މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދު

މެންބަރު ސައީދަށް ޖަލުން ލިބުނުކަމަށް ބުނާ އަނިޔާއިން، މަޖިލިސް ރައީސްގެ ހިތް ފަޅައިގެން ހިނގައްޖެ

ޣައްސާން އާއި ސައީދު ހައްޔަރުކުރި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

މެމްބަރު ސައީދާއި ޣައްސާން ޝަރުތުތަކަކާ އެކު ދޫކޮށްލައިފި

އިދިކޮޅު މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން 11 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

ރައީސް ނަޝީދު ދޮގު ހައްދަވާކަމަށް، ތަކުރާކުކޮށް ވިދާޅުވުމުން، މެންބަރު ސައީދުގެ ނަން އިއްވައިފި

ނައިބު ރައީސަށް ރައީސްކަމުގެ ހުވައި ލައިދެއްވި ސުވާލަށް މަޖިލިސް ރައީސް ޖަވާބެއް ނުދެއްވި

ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލައިވް ނުކުރެވިގެން އުޅެނީ ކީއްވެތޯ މަޖިލީހުން ސާފުކުރާނަން: މަޖިލިސް ރައީސް

ސަލާމަތްނުކުރެވޭ ވަރަށް ސަރުކާރުން މިގައުމު ދަރަނިވެރިކޮށްފި: ސައީދު

ތަހުގީގު ކުރުމުގައި ހާއްސަ އުކުޅު ބޭނުން ކުރުމުގެ ގަވާއިދު މުރާޖައާ ކުރަން ގޮވައިލި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

ޖާސޫސް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުން ހެދި ގަވާއިދުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް

މި ސަރުކާރުން ކުރާ ކަމަކީ އަދީބު ރުއްސައިގެން ހެކި އުފެއްދުން: ސައީދު

އެމްޑީޕީ އާއީ ޕީޕީއެމަކީ ދެ ފިކުރެއް، އެކުވެއްޖެނަމަ ވަރަށް ގޯސްވާނެ: ސައީދު

« 1