ޚަބަރު

މުލީއާގެ ކައިރިން ފެނުނު އައިއީޑީގެ މައްސަލަ: ޒިހާނަށް ކުރި 17 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމްވެސް ބާތިލުކޮށްފި

ރައީސް ނަޝީދު ކިތަންމެ ބޭނުންފުޅުވިޔަސް ބަރުލަމާނީއަށް ފައްޔާޒްގެ އޮތީ "ނޯ"!

އުރީދޫން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ގަތަރާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމާ ބެހޭ މަޝްވަރާތަކެއް ބާއްވައިފި

ފުލައިޓަކުން ކޮންޓެއިނަރެއް ވެއްޓި މީހަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

ޔޯގާ ހަމަނުޖެހުން: ސިފަ ބަދަލުކޮށްގެން އުޅެނިކޮށް ހައްޔަރުކުރި މީހަކު ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި

ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮވެރިކަމެއް ނުލިބިގެން އުޅެނީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ނެތިގެނެއް ނޫން: ނާޒިމް

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ސިއްހަތާއި ކަސްރަތާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުދިނުމަށް އެޗްޑީސީގެ ހަރަކާތެއް

މާރާމާރީއެއްގައި ދެ މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ގެނެސްފިނަމަ ރައްޔިތުން ހާލުގައި ޖެހޭނެ: އިމްރާން

1

އެމްއޭސީއެލް މުވައްޒަފުންނަށް ބޯނަސްގެ ގޮތުގައި 25،000 ރުފިޔާ ދެނީ

ހުނޫ ދޫކޮށްލަން ކުރި އަމުރު ހައިކޯޓުން ބާތިލުކޮށްފި

ސިވިލް ކޯޓަށް ގާޒީއަކު ހޯދަނީ

5 ...