ޚަބަރު

ރައީސް ސޯލިހަށް ޒައިދު: ތިލަފަތް ތިޔައޮތީ އެމްޑީއެންއަށް ބުރަވެފައި، ކޮބާތޯ ކުރެއްވި ހުވާ؟

އާމްދަނީ ލިބޭ އެންމެންގެ އަތުން އިންކަމް ޓެކްސް ނަގަން ޖެހޭނެ: ގާސިމް

ގާސިމްގެ ލީގަލް އެޑްވައިޒަރަކަށް ލޯޔަރު ވައްޑެ

16 ކުންފުންޏަކާއެކު "އިންޑިއާ އެކްސްޕޯ" ފަށައިފި

މިނިމަމްވޭޖު ކަނޑައަޅަންވާނީ ކުޅަދާނަ މިންވަރަކަށް, ޒަހަރަކަށް ވެގެން ނުވާނެ: ގާސިމް

އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުމަކަށް އަލްވަދާއުއެއް ނުކިޔޭނެ: އަލީ ވަހީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބައެއް ފަނޑިޔާރުން ޖޭއެސްސީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ފުލުހަކާ ދެކޮޅަށް ބުލެކްމެއިލް ކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

އެކަނިވެރި މައިންނާއި ބަފައިންނަށް ދޭ އިނާޔަތް 10،000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރަން ނިންމަވައިފި

4

އިސްލާހަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ އަނިޔާއެއް: ޑރ. އިޔާޒު

ޓެކްސް ނެގުމުގެ ތިން ގާނޫނު އުވާލަން ހިމަނައި އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލު މަޖިލީހަށް

އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން އެމްއެންޔޫގެ ލެކްޗަރާއިން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވާހަކަ ނުދެއްކުމަށް އަންގައިފި

1
2 ...