ޚަބަރު

އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވަން ޖެހޭނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާ އެއްގޮތަށް ގާނޫނު ހަދައިގެންނެއް ނޫން: ގާސިމް

ފުލުހަކު ޖިންސީ ގޯނާކުރަން އުޅުނު މައްސަލައެއް ބަލަނީ

މޯލްޑިވްސް ޖަސްޓިސް ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދައެއް ނުދިން

މަސްވެރިންނަށް ރަނގަޅު ބާޒާރެއް ހޯދުމަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ: ރައީސް

1

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ގައުމީ ފަންޑެއް އުފެއްދުމަކީ ސަރުކާރުގެ މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއް: މިނިސްޓަރު

ފަންނީ ފުރުސަތުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިންޑިއާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިހާއެކު ސޮއިކޮށްފި

ކޮރަޕްޝަނަށް ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް ސިޔާސަތު އަޅުގަނޑުގެ ސަރުކާރުން ދަމަހައްޓާނަން: ރައީސް ސޯލިހު

ނޫމަޑި މައްސަލައިގައި ޑރ. މުއިއްޒުގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ހިންގަން އޭޖީން ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި

ގައުމުން ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމަށް ފަރުދީގޮތުން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ: އަޒްމިރާލްދާ

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށް މުއައްސަސާތަކުންނާއި އާންމުން އަޒުމް ކަނޑައަޅަން ޖެހޭ: އެމްއާރުއެމް

ބްރޯޑްކޮމްގެ މެންބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ލިލީ ބީޗް ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީއަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

5 ...