ޚަބަރު

ޕެސްޓިސައިޑްސް ބިލް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފި

ހުއްދަ ނުނަގައި މިނިވަންކަމާއެކު މުޒާހަރާކުރެވޭގޮތަށް ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރަނީ

ބޭރުގެ ހިމާޔަތް ހޯދާފައިވާ މީހަކަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ 10 އަހަރު ފަހުންކަމަށް އޮތް މާއްދާ އުވާލަނީ

ރައީސްކަމުގައި ހުންނަވައި ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރުމުން ރައްކާތެރިކަން ލިބޭގޮތަށް އޮތް މާއްދާ އުވާލަން ހުށަހަޅައިފި

މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ސްޓިކާ ޖެހި ވެހިކަލްގެ އަދަދު މަދުވެއްޖެ

މާލޭ ގެއެއްގެ ތެރެއިން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ

ތިމަރަފުށީގެ މާރާމާރީ މައްސަލަ އާދިއްތަ ދުވަހު ފުލުހުންނަށް ހުށައެޅިން: ރިޔާޒު

ލަންކާއަށް ކުރެއްވި ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅަށްފަހު ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ހެލްމެޓެއް އަޅައިގެން ސަލާން ޖަހަން އުޅުނު އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހާޒިފުން އުފެއްދުމަށް ފެށި މަޝްރޫއު ހުއްޓިފައިވާތީ ޝަހީމް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި

ސާކް އާޓިސްޓް ކޭމްޕު މިފަހަރު ރާއްޖޭގައި، ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލައިފި

ވަގަށް ނަގާފައިވާ ސައިކަލެއް ދުއްވަނިކޮން މީހަކު އަތުލައިގެންފި

5 ...