ޚަބަރު

ހުޅުމާލޭގައި ޕާކިން ޖާގަ ހުރި ފަރާތްތަކުން އެހެން ފަރާތަކަށް އެޖާގަ ދެވޭގޮތަށް އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް، ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއަށް ބަދަލު ކުރަން ހުށަހެޅި އިސްލާހު ބަލައިގެންފި

ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ޕޯސްޓުގެ ޒަރީއާއިން ބޭސް އެތެރެކުރުމަކީ މަނާކަމެއް، ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

ގެއްލުންވާ ކުންފުނިތައް ޕްރައިވަޓައިޒްކުރަން ޖާބިރު ހުށަހެޅި ގަރާރު އެއްވެސް މެންބަރަކު ވޯޓު ނުދީ، ބޭރުކޮށްލައިފި

ޕީޖީ ބިޝާމް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރުން އަންނަ ހަފުތާއަށް ފަސްކޮށްފި

ތިން ރަށެއްގައި މަޝްރޫއު ހިންގުމަށް އެހީދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ތިމާވެއްޓާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަށް، ރައީސް ނަޝީދު ޖަމިއްޔާއެއް އުފައްދަވައިފި

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ކުދިންނަށް އީދު ޗުއްޓީގައި ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގައިފި

ގަރާރު ހުށަހަޅައިގެން ޖާބިރު މަސައްކަތަށް ހުރަސް އަޅަނީ، ގަވައިދަށް ބަދަލު ގެނެސް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ: ނިހާދު

ގްލޯބަލް ވެޓެރަންސް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރާއްޖެއަށް، މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ކޮޔަރު އައްޔައަށް

1

ހާއްސަ އިނާމަށް ކުރިމަތިލާން އެދޭ ފަރާތްތަަކަށް މައުލޫމާތުދިނުން ބުދަ ދުވަހު

މިރެއާއި އާދީއްތަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުވެސް މަޖިލިސް ޖަލްސާތައް ބާއްވަނީ

2 ...