ޚަބަރު

އެމްޑީއެންގެ މައްސަލަ އޮއްބާލަން އުޅުނަސް އެކަމެއް ނުވާނެ، މިއީ ލެޔާ ގުޅިފައިހުރި ކަމެއް: އިލްޔާސް

1

ނިއު ޕޯޓް ހިންގި ބިން ހުސް ކުރުން ތަންފީޒު ކޮށްދިނުމަށް ކޯޓުގައި އެދިއްޖެ

ބްރޯޑްކޮމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މެޑަމް ފަޒްނާ ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި މެމޯގްރަފީގެ ހިދުމަތް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވައިފި

ނިރުބަވެރި ހަމަލާއަކުން ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް، މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފި

ދައުލަތުުގެ އާމްދަނީގެ 5ޕަސެންޓް، ބިމު ކުލީގެ 40ޕަސެންޓް ކައުންސިލްތަކަށް ދޭން ހުށަހެޅި ގަރާރު ބަލައިގެންފި

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލާއި ދިއްގަރު ސިއްހީ މަރުކަޒު، ގުޅިގެން ހިންގާ ހެލްތު ކެމްޕޭން އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު

އިހާނެތިކޮށް ހިތައި، ދަށްފެންވަރުގެ ހިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް، މަގާމުގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ނަހުލާ

ގާނޫނުއަސާސީއަށް ބަދަލު ގެނައުމަކީ، ދައުލަތުން ލުއިކޮށް ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއްނޫން: ނަޝީދު

މަތީ ތައުލީމާއި ޓްރެއިނިންގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރު ކުރުމަށް މޯލްޑިވިއަނުން ހަޔާއެޑިއުކޭޝަނާއެކު މަޝްވަރާ ކޮށްފި

ކޯޓުން ބޭރުން މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް އެކުލަވާލި ކޮމިޓީގެ ބޭނުމަށް މިނިވަން އޮޑިޓް ފާމެއް ހޯދަން އިއުލާނުކުރަނީ

ހުވަދުއަތޮޅުގައި ކަނޑުއުޅަނދުފަހަރު ޗެކްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އެމްއެންޑީއެފުން ފަށައިފި

5 ...