ޚަބަރު

ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ހާލަތެއް އަތުވެއްޖެނަމަ، އެކަން ކުރާނަން: ފާރިސް

ރާއްޖޭގައި ގިނަ ހާފިޒުން ތިބި ނަމަވެސް އެގޮތުގައި ދެމިތިބުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް މަދު: ރައީސް

ވެމްކޯގެ ކެޕްސް ލައިޓުގެ ހިދުމަތް މިހާރު ކޮންމެ ދުވަހަކު ލިބޭނެ

މާރާމާރީއެއްގެ މައްސަލައިގައި ހޯދަމުންދިޔަ މީހަކު ފޮރުވިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 5 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޖޭޕީގެ ސްލޮޓްތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން މަގާމުން ވަކިނުވުމަށް ގާސިމް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

1

ޖޭޕީގެ ރަނިންމޭޓުކަން ފާރިސްއަށް ދިނުމަކީ ވެދާނެ ކަމެއް: ގާސިމް

2

ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން އާއި ސްޕޯޓްސް ޗެނަލް އުވާލަން ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

ކުރީންވެސް ގެއްލިގެން ހޯދި ކުއްޖަކު އަނެއްކާވެސް ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި

ގޯޕެކްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބައިވެރިވުމަށް ފާސްކޮށްފި

ކެމްޕޭންތަކުގައި ރިޝްވަތާއި ވައުދުތައް ވަކިވާގޮތަށް، ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ކޮމިޓީއަށް

ހެކްކުރުމާއި ސައިބާ ކްރައިމްގެ ކުށްތައް ކަނޑައަޅައި ގާނޫނުލްއުގޫބާތަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ބަލައިގެންފި

ފުލުހަށް ވައްދާ މީހުންގެ ފަތިފުށް ބަލަން ލާޒިމުކޮށް އިސްލާހު ފާސްކޮށްފި

3 ...