ޚަބަރު

"ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮންލައިން ރިސާޗު"ގެ ނަމުގައި ޕޯޓަލެއް އިފްތިތާހު ކޮށްފި

ރައީސްގެ ނަސޭހަތް އެތުލީޓުންނަށް: ކާމިޔާބު ހޯދަން އެންމެ މުހިއްމީ އަހުލާގު

މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ޕޯޓަލް އިފްތިތާހު ކޮށްފި

އިގްތިސާދީ ބައެއް ހަރަކާތްތަކުން ރައްކާތެރި މާހައުލެއްގައި ދިރިއުޅުމުގެ ހައްގަށް ހުރަަސް އެޅޭ: ރައީސް

1

ސަރުކާރުގެ މުޅި ވިސްނުން ހުއްޓިފައި ވަނީ އަމާން ވެއްޓެއް ގާއިމް ކުރުމަށް: ރައީސް

ނޫސްވެރިކަމުގެ ހައްގު ބޭނުންކޮށްގެން މީޑިއާތަކުން ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔަން ފަށައިފި، އެއީ ހިތްވަރެއް: ރައީސް

މޮރޮކޯ އިން ހަދިޔާކުރި ކާޕެޓް މިނިސްޓަރު ޝާހިދު އަމިއްލަ ގެއަކަށް ނުގެންދަވާ: މިނިސްޓްރީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ''ރަތްފިޔަ'' އިފްތިތާހުކޮށްފި

ލ. ގަމުގައި ސިހުރު ހަދަން ގެންގުޅުނު ފޮތްތަކެއް ފުލުހުން ހޯދައިފި

އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އާއި ކުރިއެރުމަށް ޖޭޕީން އަބަދުވެސް އިސްކަންދޭނެ: އައިޝާ

އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވަން ޖެހޭނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާ އެއްގޮތަށް ގާނޫނު ހަދައިގެންނެއް ނޫން: ގާސިމް

ފުލުހަކު ޖިންސީ ގޯނާކުރަން އުޅުނު މައްސަލައެއް ބަލަނީ

4 ...