ޚަބަރު

ހައިކޯޓުން ބަލާ އިސްތިއުނާފީ ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި ލިޔުމުން ޖަވާބުދާރީވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ސިޓީ ކައުސިލަށް ވިއްކި ގަސްތަކުގެ ފައިސާ އަދިވެސް ނުލިބޭ، ދެން ދާނީ ކޯޓަށް: ޒުވާން ދަނޑުވެރިޔާ

ހައްޔަރުކުރި މީހަކު ބިޑި އަޅުވައި މޫނު ނިވާކޮށް، ގަޑިއިރެއްވަންދެން ބިންމަތީގައި ބޭއްވިކަމުގެ ތުހުމަތު

ހުސްވި މަހު ޕީޖީއަށް 273 މައްސަލަ ހުށަހެޅި، އެންމެ ގިނައީ ޑްރަގު މައްސަލަ!

240 ޓަނުގެ މަސް ރައްކާ ކުރެވޭ އިތުރު ތިން ބޯޓު މިފްކޯއިން ގަނެފި

ޓޫރިޒަމަށް ދޫކުރާ ތަންތަނުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ފަސްކޮށްދޭނެ ގޮތްތައް ކަނޑައަޅައިފި

ބޭރު ގައުމުތަކުން ހާސިލުކުރާ ސަނަދުތަކުގެ ސައްހަކަން އެމްކިޔުއޭއިން ކަށަވަރުކުރަން ޖެހޭނެ

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓު މިއަހަރު ނުހުޅުވޭނެ: ސަރުކާރު

ދިގު މުއްދަތަށް ހިދުމަތްކުރި ބޭފުޅުންނަށް އިނާމު ދިނުން އަންނަ އަހަރު ފެބުރުއަރީ މަހު

ތިލަފުށީ ފަޅުގައި ހުރި އުޅަނދުފަހަރު ނައްތާލަން ކޯޓުގެ ހުއްދަ ބޭނުން ނުވާނެކަމަށް ސިވިލްކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

ސްކޭމާއި ޓެރަރިޒަމަށް މަގުފަހިވާ ކަންކަންކުރާތީ މާފުށީ ޖަލު ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް

މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޕިކްނިކް އައިލެންޑް ހުޅުވަނީ

4 ...