ޚަބަރު

ކުދިން ކުށްކުރުމަށް ހުރި ހުރިހާ ފުރުސަތެއް ނައްތާލަން ގޮވާލައި ކޮމިޓީިން ގަރާރު ހުށަހަޅަނީ

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު 1.43 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

އާ ޑަމްޕް ޓްރަކެއް ގޮތުގައި ބާ ޑަމްޕް ޓްރަކެއް ގަތް މައްސަލައިގައި ވެމްކޯގެ ކުރީގެ އެމްޑީއަށް ދައުވާކުރަނީ

ގްލޯބަލް ޔޫތު ޕީސް ވޯކްގައި ހިލޭ ބައިވެރިވެވޭނެ

ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށް ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމަށް ހަތަރު ރަށެއްގެ ކައުންސިލާއެކު ސޮއިކޮށްފި

ޑައިވިންއަށް ދިޔަ ފަތުރުވެރިޔަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި

އަދީބު ފިއްލަވަން ވަޑައިގެންނެވި ޓަގު ބޯޓުގެ ކެޕްޓަން ފުރުން މަނާކޮށްފި

ޕެސްޓިސައިޑާބެހޭ ޔުނިޓެއް ގާއިމްކޮށް، ގާނޫނާ ހިލާފުވާ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާކުރަން ބިލުގައި ހިމަނައިފި

ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ފަނޑިޔާރުން ތިބޭ ޖުވެނައިލް ކޯޓެއް ގާއިމް ކުރަންޖެހޭގޮތަށް ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ބިލު ފޮނުވައިފި

އަމީރުލް ހައްޖު، މިނިސްޓަރ އަސްލަމް ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންފި

ކުށުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ އުމުރު 15 އަހަރަށް މަތިކޮށް، ކުޑަކުދިންގެ ކައިވެނި ގާނޫނުން މަނާކުރަނީ

މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ރިޒްވާން

4 ...