ޚަބަރު

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ނޫސްވެރިން ކިޔަވައިދޭ ކޯހެއް އަންނަ ހަފުތާގައި ފަށަނީ

ރެހެންދި ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ޖަމާއަތުގައި އަސުރު ނަމާދުކުރަނީ

ބުރިޖުގެ މަސައްކަތަށް މާލެ-ވިލިމާލެ ކަނޑުއޮޅި ބަންދުކުރިޔަސް ފެރީ ދަތުރުތައް އޮންނާނެ: އެމްޓީސީސީ

ނަޝީދު މާދަމާ ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ

ބުރިޖުގެ މަސައްކަތް ފަށާތީ މާދަމާއިން ފެށިގެން މާލެ-ވިލިމާލެ ކަނޑުއޮޅިން ދަތުރުކުރުން މަނާ!

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސް ދެއްވާ ހާއްސަ އިނާމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ދައުވާ ސާބިތުނުވުމުން ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ސޯލިހު ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަވަން ފައްޓަވައިފި

އިންޑިއާ އެމްބަސީ ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުކޮށްފި

މިނީ ބަހުގެ ހިދުމަތް ފަށަން މަޖީދީ މަގުގައި ޕާކު ކުރުން މަނާކޮށްފި

ޓޫރިޒަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އޮކްޓޯބަރު 3 ސަރުކާރު ބަންދު

މަނަދޫގައި 40 ހައުސިން ޔުނިޓު އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

މާތްﷲ އާއި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކުރި ރުސްތުމް ބަންދުގައި ހުރި ދުވަސްތައް ކެނޑުމުން މިނިވަންވެއްޖެ

3 ...