވައިފި

ކުންފުނިތަކަށް ބަދަލުދޭ މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަނީ

ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމެޓީން ބާއްވާ ވީއޭއެމްގެ އިންތިހާބު ބަަލައިނުގަންނާނެ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ވޮލީބޯޅަ ޖަމިއްޔާއިން ބުނެފި

1

ކޮޗިން އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ފެރީ ދަތުރުތައް ފަށާ މައްސަލައިގައި އިމިގްރޭޝަނުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ޑެންގީހުން އިތުރުވުން އެކަށީގެންވޭ: އެޗްޕީއޭ

ކޮޅުފުށީގައި 100 ހައުސިން ޔުނިޓް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކޮށްފި

ބިދޭސީން ހިމެނޭގޮތަށް އެއް މިންގަނޑެއްގައި މިނިމަމްވޭޖް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ އިގުތިސާދު އިނދަޖެހިދާނެ: ޝަރީފް

ބާ އިމްތިހާނާއި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމަކަށް ފަހު ގާނޫނީ ވަކީލު ކަމުގެ ހުއްދަ ލިބޭގޮތަށް ގަވައިދެއް އެކުލަވާލައިފި

ޖަޕާނު އަސްކަރިއްޔާގެ ދެ މަނަވަރެއް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

ޓޯކޮށްފައިވާ 29 އުޅަނދަކާ ހަވާލު ނުވެއްޖެނަމަ، ނައްތާލަނީ

ރައީސްގެ އެޑްވައިޒަރަކަށް މުހައްމަދު ޝިހާބު

އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމަށް އިތުރު ދައުރަކަށް ވާދަކުރުމަށް ޝިފާޒް ނިންމައިފި

3 ...