އެމްޓީސީސީ

ގާދިއްދުށީގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކޮށްފި

ހަތް ރަށެއްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަވާލުކޮށްފި

1

އަންނަ އަހަރު މިނީ ބަހުގެ ހިދުމަތް ތައާރަފުކުރާނަން: ނަހުލާ

ފަސް މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފި

މާފުއްޓާއި ގުރައިދޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފި

އިހަވަންދޫ އާއި މަޑުއްވަރީ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކޮށްފި

ވިލުފުށީގައި އަޅާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގެ ދަނޑުގެ ސަބް ބޭސް މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

އެމްޓީސީސީ އިން ފ. އަތޮޅުގައި ފެރީގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

އީދާ ދިމާކޮށް ބަހުގެ ހިދުމަތަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް

އަގު ކުޑައެއް ނޫން، ޑްރައިވަރުން މުޒާހަރާކުރިޔަސް ރައްޔިތުންނަށް ދަތިވިޔަކަ ނުދޭނަން: މިނިސްޓަރު ނަހުލާ

8

ފޮރިން މިނިސްޓްރީ ވަގުތީ ގޮތުން އެހެން އިމާރާތަކަށް ބަދަލު ކުރަނީ

އެމްޓީސީސީ އިން ދ އަތޮޅުގައި ފެރީގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

3