ޚަބަރު

ސަފާރީ ކޭސް: ޝާންއާއެކު ދައުވާކުރަން ފޮނުވި ދެ މީހުންނަށް ދައުވާ ނުކުރާން ނިންމައިފި

ރަކީދޫ ބަނދަރު ނިމުމާ ގާތަށް

ލިޔުން ދިނީ އުސޫލުގެ ތެރެއިން، ލިޔުން ލިބުނު މީހުންގެ އަތުން ފްލެޓެއް އަތެއް ނުލެވޭނެ: ޑރ. މުއިއްޒު

ރިސޯޓް މުވައްޒަފުންގެ ކަރަންޓީން ދުވަސްތައް ޗުއްޓީގެ ތެރޭގައި ނުހިމަނަން މިނިސްޓަރު އެދިވަޑައިގެންފި

1

ދައުލަތުން ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭ އާ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

ދެއްވަދޫން އިތުރު ނުވަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ، އަދަދު 39 އަށް

އިތުރު 37 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ބަލީން ފަސޭހަވީ ޖުމުލަ އަދަދު 13،402 އަށް

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 59 މީހުން

149 ކިލޯގެ ޑްރަގު މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ނުކުރުމުން ދައްކައިދެނީ ގާނޫނުތަކުގެ ބާރު ކެނޑިފައިވާ މިންވަރު: އުމަރު

ހައި-ސްޕީޑް ފެރީ ނިޒާމަކުން ރާއްޖެ ގުޅައިލުމުގެ މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރަން ނިންމައިފި

ހަނގުރާމައިގެ ހާލަތުގައި ތައުލީމު ދިނުން މަޖުބޫރުވާ މުއާހަދާގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވަނީ

އުކުޅަހުގައި ކައިޓް ސާފް ކުރަނިކޮށް ޒުވާނަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިއްޖެ

5 ...