މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދު

މި ސަރުކާރުން ކުރާ ކަމަކީ އަދީބު ރުއްސައިގެން ހެކި އުފެއްދުން: ސައީދު

އެމްޑީޕީ އާއީ ޕީޕީއެމަކީ ދެ ފިކުރެއް، އެކުވެއްޖެނަމަ ވަރަށް ގޯސްވާނެ: ސައީދު

ފެންނަނީ ސަރުކާރު ނޭވާ ހޮޅިއަށް އެޅެމުންދާ މަންޒަރު: ސައީދު

ވަން ފޮޓޯ: ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން

ޓެކްސް ނެގުމުން އިސްތިސްނާ ކުރުމުގެ އިހުތިޔާރު ރައީސަށް ދިނުމަކީ ނުރައްކަލެއް: ސައީދު

10 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރުވުން: އެމްބިއުލެންސް ލަސްވި މައްސަލަ މަޖިލީހުން ބަލަން ސައީދު ގޮވާލައްވައިފި

ބޮޑު ހިޔާނާތް: ލިސްޓުގައި ނަން ހިމެނޭ 16 މެންބަރަކު މިހާރުގެ މަޖިލީހުގައި

2

އުނި އިތުރު ނުގެނެސް ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓް އާންމު ކުރަން ޖެހޭ: ސައީދު

ޕީޖީގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ހިތްވަރެއް އެމްޑީޕީގައި ނެތް: ސައީދު

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުމުގެ ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ގޮވާލައި މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކުގެ ސަބަބުން ކުދި ވިޔަފާރިތައް ބަންގުރޫޓުވާ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް

1

މަލީހު ވަކިކުރަން އިދިކޮޅުން ތިން މެންބަރަކު ވޯޓު ދެއްވި

2