އެމްޓީސީސީ

އާރުޓީއެލް ފެރީގައި 56،000 މީހުން ދަތުރުކޮށްފި

އާރުޓީއެލް ފެރީ މަޝްރޫއާއެކު ތަރައްގީ އާއި ވަޒީފާގެ ބާޒާރު ތަނަވަސްވެގެންދާނެ: އާޒިމް

އާރުޓީއެލް ފެރީގެ ހިދުމަތް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްފި

މާކުރަތު ބަނދަރު މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ބޮޑުހިލައިގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް ގެންގޮސްފި

ބޮޑު ޖައްރާފާ އާއެކު އެމްޓީސީސީ ސަރަހައްދީ ޑްރެޖިން ދާއިރާގެ އެންމެ ކުރީ ސަފަށް

ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީގެ "ބޮޑު ޖައްރާފު" އިފުތިތާހުކުރުމާއި ދާންދޫ ބިން ހިއްކަން ފެށުން

ރައީސް ސޯލިހަކީ ތަކުލީފުތަކުން ރައްޔިތުން މިންޖުކޮށްދޭ ރައީސެއް: އާޒިމް

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އައިސީޔޫގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

އެމްޓީސީސީގެ "ބޮޑު ޖައްރާފާ"ގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު، ދާންދޫ ބިންހިއްކުން އިފްތިތާހުކޮށްފި

ބަސް ދަތުރުތައް އިތުރު ދެ ހަފުތާއަށް ހިލޭ

1

ފުނަދޫ ފެރީ ޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ބަނޑޮހުގެ ބަނދަރުގެ ބޭރުތޮށި ޕްރޮފައިލިން މަސަައްކަތް ނިމިއްޖެ

5 ...