ޚަބަރު

ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ އަނބިކަނބަލުން މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

މަޖިލީހުގެ ނިންމުން ގާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފު: ޑީޖޭއޭ

މޫސާ މަނިކު ހިންގާ ހޮޓަލެއްގެ ވޭނެއް ވަގަށް ނެގުމަށްފަހު ރޯކޮށްލައިފި

ބިދޭސީންނަށް ކްރިކެޓު މެޗުތައް ބެލޭނެ ގޮތަށް ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ބޮޑު ސްކްރީނެއް ބަހައްޓައިފި

2

ރައްޔިތުންނަށް ޖަޒީރާ ރާއްޖެއެެއް ހޯދައިދެވޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިބިއްޖެ: ޝާހިދު

އެއްބާރުން އަނެއް ބާރަށް އިހުތިރާމް ނުކުރާނަމަ ދުސްތޫރީ ނިޒާމް ހަލާކުވެ، ދައުލަތް ފެއިލްވެގެންދާނެ: ޑީޖޭއޭ

ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމަށް ހުށަހެޅި 70 މަޝްރޫއު ވެސް އިންވެސްޓަރުން ބަލައިގަތް: އަމީރު

ކޮންމެ މުއައްސަސާއެއް ވެސް ގާނޫނީ ހުދޫދުގެ ތެރެއިން ކަންކަން ކުރެއްވުމަށް ރައީސް މައުމޫން ގޮވާލައްވައިފި

މާއެނބޫދުއަށް އުދަ އަރައި 13 ގެއަކަށް ގެއްލުންވެއްޖެ

އުނގޫފާރު ތޮށިމައްޗަށް ލޯންޗެއް އަރައި ތިން މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ބޭރުގެ ހަ އިއްޒަތްތެރިއަކު ނައިބު ރައީސްގެ އަރިހަށް އިހުތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް އަށް މިލިއަން ޑޯލަރުގެ ހިލޭ އެހީ ދީފި

5 ...