އެމްޓީސީސީ

އެއާޕޯޓު ފެރީގެ ހިދުމަތް ހުޅުމާލޭ ޓާމިނަލަށް ބަދަލުކޮށްފި

1

އެމްޓީސީސީ ޓަވަރުގައި ހުންނަ އެމްޓީސީސީ އޮފީސް ފަޅާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަގަށް ނަގައިފި

އެސްއޯއެފުން ފައިސާ ޖަމާކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހުސެއިންމަނިކު ދޮންމަނިކާއި ރީކޯ މޫސަ

މިނީ ބަހުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

މާލޭގައި މިނީ ބަސް ތައާރަފުކޮށް، އެމްޓީސީއާ ހަވާލުކުރަން ނިންމައިފި

އެމްޓީސީސީގެ އެމްޑީއަކަށް ޝާހު އައްޔަންކޮށްފި

އެމްޓީސީސީ ކަށަވަރު ޕްރޮމޯ ފަށައިފި

އެމްޓީސީސީން ޔަންމާ އިންޖީނުގެ ސްޕެއަރ ހިލޭ ލިބިގެންދާ ކެމްޕެއިން ފަށައިފި

12 ކުންފުންޏެއްގެ އެމްޑީންނާއި ޗެއާމަނުން ވަކިކޮށްފި

ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތާ ދިމާކޮށް އެއާޕޯޓު ބަހުގެ ހިދުމަތް މެދުކަނޑާލަނީ

ލިބޭ އެއްޗަކަށްވުރެ ދެގުނަ އިތުރަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކުންފުނިތަކަށް ޚަރަދު ކުރި

ހުޅުމާލެއަށް ކުރާ އާންމު ފެރީ އާއި ލޯންޗު ދަތުރުތައް އެމްޓިސީސީން ހުއްޓާލަނީ

4