ޚަބަރު

މާލޭގެ ހަތަރު ގެ އެއް ބަލައިފާސްކޮށް، ޑްރަގާއެކު އަންހެނަކާއި ތިން ފިރިހެނުން ހައްޔަރު ކޮށްފި

ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު ހޯދަނީ

މެރިޓައިމް އެކަޑަމީ ހިންގުމުގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ފުރަތަމަ ދެ ހަފުތާ، 47،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން

ޗައިނާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިގުތިސޯދު ކުރިއެރުވޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ދެއްވަދޫ މޮނީޓަރިންނަށް ލުމަށް ލަސްވި ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޑރ. ނަޒްލާ

ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ހުޅުވާލަނީ، މާދަމާ ހުޅުވާލާނީ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރީންނަށް

1

ދެއްވަދޫ ކްލަސްޓާ: ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ ޖުމުލަ އަދަދު 69 އަށް

އިތުރު 35 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ބަލީން ފަސޭހަވީ ޖުމުލަ އަދަދު 13،540 އަށް

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 51 މީހުން

މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަނީ

އައިޖީއެމްއެޗުގެ ލެބުން ދެ ލައްކަ ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ހަދައިފި

4 ...