ޚަބަރު

ބޮޑުފިނޮޅުގައި ބިދޭސީން ހިންގާ ހަމަނުޖެހުން ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށް ފުލުހުންގެ ޓީމެއް މާލެއިން ފުރަނީ

މޫދަށް ފުންމާލައިގެން ފަތާފައި ގޮސް އެކަކު ސަލާމަތްވި، ބިދޭސީން ޑިމާންޑުކުރަނީ މުސާރައަށް!

ބިދޭސީން ދަގަނޑާއި ގާ އުކާތީ ހަމަނުޖެހުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް ބޮޑުފިނޮޅަށް ނޭރިފައި!

ބިދޭސީން ދިވެހިންތަކެއް ރަހީނުކުރުން: ބޮޑުފިނޮޅުގައި ތިބީ 200 ބިދޭސީންނާއި 15 ދިވެހިން

ބޮޑުފިނޮޅުގައި ހިންގާ ހަމަނުޖެހުންތައް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ސިފައިން ވެސް ހަރަކާތްތެރިވަނީ

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި 11 ވަނަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ޖުމައްޔިލްގެ މައްޗަށް ރޭޕްގެ ތުހުމަތުކޮށް ފޮނުވި މައްސަލަ އަލުން ރިވިއު ކުރަން ޕީޖީން ނިންމައިފި

އިތުރު 15 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ބަލީން ފަސޭހަވީ ޖުމުލަ އަދަދު 1969 އަށް

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 18 މީހުން

ބިދޭސީން ދިވެހިންތަކެއް ރަހީނުކުރި މައްސަލަ: ހަމަނުޖެހުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފުލުހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

މިމަހު 17ގެ ފަހުން އޮމާން އެއާގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށަނީ

ރިޔާސީ ކޮމިޝަންގެ ތަހުގީގަށް ބޭރުގެ މާހިރަކު އައްޔަންކޮށްދިނުމަށް ރައީސްގެ އަރިހުން އެދިއްޖެ

3 ...