ޚަބަރު

ސިފައިންގެ ވެލްފެއާ ކުންފުނިން ރާއްޖޭގައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެހީތެރިވަނީ

ޖާބިރުގެ ސުވާލާގުޅިގެން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ހާޒިރުކުރަން ނުޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވެ ސުވާލު ކުރުން ކުރިއަށް ގެންދަވައިފި

ފައިސާ ދޫކުރަން ދިނީ ރަނގަޅު ލަފައެއް ނޫންނަމަ އެ ލަފާ އޭޖީއަށް ބަދަލު ކުރެވޭނެ: އުޝާމް

ތިލަފުށީގައި ހުރި ބިދޭސީއަކު ހާލުދެރަވުމުގެ ސަބަބުން އެމްއެންޑީއެފްގެ އެހީގައި މާލެ ގެނެސްފި

ސަރުކާރުން މަސައްކަތް މިކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްދިނުމަށް: ރައީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މަޖިލީހުގެ މައްޗަށް ނުފޫޒެއް ފޯރުވައިފި ނަމަ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލާ ގަރާރެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ނައިފަރުން މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް 10،000 ރުފިޔާ، އެކަނިވެރިމައިންނަށް 7،500 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ހުށަހަޅައިފި

5

މޯލްޑިވްސް ޕާޓްނަރޝިޕް ފޯރަމް 2019 ނިންމާލައިފި

ބަނގުރާ އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ބެލެވޭ ސާމާނުތަކެއް ހިތަދޫއިން ހޯދައިފި

ރާއްޖެއިން ވަކާލާތުކުރަނީ، ގާނޫނުގެ ބާރު ނަގަހައްޓައި، ހަމަޔާއި އިންސާފު ދަމަހައްޓަން: ރައީސް

ސުޕްރީމްކޯޓު ފަންޑިޔާރުންގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވޭތޯބަލައި، ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަތަކެއް އޮތްތޯބަލަން ހުށަހަޅައިފި

4 ...