One Photos - XiHNLf9Xx792uqeRZDYAImbie.JPG
13 ޖުލައި 2021، މާލެ، ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ/ ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - qyptyVikCDgodMevTU2gKCoUq.JPG
13 ޖުލައި 2021، މާލެ، ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ގައްސާން މައުމޫން ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ/ ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - PVu7t3DK2NEC51LXbBZ7tSfVF.JPG
13 ޖުލައި 2021، މާލެ، ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ/ ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - 8jiUhaOVS83NVG6SXS3Jfbrt0.JPG
13 ޖުލައި 2021، މާލެ، ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ/ ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - GypGCxWypz2atk87wEo8fRAlf.JPG
13 ޖުލައި 2021، މާލެ، ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ/ ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - nXmoAZdVW6rllMTHSVrNBTyBo.JPG
13 ޖުލައި 2021، މާލެ، ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ/ ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - UDYv1qbFqjzq97eRxleVlPzy4.JPG
13 ޖުލައި 2021، މާލެ، ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ/ ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - D1htUZUk39Y8PdrCfW4lqOApM.JPG
13 ޖުލައި 2021، މާލެ، ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ/ ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - wpJyHbuQbgxN5vsuxQRAR2ozO.JPG
13 ޖުލައި 2021، މާލެ، ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ/ ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - uqkWUEMjJMeRfs62gPwjxcBdP.JPG
13 ޖުލައި 2021، މާލެ، ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ/ ނަޒީމް ނައުޝާދު