ޚަބަރު

ޖޫރިމަނާކުރި މައްސަލައިގައި ވެމްކޯއިން އީޕީއޭއާ ބައްދަލުކުރަނީ

މުންދު ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ރަހުނު ކުރާ ސިޓީ ލީކުވި މައްސަލައިގައި!

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި މުޖުތަމައުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ސަމީރާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ މަރްޔަމްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ހެލްތު މިނިސްޓަރުގެ ނައިބު ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

1

ރައީސް އޮފީހުން މަހަކު ދެ ފަހަރު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވަނީ

ޖެނުއަރީ 9 ވަނަ ދުވަހު ގއ. އަތޮޅު ''ކޮއިމަލާ'' ފެރީން ދަތުރުކުރި އެންމެން ކަރަންޓީން ވާން އަންގައިފި

ބަޑި ގެންގުޅުނު ކަމަށް ބުނާ ދެ މީހެއްގެ މައްސަލަ އަލުން ބަލަން ހައިކޯޓުން އަންގައިފި

މުންދު ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

ހަތިޔާރާއި ގޮވާ ތަކެއްޗާއެކު ފޭސް2 ގައި ސިފައިންގެ ތަމްރީނުތަކެއް ބާއްވަނީ

މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އާމްދަނީއަށްވުރެ އިތުރަށް 13 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކުރި

އަޅައިލާނެ މީހަކު ނުވެގެން ގއ. މާމެންދޫގައި މަގުމަތިވި އަލިފުތާ ގުރައިދޫ މަރުކަޒަށް ބަދަލު ކޮށްފި

2 ...