ޚަބަރު

ބާ ކައުންސިލް އުފެއްދުމުގެ ބިލް މަޖިލީހުން ފާސް ކޮށްފި

ސައުދީ އަށް ދިން ހަމަލާ ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުށްވެރިކޮށްފި

އިބްރާހީމް ރަޝީދު ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކި ކުރުމުގެ މައްސަލަ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

ޕެޕާސްޕްރޭ ޖެހީ ގޮޅިތަކަށް ވަނުމަށް ގައިދީން ދެކޮޅު ހެދުމުން: ކަރެކްޝަން

މަޖިލީހުގެ ރައީސް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޑރ. ޒިޔާދުގެ ސުވާލެއް ސަރުކާރަށް: އައިޔޫއެމް، ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ދަށަށް ގެންދަނީ އިސްލާހީ ވިސްނުމެއްގައިތޯ؟

އިންޑިއާގެ ގައުމީ މަތިމަހުގެ ގޮތުގައި އަބިނަންދަންގެ މަތިމަސް ކަނޑައެޅުމަށް އެގައުމުގެ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހަށް

މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއް ފަރަށް އެރުމުން ސިފައިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ

އިސްލާމް ދީނާއި ގުޅޭ ދިރާސާކޮށް ދީނުގެ އިލްމުފެތުރުމަށް އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮތުން މުހިއްމު: އަދާލަތު ޕާޓީ

2

ޖަލުގައި އޮޕަރޭޝަން ހިންގަނީ ކަރެކްޝަންސް އިން، ފުލުހުންގެ ޓީމެއް ތިބީ "ސްޓޭންޑް ބައި"ގައި: ފުލުހުން

އިސްލާމީ ޔުނިވާސިޓީއާއި ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީއަކީ ވަކިން ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރާނަން: އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު

ގައިދީން ބަނޑުހައި ހޫނުކަމުގެ ހަޅުތާލުކުރަމުންދާ މާފުށީ ޖަލުގެ ޔުނިޓަށް އެސްއޯ ފުލުހުން ވަދެއްޖެ

1
2 ...