ޚަބަރު

މޫސުމީ ބަދަލުތަކުން ލިބޭ ގެންލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ބޮޑެތި ގައުމުތަކުގެ އެހީ ބޭނުންވޭ: މިނިސްޓަރު

ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ގައުމީ ކުތުބުހާނާ އަޕްގްރޭޑް ކޮށްފި

އެފްކޮންސްގެ 69 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާ ފަސްކުރުމުގެ އަމުރެއް ކޯޓުން ނުދިން

ފްލެޓް މައްސަލަ ނިމޭނެ ދުވަހެއް ނޭނގެ، އޭސީސީން ބުނީ މިނިސްޓްރީގެ ސިސްޓަމަށް އަދި އެކްސެސް ނުދޭކަމަށް

ފްލެޓް ދިނުން ހުއްޓާލަން އެންގީ ޕޯޓަލް ތެރެއިން މާކްސް ބަދަލުކުރާކަން ފާހަގަވެގެން: އޭސީސީ

މޭ 6 ހަމަލާ: ނަޝީދުގެ ހަށިކޮޅުން 10 ރޭޒާފުށާއި ޕްލާސްޓިކްސް ނަގާފައިވޭ

2

ހަ އަހަރު ތެރޭގައި ގަވާއިދާލާފަށް ބޭރުކުރަން އުޅުނު 31 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އަތުލައިގެންފި

ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް މިނިސްޓަރު ރަމީލާ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

އީވާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އާދީއްތަ ދުވަހު

ވަރިވާން ދިޔަ އަންހެނަކަށް ޒާތީ މެސެޖުކުރި މެޖިސްޓްރޭޓް ހާޒިރުކުރި ކޮމިޓީ ސިއްރު!

ނަފުސާނީ މައްސަލައެއް ހުރުމުން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރި މީހެއްގެ ދައުވާތައް ބާތިލުކުރީ ރަނގަޅަށް: ހައި ކޯޓް

ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ނެގުމަށް އާއްމު ފަރުދެއްގެ، އަދި ދައުލަތުގެ މުދަލެއް ރަހުނެއް ނުކުރަން: އަމީރު

1
5 ...