ޚަބަރު

ކޮވިޑް 19 : ފަން އައިލެންޑުން ޓެސްޓު ކުރި 49 މީހުން ކޮވިޑަށް ނެގަޓިވް ވުމުން ގެއަށް ދޫކޮށްލައިފި

އަންނަ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުދަ ދުވަހު އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ކައުންޓަރުތަކުން ހިދުމަތްދެނީ

ލަންކާއަށް ކެއާ ޕެކެޖް ފޮނުވަން އެތައް ބަޔަކު ފުނިޖެހިއްޖެ

ޕާކުތަކަށް ދިއުމާއި މޫދަށް އެރުން އަދި މަސްދަތުރުދިއުން މާފުށީގައި މަނާކޮށްފި

1

އިންޑިއާ އިން ފިޔައާއި ބިސް ހިފައިގެން ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ކުރި ބޯޓެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ 60 އިންސައްތަ ސައުދީ ސަރުކާރުން ދެނީ

ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިހުގެ އަގު ސަރުކާރުން ކޮންޓްރޯލްކޮށްފި، އަގުބޮޑުކޮށް ވިއްކާނަމަ އެއްލައްކައާއި ހަމަޔަށް ޖޫރިމަނާކުރަނީ

4

ބޭންކުތެރޭ ފުނި ނުޖެހޭނެ ގޮތް ބޭންކުތަކުން ހޯދައިދޭން ޖެހޭ: މާރިޔާ

ތައިލެންޑުން 10 ޓަނުގެ ކާގޯ ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފި

އާ ދިރާސާއެއް، ނޭވާލާ ވައިންވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރިދާނެ، ފޮތިމާސްކު އަޅުއްވާ! : ޑރ. މުހައްމަދު އަލީ

2

ކޮވިޑް 19 : ހުޅުމާލޭގައި 300 އެނދުގެ ފެސިލިޓީއެއް ހަދަނީ

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އަންނަ އަހަރު އިޔާދަކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ: އޭޑީބީ

5 ...