އެމްޓީސީސީ

އާޓިފިޝަލް ބީޗު ޕާކެއްގެ ގޮތުގައި ރޯދައަށް ހުޅުވަނީ

އުތުރުގެ ދެ އަތޮޅެއްގައި ސްޕީޑު ފެރީގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

1

ތ. އަތޮޅާއި ދ. އަތޮޅާ ދެމެދު ފެރީގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

1

ކެޔޮދޫ ބަނދަރު މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް 29 މިލިޔަނަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލު ކޮށްފި

ހިމަންދޫގެ ބަނދަރާއި އޭދަފުށީ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ހުޅުމީދޫ ބަހާއުއްދީނު މަގު ހެދުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ކަނޑުހުޅުދޫ އެއްގަމުތޮށި ހެދުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ރިންގް ރޯޑު ހެދުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

2

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓް އެޅުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

މާފިނޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރަން ނިންމި އެއާޕޯޓު ހޯރަފުއްޓަށް ބަދަލުކޮށްފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް އެމްޓީސީސީގެ ބަހާއި ފެރީގެ ހިދުމަތް ހިލޭ

ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކާބެހޭ ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަންތަކުގެ 238 މައްސަލައެއް މި އަންނަނީ ބަލަމުން: އޭސީސީ

3