ޚަބަރު

ގަޑިއިރެއްގެ ތެރޭ 13 ޕަސެންޓް މީހުން ވޯޓުލައިފި

އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުއިއްޒު ވޯޓު ލައްވައިފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފި

ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާނީ ހަވީރު 5:00ގެ ނިޔަލަށް، ވަގުތު އިތުރެއް ނުކުރާނެ: އީސީ

ޑރ. މުއިއްޒު އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި

އައިފޯން 15 އަށް ޕްރީއޯޑާ ކުރި ދިރާގުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯނު ހަވާލުކުރަން ފަށައިފި

ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ދާން އުޅޭ ވާހަކަ އިމްރާން ދޮގުކުރައްވައިފި

އައިފޯން 15 އަށް ޕްރީ އޯޑަރު ކުރި މީހުންނަށް އުރީދޫން ފޯނު ހަވާލުކުރަން ފަށައިފި

ދެ ކެންޑިޑޭޓުންވެސް ކެމްޕެއިން ނިންމާލައިފި, ވޯޓުލުން ފެށޭނީ މާދަމާ ހެނދުނު 8 ޖަހާއިރު

އިންސާފުވެރިކަމަކީ ދައްކާލާ ވާހަކައަކަށް ނުހަދާނަން، ކުލައަކަށް ނުބަލާ އަދުލުވެރިވާނަން: މުއިއްޒު

މާދަމާ ތިން ނަމްބަރަށް ވޯޓު ނުލެވިއްޖެއްޔާ ހިތާމަކޮށް، ރޯން ޖެހިދާނެ: ރައީސް

ހުރިހާ އެންމެންގެ މުސްތަގުބަލު އުޖާލާ، ހާސް ކަނޑާލާ!: ރައީސް

2 ...