ޚަބަރު

އައިއެސްގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ހޫދުގެ ޝަރީއަތް ސިއްރުކުރަން ނިންމައިފި

ކޮޅުފުށި ފަތާ ސަރަހައްދު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ނަފުސާނީ ސިއްހަތަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް "ކިހިނެއް؟" ގައުމީ ކެމްޕެއިން ފަށައިފި

ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއާގެ ތެރެއިން ހުރިހާ ރަށެއްގައި ނަފުސާނީ ފަރުވާގެ ހިދުމަތް ދެނީ

ކިނޮޅަސް ބަނދަރުގެ 71 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ކެރޭނެއް ބިނދިގެން ވެއްޓިއްޖެ

ސ. ހިތަދޫ ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓަކާއި ސ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ބަލަނީ

ރިނބުދޫން މާސިންގާ ބޮލިވަޅެއް ފެނިއްޖެ

ކްރޫޒްލައިނާތައް އަންނަން ފަށައިފި، ސީޒަނުގައި އިތުރު 11 ބޯޓު އަންނަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައި

ނިރުފެހިގޭ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ފިހުނު މީހާ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި

މިއަހަރު ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 1.5 މިލިއަނުން މައްޗަށް

އަހުމަދިއްޔާގެ އޮފީސް ތަޅާލައި 10 ބުރީގެ އާ އިމާރާތެއް ހަދަނީ

3 ...