Close

ޚަބަރު

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ބަޔަކު އެދެނީ ބަދަލަކަށް: މުއިއްޒު

ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަނާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް 34 ޝަކުވާ

ނިޒާމީ ވޯޓު ނަގަން ތައްޔާރު، އެކަމަކު ރައްޔިތުން ކައިރީ އަހަންވީ ސުވާލު ސާފެއް ނޫން: އީސީ

ރާއްޖެ އަންނަ ޗައިނާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވެ، ރަޝިއާއާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު އޮތް ފަރަގު ކުޑަކޮށްފި

ސިޓީތަކުގެ މަގުތައް ހަދާނީ ރޭސިންއަށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް: މުއިއްޒު

ކުޅުދުއްފުށީގައި 2،000 ހައުސިން ޔުނިޓު ހަދައިދޭނަން: މުއިއްޒު

ބޭސްފަރުވާއަށްފަހު އަދީބު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދިނުމަށް ހުޅުމާލެ ފޭސް ތިނެއް ހިއްކަން ފަށައިފި

ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓުލުމަށް ބަހައްޓާ ފޮށި އިތުރުވާނެ: އީސީ

ގޮއިދޫ، ފުޅަދޫ އަަދި ފެހެންދުއަށް ސީޕްލޭންގެ ހިދުމަށް ފަށާނަން: މުއިއްޒު

ރީ ރެޖިސްޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅި 50،000 ފޯމުގެ ތެރެއިން ސައްހަވީ 38،763 ފޯމު، ޝަކުވާއަށް ހުޅުވާލައިފި

ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމެއްގައި އަދިވެސް އޮންނާނީ މީހުން ހައްޔަރުކޮށް ހުކުމްކުރުން: އިލްހާމް

1
3 ...