ޚަބަރު

ކާފިއު ވަގުތުގައި މާލޭ މަގުމަތީގައި އުޅުނު 141 މީހަކު މިއަދު ހުއްޓުވާފައިވޭ: މަބްރޫކު

1

ނަތީޖާ ލިބުމުން ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކުން އިތުރު 24 މީހަކު މާދަމާ ދޫކޮށްލަނީ

ވ. ކެޔޮދޫން ޓެސްޓު ކުރި މީހާގެ ނަތީޖާ ނެގަޓިވް

ހާލަތު ރަނގަޅުވުމުން ނޫނީ އިންތިހާބުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްނުގެންދެވޭ ގޮތަށް ކަނޑައަޅައި ބިލު މަޖިލީހަށް

ކޮވިޑް 19 : އާމްދަނީ މަދުވެ ގެއްލުން ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓެއް އެކުލަވާލަން ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީއާ ހަވާލުކޮށްފި

މުވައްޒަފުންނާ މެދު ގަވައިދާ ހިލާފަށް އަމަލުކުރާ ރިސޯޓުތަކާ މެދު ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

ފާތިމަތު ޖަމީލް އަވަހާރަވެއްޖެ

އިންޑިއާ އާއި ލަންކާގައި ތިބި ދިވެހިން ގެނައުމަށް މޯލްޑިވިއަންގެ ފުލައިޓުތަކެއް ކޮޗިން އާއި ކޮލަމްބޯއަށް

ޖެނުއަރީ އެކެއްގެ ފަހުން މުއްދަތު ހަމަވެފައިވިޔަސް، އައިޑީކާޑަށް ހިދުމަތް ދިނުމަށް އަންގައިފި

1

އައްޑޫ ސިޓީގައި ދަނޑުވެރިކަމަށް ބިން ދޫކުރަން ހުޅުވާލައިފި

ރައީސް ސޯލިހު ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ފޯނުން ގުޅުއްވައިގެން ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

ކޮވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށް ޓޫފޯވަން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައިފި

4 ...