އެމްޓީސީސީ

ތިނަދޫ ޖެޓީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

"ބެޓެރިން ދުއްވާ މިނީ ބަސް ގެނައުމަށް ހަދާ ދިރާސާތައް ނިމިއްޖެ، ވަރަށް އަވަހަށް ޓެންޑަރަށް ހުޅުވާލާނަން"

1

ފުވައްމުލަކުގެ މަގުތައް ހަދަނީ އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް، ނޮވެމްބަރު މަހު މަސައްކަތް ނިމޭނެ: ޝާހް

އެމްޓީސީސީގެ ޕްރޮމޯޝަން "ސާބަސް ޔަންމާ 2019" ފަށައިފި

ހިއްސާދާރުންނަށް ފައިދާ ނުބަހަން އެމްޓީސީސީން ނިންމައިފި

ވަން ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ ގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ

ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތަށް ލަސްތަކެއް ނުވެ ސަބްސިޑީ ލިބޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބަ އޮތް: އެމްޓީސީސީ

އެމްޓީސީސީގައި އާންމު ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލުކުރުމަށް އަހުމަދު އަބޫބަކުރު އަދި ފަތުހުﷲ

އެމްޓީސީސީން ކަރުދާހާ ދުރަށް ދިއުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ ވިލިމާލެ ފެރީ ޓާމިނަލުން

ރަސްދޫގައި ބޭރުތޮށި ލުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީ އިން ނިންމާލައިފި

ނޫމަރާ، ހެނބަދޫ އަދި މީދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކޮށްފި

ޕްރޮޖެކްޓްތަކުން ލިބެންޖެހޭ 300 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދިވެސް ނުލިބޭ: އެމްޓީސީސީ

4