ޚަބަރު

ކުކުޅުގެ އެއްވެސް ބާވަތެއް ކޮށާކަށް ދެން ނުޖެހޭނެ، ކުކުޅު ފިހާރައިން ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ "ކަރީ ކަޓް" ލިބޭނެ

ޖޫން މަހުގެ ކަރަންޓް ބިލް ބޮޑުވި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

1

ތަހުގީގަށް ހުރަސް އެޅޭ މައުލޫމާތު ކޮމިޓީއަށް ނުހޯދޭ ގޮތަށް ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ބިލަށް ބަދަލު ގެންނަނީ

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި 92 އަހަރުގެ ދިވެއްސަކު މަރުވެ، ބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 10އަށް

ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ކޮވިޑުގެ މައުލޫމާތުދެމުން އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނާއެކު: މިނިސްޓަރު އަމީން

ކުރިން ކުޑަ ޕީކެއް ވަނީ އައިސްފައި، ބަލައި ނުލައި އުޅެފިނަމަ ކުރިއަށްއޮތްތާނގައި ބޮޑު ޕީކެއް އައިސްފާނެ: ޑރ. ނަޒްލާ

1

އެޗްއީއޯސީގެ ދަށަށް ބަދަލުވިޔަސް ހުރިހާ ކަމެއް މިހާރެކޭ އެއްގޮތަށް ބަލަމުންދާނަން: މިނިސްޓަރު އަމީން

ނިއު ނޯމަލް ކާމިޔާބުވާނީ ރައްޔިތުން އަމަލުކޮށްގެން، ދިވެހިން ބަސްއަހާނެ ކިޔަމަންތެރިވާނެ: މިނިސްޓަރު އަމީން

ކޮވިޑް ރާއްޖެ އަންނާނެކަން އެނގޭ، އެކަމަކު ވެސް އެންމެ ކަންބޮޑުވީ ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ފެނުނު ވަގުތު: ޑރ. ނަޒްލާ

އެންއީއޯސީގެ ވަދާއީ ޕްރެސް: އެންމެ އުނދަގޫވަނީ ކޮވިޑުގައި މީހަކު ނިޔާވި ހަބަރު ލިބުމުން: މަބްރޫކު

ކޮފީތަކަށް ގޮސް މާސްކު ނާޅައި ތިބޭ ތަން އެބަ ފެނޭ، މިހެންވާން ވެއްޖެނަމަ ބަލި ފެތުރެން ފަށައިފާނެ: ޑރ. ނަޒްލާ

1

12 އަހަރުން މަތީގެ ކުދިންނަށް ޓިއުޝަން ކްލާސްތައް ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ

5 ...