މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދު

ޓެކްސް ނެގުމުން އިސްތިސްނާ ކުރުމުގެ އިހުތިޔާރު ރައީސަށް ދިނުމަކީ ނުރައްކަލެއް: ސައީދު

10 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރުވުން: އެމްބިއުލެންސް ލަސްވި މައްސަލަ މަޖިލީހުން ބަލަން ސައީދު ގޮވާލައްވައިފި

ބޮޑު ހިޔާނާތް: ލިސްޓުގައި ނަން ހިމެނޭ 16 މެންބަރަކު މިހާރުގެ މަޖިލީހުގައި

2

އުނި އިތުރު ނުގެނެސް ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓް އާންމު ކުރަން ޖެހޭ: ސައީދު

ޕީޖީގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ހިތްވަރެއް އެމްޑީޕީގައި ނެތް: ސައީދު

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުމުގެ ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ގޮވާލައި މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކުގެ ސަބަބުން ކުދި ވިޔަފާރިތައް ބަންގުރޫޓުވާ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް

1

މަލީހު ވަކިކުރަން އިދިކޮޅުން ތިން މެންބަރަކު ވޯޓު ދެއްވި

މާވަށު ކައުންސިލް ރައީސަށް ހަމަލާ ދިން މައްސަލައެއް ފުލުހަށް

ސައީދު ރައީސަށް: ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ވެކްސިން ހުރީ ބޭރުގެ ޖަމިއްޔާތަކާއި އެކުވެރި ގައުމުތަކުން ގަނެދީފައި

1

ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ތަހުގީގުކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އަށް ބޭފުޅެއްގެ ނަން އާޒިމް އާންމުކުރައްވައިފި

1

އިދިކޮޅުން ލޯޔަލްޓީ ކާޑު ތައާރަފުކުރުމުން އަލީ ނިޔާޒް: ޕާޓީގެ މެންބަރުން ދަރަޖަކުރުމަކީ ތަފާތުކުރުން

« 1