ޚަބަރު

"ބީއެމްއެލް ވާއު ކިޑްސް ރަން" އަންނަ މަހުގެ 17ގައި

ދީބާޖާ މައްސަލައިގައި ދެން އޮންނާނީ ހުކުމް އިއްވުން

އެނބޫދޫ ފަޅުގައި ހަދާ އެސްއޯ/ ހޮޓެލްސްގެ ރިސޯޓުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

އިތުރު ނުރައްކަލެއްގެ ބިރަށް ބާރަށު ސްކޫލް ޕްރިންސިޕަލް އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލުވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކު ދަރީންނޭވެ. ފުވައްމުލައް ދަސްކުރާށެވެ: ދުނިޔޭގައި ރާޅަށް އެންމެ ގިނަ ނަން ކިޔަނީ ފުވައްމުލަކުގައި

1

ޒިޔަތު ހަވާލުވެ އެމްއެމްޕީއާރުސީއަށް ނުލިބިވާ ފައިސާތަކެއް ދައްކަން ކުންފުންޏެއްގެ މައްޗަށް އަމުރު ކޮށްފި

މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި

ދަރިވަރުން ކުރިމަތީ ގުރުއާނަށް ފުރައްސާރަކޮށް، ލާދީނީ ވާހަކަތަކެއް ކިޔައިދިން ޓީޗަރު މަސައްކަތުން އެކަހެރި ކޮށްފި

އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރައީސް ޔާމީނަށް ހުކުމް ކުރަނީ

ނައިބު ރައީސް، ބަންގްލަދޭޝް އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވައިލައްވައިފި

ގއ. އަތޮޅު ފިހާރަ އާއި ބިން އެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދަށަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ގަރާރެއް ނެރެފި

އެމްއެންޕީއަށް 10,000 މެންބަރުން ހަމަކޮށްފި

4 ...