ޚަބަރު

އެއްވެސް ބަޔަކު ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ކަމެއް ކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާ ހިލާފު ކަމެއް: މައުމޫން

ނަމާދުގެ ރަކުއަތްތައް މަދުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޓުވީޓެއް ނުކުރަން، އެ މައްސަލަ ބަލަން ހުށަހަޅާނަން: ނަޝީދު

މެންބަރު އާޒިމް: އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގައި ބައްސާމް ބައިވެރިވެފައިވޭ، ތަހުގީގު ލަސްވަނީ ކީއްވެ؟

18 އަހަރުން ދަށުގެ ދެކުދީން ބަލިވެ އިން މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ: ޕޮލިސް

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ނަޖީބު ވަކިކުރަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ޖޭއެސްސީން ނިންމައިފި

ކުކުޅުގެ އެއްވެސް ބާވަތެއް ކޮށާކަށް ދެން ނުޖެހޭނެ، ކުކުޅު ފިހާރައިން ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ "ކަރީ ކަޓް" ލިބޭނެ

ޖޫން މަހުގެ ކަރަންޓް ބިލް ބޮޑުވި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

1

ތަހުގީގަށް ހުރަސް އެޅޭ މައުލޫމާތު ކޮމިޓީއަށް ނުހޯދޭ ގޮތަށް ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ބިލަށް ބަދަލު ގެންނަނީ

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި 92 އަހަރުގެ ދިވެއްސަކު މަރުވެ، ބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 10އަށް

ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ކޮވިޑުގެ މައުލޫމާތުދެމުން އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނާއެކު: މިނިސްޓަރު އަމީން

ކުރިން ކުޑަ ޕީކެއް ވަނީ އައިސްފައި، ބަލައި ނުލައި އުޅެފިނަމަ ކުރިއަށްއޮތްތާނގައި ބޮޑު ޕީކެއް އައިސްފާނެ: ޑރ. ނަޒްލާ

1

އެޗްއީއޯސީގެ ދަށަށް ބަދަލުވިޔަސް ހުރިހާ ކަމެއް މިހާރެކޭ އެއްގޮތަށް ބަލަމުންދާނަން: މިނިސްޓަރު އަމީން

2 ...