ޚަބަރު

ހަތް ބާވަތެއްގެ މަސްވެރިކަން މަނާކޮށް، މަސް ވިއްކޭނެ އެންމެ ދަށް އަގު ކަނޑައެޅޭގޮތަށް ބިލު ހުށަހަޅައިފި

ޕީޖީ ހާޒިރުކޮށް، އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް އެމްޕީއެލްގެ 77.1 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ބަލަނީ

ރައީސް ޔާމީނަކީ ފައިމަގުގައި ކަނޑުއޮޅި ހުރަސްކުރެވޭނެ ގޮތް ހެއްދެވި ވެރިއެއް: މެޒޯ މުހައްމަދު

5

ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ގިނަ ބަޔަކު ޑީއާރްޕީއާ ގުޅިއްޖެ: ޖާބިރު

1

ހައްޖަށް ފަހު މީހުން އަންނަން ފަށައިފި، ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރިދާނެތީ ސަމާލުވޭ!

އޮންލައިންކޮށް ބޭސް ގަނެ، ވިއްކުމަކީ މަނާ ކަމެއް: ހެލްތު މިިނިސްޓްރީ

ދެ ފަތުރުވެރިޔަކު އޮޔާ ދަނިކޮށް ސަލާމަތްކޮށްފި

މިނިމަމް ވޭޖު ބިލުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް ގޮވާލައި ދިއްދޫގައި އިހުތިޖާޖުކޮށްފި

ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު ހިމެނޭގޮތަށް އެލްޖީއޭގެ ބޯޑު ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ހުށަހަޅައިފި

ރައީސް ސޯލިހަށް އަދީބު އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދީފައެއް ނުވާނެ: ރައީސް އޮފީސް

1

ކުދިން ކުށްކުރުމަށް ހުރި ހުރިހާ ފުރުސަތެއް ނައްތާލަން ގޮވާލައި ކޮމިޓީިން ގަރާރު ހުށަހަޅަނީ

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު 1.43 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

3 ...