މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދު

ޣައްސާނާއި ސައީދު ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ މައްސަލަ އިޖުތިމާއީ ކޮމިޓީއަށް

ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ގޮވާލައި މަޖިލީހުގައި ބަހުސް ފަށައިފި

މެންބަރު ސައީދަށް ޖަލުން ލިބުނުކަމަށް ބުނާ އަނިޔާއިން، މަޖިލިސް ރައީސްގެ ހިތް ފަޅައިގެން ހިނގައްޖެ

ޣައްސާން އާއި ސައީދު ހައްޔަރުކުރި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

މެމްބަރު ސައީދާއި ޣައްސާން ޝަރުތުތަކަކާ އެކު ދޫކޮށްލައިފި

އިދިކޮޅު މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން 11 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

ރައީސް ނަޝީދު ދޮގު ހައްދަވާކަމަށް، ތަކުރާކުކޮށް ވިދާޅުވުމުން، މެންބަރު ސައީދުގެ ނަން އިއްވައިފި

ނައިބު ރައީސަށް ރައީސްކަމުގެ ހުވައި ލައިދެއްވި ސުވާލަށް މަޖިލިސް ރައީސް ޖަވާބެއް ނުދެއްވި

ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލައިވް ނުކުރެވިގެން އުޅެނީ ކީއްވެތޯ މަޖިލީހުން ސާފުކުރާނަން: މަޖިލިސް ރައީސް

ސަލާމަތްނުކުރެވޭ ވަރަށް ސަރުކާރުން މިގައުމު ދަރަނިވެރިކޮށްފި: ސައީދު

ތަހުގީގު ކުރުމުގައި ހާއްސަ އުކުޅު ބޭނުން ކުރުމުގެ ގަވާއިދު މުރާޖައާ ކުރަން ގޮވައިލި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

« 1