ޚަބަރު

މިއީ ބަލިތައް ގިނަ އަހަރެއް، މިފަހަރު ކަރާ ލިބޭވަރު މަދުވާނެ: ތޮއްޑޫ ދަނޑުވެރިން

މިފަހަރުގެ ރޯދަޔަށް ކަނޑޫދޫމިރުހުގެ ދަތިކަމެއް ނެތް، އަގުވެސް މާ މައްޗަށް ނުއުފުލޭނެ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ކަމަށް ހުޅުވާލައިފި

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު، މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް އަދައެއް ނުކުރައްވާ: މަޖިލިސް ރައީސް

އިސްލާހުގެ ސަބަބުން ނޫސްވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިވަނީތަ؟ ކަންބޮޑުވުންތަކަކީ ކޮބާ؟

ރޯދަމަހު ބީއެމްއެލް ހުޅުވާނީ ހެނދުނު 9:30 އިން މެންދުރު 12 އަށް

ދިރާގާއި މަމްސް އެއިޑް ގުޅިގެން ރޯދަމަހު 100 އާއިލާއަކަށް އެހީވަނީ

ރައީސް ސޯލިހުގެ މަންދޫބުން އުއްޗުގެ އަރިހަށް!

ވަންގެ ތައުޒިޔާ

ފަތުރުވެރިއެއްގެ ކޭޝްކާޑު ވަގަށް ނަގައިގެން 5،000 ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރިކުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހިޔާ ޖަމިއްޔާއާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ރައީސް ދެއްވީ ފްލެޓްތަކުގެ ކުލި ކުޑަކުރައްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން!

އެމްޕީއެލްގެ ކިޑްސް ކެއާ ސެންޓަރު ހުޅުވައިފި

1
4 ...