ޚަބަރު

ކުޑަކުއްޖަކާ ބެހުނު މީހަކު ދިހަ އަހަރަށް ޖަލަށް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ބީއެމްއެލުން ގުރައިދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް

ވަގަށް 180،000 ރުފިޔާ ޓްރާންސްފާކުރި މައްސަލައެއްގައި އަންހެނަކު ހޯދަނީ

ވޯލްޑްކަޕުން ނުފެންނަ ތަރިންނާއި ނިންމާލި ތަރިންވެސް ޗުއްޓީއަށް ރާއްޖޭގައި!

ހަބީބާ ވަނީ ދައުލަތަށް ވަފާތެރިވުމުގައި މަތިވެރި ނަމޫނާއެއް ދައްކަވާފައި: ރައީސް

13 ކިލޯގެ ޑުރަގު މައްސަލަ: ހައްޔަރުކުރި އެންމެންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އަނެއްކާވެސް އިތުރުކޮށްފި

ލުތުފަރުގެ މަރު: އަންނަ މަހު ހުކުމް ކުރަނީ

ޑްރަގު ވިޔަފާރިކުރާ ނެޓްވޯކެއްގެ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އެސްޖީވެސް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

އަމީނީ މަގުގެ ދެވަނަ ސެގްމަންޓުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަ ބަލާނެ ކަމަށް ބުނެ ބިރު ދެއްކުމަކީވެސް ނުފޫޒު ފޯރުވުން: ޔާމީންގެ ވަކީލުން

އެޗްޑީސީގެ ޑިސްއެބިލިޓީ އެމްބެސެޑަރުންގެ ގޮތުގައި ދެ މުވައްޒަފެއް

2 ...