ޚަބަރު

ލިޔެކިޔުންތައް އީމެއިލް ނުވަތަ އީގަވަނެންސް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން އެދިއްޖެ

އައިޑީކާޑު ނެތް ހާލަތުގައި އެފަދަ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމުން އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް ދޭން ނިންމައިފި

އިންޑިއާގެ އަވަށަކަށް އުފަންވި އެއްމާބަނޑު ދެބޭންނަށް ކޮރޯނާ އަދި ކޮވިޑްގެ ނަމުން ނަންދީފި

1

ފާތިމަތު ޖަމީލް އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން އެ އާއިލާއަށް ރައީސް ސޯލިހު ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

677 މީހަކު ޖޮބް ސެންޓަރަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

މެޑިކަލް މީހުންގެ މެދުގައި ވެސް ހިޔާލުތަފާތުވުން ހުރޭ، ރާއްޖޭގައި މާސްކް އަޅަން ލަފައެއް ނުދެން: ޑރ. މުރާދު

1

މުޖުތަމައު ތެރޭގައި ބަލި ފެތުރިއްޖެ ނަމަ، އަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލަނީ

1

ސަލާމަތީ ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން، ފުލައިޓުތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަން: މޯލްޑިވިއަން

ބޭރުގައި ތިބި ދިވެހިން ނުގެނެވިގެން އުޅެނީ ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކުގައި ޖާގަ ނެތިގެންނެއް ނޫން: މަބްރޫކު

ކެއާ ޕެކޭޖު ފޮނުވަން ގިނައިރު ކިޔޫގައި ތިބެން ނުޖެހޭނެ ގޮތަކަށް ހަމަޖައްސައިދޭނަން: މޯލްޑިވިއަން

އިންޑިއާ އާއި ލަންކާގެ އިތުރުން އެހެން ގައުމުތަކުގައި ތިބި ދިވެހިން ގެނައުމަށް ވެސް މޯލްޑިވިއަނުން އެހީވަނީ

ކާފިއު ވަގުތުގައި މާލޭ މަގުމަތީގައި އުޅުނު 141 މީހަކު މިއަދު ހުއްޓުވާފައިވޭ: މަބްރޫކު

1
3 ...