ޚަބަރު

މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތް ނެތުމުން އިދިކޮޅުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ، ބުނަނީ މަޖިލީހުން ގާނޫނު ޑްރާފްޓްކުރަން ވެއްޖެކަމަށް!

ކަރަންޓު ކެނޑުމާއި ގުޅިގެން އައިޖީއެމްއެޗުގެ ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ އަރައިފި

6 މޭގެ ހަމަލާ: ކޮމިޓީގެ ރެކޮމެންޑޭޝަންތައް ސަރުކާރުން ތަންފީޒު ކުރޭތޯ ބަލަން ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ސިއްރު

ރާޖަޕަކްސަގެ އާއިލާއަށް ސޮނެވާއިން ވިލާއެއް ވިއްކަން އުޅޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

މުދާ އަރުވައިގެން ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތަކުން ވައްކަންކުރާ މައްސަލަ ބޮޑުވަނީ

ލަތީފުގެ ބަދަލުގައި ޖަރުމަނު ސަފީރުކަމަށް އާއިޝަތު ޝާން ޝާކިރު ހަމަޖައްސަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

އަގުބޮޑުކޮށް ޓެކްސީ ހިދުމަތްދީގެން 15 މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ވަނީ ހުށަހަޅައިފައި: މިނިސްޓަރު ނަހުލާ

ކަންގްނާގެ "ދާކަދް"އަށް ސުންއޯޑިއަންސެއް އޮތުމުން، ތިއޭޓާރުތަކުން ފިލްމު ނަގަން ފަށައިފި

އީސީގެ ދަފުތަރާ އެއްގޮތަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންގެ ދަފުތަރު އެކުލަވައިލަން އެދިއްޖެ

އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާގެ ފައިދާ ދޫކުރަން ފަށައިފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް

އުރީދޫ ވޯލްޑް ކަޕް ފޯރި ކެމްޕޭން ފަށައިފި

2 ...