ޚަބަރު

ހއ. އިހަވަންދޫ "ތަހުތު" ބޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެ ބިދޭސީއަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ހދ. ނާވައިދޫ ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ލަންކާ އިންތިހާބު ރާޖަޕަކްސަގެ ދެބެން ކާމިޔާބުކުރެއްވުމުން ރައީސް ސޯލިހު މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި

ދިރާގު މަމެންގެ ވާހަކަ ބުނެގެން ހިލޭ ޑޭޓާ!

1

ބީއެމްއެލްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މިމަހުގެ 31 ގައި

ވެލިގާގެ ފިހާރަތަކުގެ ވައިބާ ކޮމިއުނިޓީއަށް ވަދެގެން އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

އިތުރު 19 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ބަލީން ފަސޭހަވީ ޖުމުލަ އަދަދު 2725 އަށް

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 86 މީހުން، 56 ދިވެހިން ހިމެނޭ

ފަނޑިޔާރު އަލީ ރަޝީދު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އައްޔަނުކުރަން ނިންމީ ރައީސް ޔާމީނަށް ނުހައްގުން ހުކުމް ކުރުމުން: ޝިޔާމް

ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބާގައި ތައިލެންޑުގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީން ވާޗުއަލް ރިސެޕްޝަނެއް ބާއްވައިފި

ކުޑަރިކިލުގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ބިދޭސީއަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އާދިއްތަ ދުވަހު ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ހުޅުވަނީ، އަމަލު ކުރާނެ އުސޫލުތައް އާންމުކޮށްފި

4 ...