ޚަބަރު

މިނިސްޓަރު ޝާހިދު، ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އިތުރު 161 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ޖުމުލަ 89،190 އަށް

މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 152 މީހުން، މާލެއިން 22 މީހުން

ހައުސިން މަޝްރޫއުތައް ހިންގަން އެސްއޯއީތަކަށް މަނާކުރަނީ

ދެ ޖިންސުގެ ނާޒުކު ކަމަށް އިހުތިރާމުކުރާ މީޑިއާ މާހައުލަކަށް މީހުން ތަމްރީނުކުރަން ބޭއްވި ވޯކްޝޮޕް ނިންމާލައިފި

އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހުރި ފަންޑުފޮށި ވަގަށް ނަގައިފި

"އެކުވެރި ސުވަދީބު ޕާޓީ" އުފައްދަން ހުއްދައެއް ނުދިން

އެލްޖީއޭގެ ނައިބު ރައީސަކަށް ނިއުމާ އިންތިހާބުކޮށްފި

އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕޭނުގެ ބާނީއަކީ ޔާމީން، ކިތަންމެ ދައުވާއެއް ކުރިޔަސް މި ހަރަކާތަށް ހުއްޓުމެއް ނާންނާނެ: އަދުރޭ

އަނިޔާގެ އަމަލުތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭނެ، ނޫންނަމަ ދީނީގޮތުން ހުއްދަ ނުކުރާ އަމަލުތަކަކަށް މަގުފަހިވެދާނެ: ހުތުބާ

އަންނަ އަހަރު ނިޒާމީ ވޯޓެއް ނަގަން ޖެހިދާނެ ކަމަކަށް އީސީއަކުން ނުވިސްނާ: ފުއާދު

ސަލާމަތްނުކުރެވޭ ވަރަށް ސަރުކާރުން މިގައުމު ދަރަނިވެރިކޮށްފި: ސައީދު

2 ...